فرایند پذیرش مقالات

1- ثبت مقاله توسط نویسنده مسئول در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق آیین ­نامه نگارش و تکمیل فرم تعارض و تعهد.

2- بررسی فایل­های ارسالی و چک لیست­ هایی که نویسنده مسئول ملزم به ارسال آن می ­باشد ومشابهت ­یابی توسط کارشناس نشریه.

3- عودت مقاله به نویسنده مسئول جهت برخی اصلاحات ساختاری در صورت وجود.

4- اعلام نظر سردبیر و هیأت تحریریه در ارتباط با مقاله و معرفی شش داور توسط اعضای هیات تحریریه .

5- ارائه مقاله به شش داور متخصص در زمینه موضوع مقاله.

6-  بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در مورد کیفیت  مقاله.
در این مرحله سه حالت ممکن است رخ دهد:

الف. درصورت رد مقاله تتوسط دو داور، مقاله از فرآیند داوری مجله خارج و به نویسنده مسئول اطلاع داده می‌شود.

ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسنده مسئول عودت می‌شود.

ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.

7-  ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسنده مسئول به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته).

8-  ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله.

9- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله .

10- تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه در صورت رد مقاله به نویسنده مسئول اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی انتقال داده می شود. مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

11- دریافت هزینه چاپ به مبلغ 2000000 ریال (دو میلیون ریال) از نویسندگان مقاله

لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله، نویسندگان  و داوران از اسامی یکدیگر مطلع نمی­شوند. میانگین زمان بررسی اولیه مقالات کمتر از 10 روز می‌باشد.