بررسی تجربی - عددی نمونه بتنی مسلح با ورق مشبک تحت بارگذاری ضربه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

3 گروه مکانیک، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

این مطالعه برای چهار نمونه بتنی از بتن خودتراکم استفاده شده است. در روش تجربی شتاب ضربه‌زننده توسط سنسور شتاب‌سنج اندازه‌گیری شده و تغییرشکل نمونه‌ها پس از اتمام آزمایش اندازه‌گیری شده است. برای مدلسازی عددی از نرم‌افزار المان محدود آباکوس استفاده شده است. آزمایش ضربه برای نمونه‌های بدون ورق تحت شرایط تکیه‌گاهی دوسرگیردار و چهارطرف آزاد، و برای نمونه‌های مسلح شده به دلیل کم بودن ضخامت نمونه‌ها فقط به صورت چهارطرف آزاد انجام شده است. مقایسه نتایج حاصل از روش تجربی و عددی نشان می‌دهد که این دو روش تحقیق دارای نتایج نزدیک به هم می‌باشند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که مقدار جابه‌جایی در نمونه‌های بدون ورق بیشتر از نمونه‌های مسلح‌شده بود.این مطالعه برای چهار نمونه بتنی از بتن خودتراکم استفاده شده است. در روش تجربی شتاب ضربه‌زننده توسط سنسور شتاب‌سنج اندازه‌گیری شده و تغییرشکل نمونه‌ها پس از اتمام آزمایش اندازه‌گیری شده است. برای مدلسازی عددی از نرم‌افزار المان محدود آباکوس استفاده شده است. آزمایش ضربه برای نمونه‌های بدون ورق تحت شرایط تکیه‌گاهی دوسرگیردار و چهارطرف آزاد، و برای نمونه‌های مسلح شده به دلیل کم بودن ضخامت نمونه‌ها فقط به صورت چهارطرف آزاد انجام شده است. مقایسه نتایج حاصل از روش تجربی و عددی نشان می‌دهد که این دو روش تحقیق دارای نتایج نزدیک به هم می‌باشند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که مقدار جابه‌جایی در نمونه‌های بدون ورق بیشتر از نمونه‌های مسلح‌شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and Numerical Investigation on Concrete Specimens with Expanded Metal Sheet under Impact Loading

نویسندگان [English]

  • Hossein Sepahvand 1
  • Mojtaba Hosseini 2
  • Hossein Hatami 3
1 Civil Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 Civil Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
3 Mechanical Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

This investigation for all specimens the concrete with self-contact is used. The specimen has expanded metal sheets layers. The behavior of sheets is analyzed for specimens.  For experimental method the acceleration parameter are measured with the acceleration sensor. Drop hammer test machine had been used for experimental tests. For numerical method the ABAQUS software is used. Abaqus is used for dynamic test loading and it is suitable for dynamic loading. For the specimens with two and free fixed of area are investigated on experimentally. For the specimens with thin thickness the free fixed is used. The specimens without expanded metal sheet are collapsed under impact loading. The specimens with expanded metal sheet have a strong resistance for impact loading. The displacement of the specimens without expanded metal sheet is more than of the specimens with expanded metal sheet. Expanded metal sheets are simulated in the specimens with experimentally and numerically loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-contact concrete
  • Deformation
  • Sandwich Panel
  • Expanded metal sheet
  • Impact
 
1. طاحونی، شاپور، "طراحی ساختمان های بتن مسل"، انتشارات دانشگاه  تهران، چاپ هفتم، )1383(.
2.    Hossain, M. M., Karim, M. R., Hasan, M., Hossain, M. K., Zain, M. F. M., "Durability of mortar and concrete made up of pozzolans as a partial replacement of cement: A review", Construction and Building Materials, Vol. 116. pp. 128–140, (2016).
3. لطیفی، محمد، "بررسی تحلیل نفوذ پرتابه‌های صلب در یک هدف بتنی پوشش‌دار"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه امام حسین، (1386).
4.    Beddar, M, "Development of steel fiber reinforced concrete from antiquity until the present day", Proceedings of the Conference Concrete: Constructions sustainable Option, Vol. 12, Dundee, UK, (2008)
5.    Teng, T. L., Chub, Y. A., Chang, F. A., Shen, B. C., Cheng, D. S., "Development and Validation of Numerical Model of Steel Fiber Reinforced Concrete for High Velocity Impact", Computational Materials Science, Vol. 42, pp. 90-99, (2008).
6.    Zhanga, M. H., Shimb, V. P. W., Lua, G., Chewa, C. W., "Resistance of high-strength concrete to projectile impact", International Journal of Impact Engineering, Vol. 31, pp. 825– 841, (2005).
7.    Song, P. S., Wu, J. C., Hwang, S., Sheu, B. C.,"Assessment of Statistical Variations in Impact Resistance of High-Strength Steel Fiber Reinforced Concrete", Cement and concrete research, Vol. 35, pp. 393-39, (2005).
8.    Kalantari, M., Rahim Nami, M., Hasan, K. M., "Optimization of composite sandwich panel against impact using genetic algorithm", Journal of optimization, Vol 21, pp. 123-138, (2009).
9.     رخشانی مهر، مهراله، بخشی، حسین، "بررسی تأثیر مقدار الیاف و رده مقاومت بر مشخصات مکانیکی بتن با الیاف فولادی"،  پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه الزهرا، (1394).
10.   سزاری، مرتضی، دهقانی اشکذری، قاسم، "بررسی عملکرد ضربه‌ای بتن با مقاومت بالا و بتن فوق‌توانمند الیافی تحت برخورد پرتابه"، دانشگاه صنعتی ملک اشتر تهران، 1395، ص 348-337، (1395).
11.   واحدی، خداداد، "شبیه‌سازی رفتار دینامیکی بتن تحت بارگذاری ضربه‌ای"، بیستمین کنفرانس عمران سازه، دانشگاه تهران، اردیبهشت، (1387).
 
 
CAPTCHA Image