داوران

لیست داوران سال 1401

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی شناسه پژوهشگر ( ORCID) وابستگی سازمانی Scopus ID
مجتبی دهقان منشادی dehghanmanshadi@gmail.com 0000-0002-2143-0670 دانشگاه صنعتی مالک اشتر  8630687000
محمد رضا پندار m.reza.pendar@ubi.pt 0000-0001-9652-771X Universidade da Beira Interior 56728567200
افشین احمدی ندوشن ahmadi@sku.ac.ir 0000-0003-4345-9527 دانشگاه شهر کرد 25929428700
محمد حسین استکی m.esteki@eng.ui.ac.ir 0000-0002-5642-8247 دانشگاه اصفهان 55955776000
امین اعلمی نیا amin.alam@azaruniv.ac.ir 0000-0002-6472-1945  دانشگاه  شهید مدنی آذربایجان 57148401300
عارف افشار فرد afsharfard@um.ac.ir 0000-0002-0108-6382 دانشگاه فردوسی مشهد 54790839100
ابراهیم افشاری e.afshari@eng.ui.ac.ir 0000-0003-4833-917X دانشگاه اصفهان 24376067000
مسلم اکبری m_akbari@mut.ac.ir   دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
صادق الهامی جوشقان sadeghelhami@um.ac.ir 0000-0001-5516-9880 دانشگاه فردوسی مشهد 55318537200
عقیل ایرانمنش iranmanesh.aghil@ujiroft.ac.ir 0000-0001-7556-8758 دانشگاه جیرفت 56407262500
مهدی آخوندی زاده کرانی m.akhondizadeh@gmail.com 0000-0001-9698-9746 دانشگاه صنعتی سیرجان 55654811700
علیرضا آلبویه a.albooyeh@du.ac.ir 0000-0002-0236-1497 دانشگاه دامغان 48161158100
احسان برهانی e.borhani@semnan.ac.ir 0000-0001-6549-2745 دانشگاه سمنان 36599955300
حمیدرضا طالش بهرامی h_tbahrami@yahoo.com 0000-0002-0731-8316 دانشگاه صنعتی قم 57189903474
مرتضی بیاره m.bayareh@sku.ac.ir 0000-0002-1821-3771 دانشگاه شهرکرد 35232599400
محمد پسندیده فرد mpfard@um.ac.ir 0000-0002-4225-125X دانشگاه فردوسی مشهد 23995388400
مسعود پور m.pour@qiet.ac.ir 0000-0001-6007-1474 دانشگاه صنعتی قوچان 55241984300
غلامحسین پوریوسفی pouryoussefi@kntu.ac.ir 0000-0002-6998-3610 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 54790080800
علی جباری مقدم alijabari@shahroodut.ac.ir 0000-0002-3838-3807 دانشگاه صنعتی شاهرود 25230384800
علی اصغر جعفری ajafari@kntu.ac.ir 0000-0002-8234-9446 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 57206030435
جعفر جماعتی j.jamaati@razi.ac.ir 0000-0002-1949-6240 دانشگاه رازی 36903727500
محمد حسن جوارشکیان javareshkian@um.ac.ir 0000-0003-1766-1190 دانشگاه فردوسی مشهد 6506304118
محمد حاتمی m-hatami@um.ac.ir 0000-0001-5657-6445 دانشگاه فردوسی مشهد 6506304118
حسین حاتمی hatami.h@lu.ac.ir 0000-0002-6235-6569 دانشگاه لرستان 54781368300
زهرا حاج عبدللهی Zahra.HajabdollahiOuderji@glasgow.ac.uk 0000-0003-4965-4606 University of Glasgow 40461397900
بهروز حسنی b_hassani@um.ac.ir 0000-0003-1570-4767 دانشگاه فردوسی مشهد 6603460497
علی حیدری a.heydary@torbath.ac.ir 0000-0002-4563-2648 دانشگاه تربت حیدریه  
حمید رضا حیدری hr.heidari@malayeru.ac.ir 0000-0001-9573-6675 دانشگاه ملایر  25641226000
علی دادرسی ali.dadrasi@gmail.com 0000-0001-9787-8909  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود 54789527400
سمیه داوود آبادی فراهانی sdfarahani@arakut.ac.ir   دانشگاه صنعتی اراک 36447290300
رامین ذاکری r_zakeri@shahroodut.ac.ir   دانشگاه صنعتی شاهرود 36652226100
محمود ذبیح پور zabihpoor@mut.ac.ir 0000-0002-2648-8070 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 56043226700
سامان رشیدی samanrashidi@semnan.ac.ir 0000-0001-6266-920X دانشگاه سمنان 55661016300
ایمان رشیدی طرقی im.rashidi@qiet.ac.ir 0000-0002-1394-8576 دانشگاه صنعتی قوچان 55545379200
احسان روحی گل خطمی e.roohi@um.ac.ir 0000-0001-5739-3210 دانشگاه فردوسی مشهد 24471770600
علی زاهدی دیزج یکان azahedi@uma.ac.ir 0000-0003-2516-8208 دانشگاه محقق اردبیلی 57392418500
