دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، بهار و تابستان 1400