اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 890
تعداد پذیرش 225
تعداد عدم پذیرش 534

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 225
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 120 روز
درصد پذیرش 25 %