دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، پاییز و زمستان 1399 (پاییز و زمستان )