اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 659
تعداد پذیرش 167
تعداد عدم پذیرش 416

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 297
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 114 روز
درصد پذیرش 25 %