اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 716
تعداد پذیرش 191
تعداد عدم پذیرش 447

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 321
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 114 روز
درصد پذیرش 27 %