اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 576
تعداد پذیرش 115
تعداد عدم پذیرش 379

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 245
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 125 روز
درصد پذیرش 20 %