اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 630
تعداد پذیرش 149
تعداد عدم پذیرش 402

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 279
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 118 روز
درصد پذیرش 24 %