سعید زینالی هریس zeinali@um.ac.ir 0000-0001-6203-0385 دانشگاه فردوسی مشهد 15849805400
بهروز سپهری B_SEPEHR@mshdiau.ac.ir 0000-0002-2229-0518 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 55994970100
سیدمحمدحسین سیدکاشی seyedkashi@birjand.ac.ir 0000-0002-1544-0733 دانشگاه بیرجند 35367255800
علی محمد شافعی shafei@uk.ac.ir 0000-0002-0996-1153 دانشگاه شهید باهنر کرمان 24537958900
محمد شفیعی m.shafiey@vru.ac.ir 0000-0002-1759-3397 دانشگاه ولی عصر رفسنجان 56922220000
سید مهدی شیخ الاسلام نوری m.sheikholeslam@kntu.ac.ir 0000-0001-7349-5911 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 57210705784
مجتبی شیخی ازغندی mojtabasheikhi@birjand.ac.ir 0000-0002-7165-0591 دانشگاه بیرجند 57201476393
هادی صمیمی اخیجهانی h.samimi@uok.ac.ir  0000-0001-6393-0326 دانشگاه کردستان 24077510800
مسعود ضیائی راد m.ziaeirad@eng.ui.ac.ir 0000-0002-5184-8832 دانشگاه اصفهان 6504409442
منصور طالبی mansour_talebi@yahoo.com 0000-0002-5997-7751 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 55343529400
مسعود طهانی mtahani@um.ac.ir 0000-0001-6174-2241 دانشگاه فردوسی مشهد 6505983111
حسن عبدوس h.abdoos@semnan.ac.ir 0000-0002-2024-6847  دانشگاه سمنان 23979197700
رسول عسگری r_askariae.sharif.edu 0000-0002-7377-212X دانشگاه صنعتی شریف 57200338665
علیرضا علی پور a.alipoor@shirazu.ac.ir 0000-0003-0523-8344 دانشگاه شیراز 55340528300
مرتضی عنبرسوز Anbarsouz@qiet.ac.ir 0000-0002-8133-5552 دانشگاه صنعتی قوچان 36805545300
محمدعلی فارسی farsi@ari.ac.ir 0000-0002-2668-9964 پژوهشگاه هوافضا 57202668131
سیاوش فتح الهی دهکردی sfdehkordi@scu.ac.ir 0000-0002-1905-8590 دانشگاه شهید چمران اهواز 55912189600
علیرضا فتحی a.fathi@um.ac.ir 0000-0002-2909-144X دانشگاه  فردوسی مشهد 23093638100
محمدرضا فراهانی mrfarahani@ut.ac.ir 0000-0001-5515-4283 دانشگاه تهران 14825041500
امیر حمزه فرج الهی a.h.farajollahi@gmail.com 0000-0001-9201-1871 دانشگاه افسری امام علی (ع) 57192714004
مجید فولادی ماهانی fooladi@uk.ac.ir 0000-0002-2667-6442 دانشگاه شهید باهنر کرمان 6602637398
محمدرضا قریب m.gharib@torbath.ac.ir 0000-0002-0151-7541 دانشگاه تربت حیدریه  
مهران قمشی بزرگ ghomeshibozorg@gmail.com   دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  
امین کاردگر a.kardgar@umz.ac.ir 0000-0002-7662-0201 دانشگاه مازندران 57188645134
امیرحسین کاظمیان kazemian@eng.usb.ac.ir 0000-0002-5757-9186 دانشگاه سیستان و بلوچستان  
مهران کدخدایان kadkhoda@um.ac.ir 0000-0001-9880-8558 دانشگاه فردوسی مشهد  
مسعود گوهری منش m.goharimanesh@gmail.com 0000-0001-7527-1014 دانشگاه تربت حیدریه 37661348900
حامد محدث دیلمی hmohaddesd@guilan.ac.ir 0000-0003-1125-2134  دانشگاه گیلان 55653863100
سیلانی محمد silani@cc.iut.ac.ir 0000-0003-1709-3621 دانشگاه صنعتی اصفهان 34868602300
جواد محمدپور javad.mohammadpour@mq.edu.au 0000-0001-5146-8955 Macquarie University 57092572400
مسعود مسیح طهرانی masih@iust.ac.ir 0000-0002-2936-7565 دانشگاه علم و صنعت ایران 37119162500
حمید معین فرد h_moeenfard@um.ac.ir 0000-0002-3493-6179 دانشگاه فردوسی مشهد 55922163900
علی محمد ناصریان نیک a.naserian@qiet.ac.ir   دانشگاه صنعتی قوچان 36442496400
محمدجواد ناطق nategh@modares.ac.ir   دانشگاه تربیت مدرس 6507736668
مصطفی ناظمی زاده nazemizadeh@aut.ac.ir 0000-0001-7939-6607 دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) 37011505300
محمد نوقابی noghabi@aut.ac.ir 0000-0002-1008-4688 دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) 34977306700
محمد وجدی vajdi@uma.ac.ir 0000-0003-4559-1134 دانشگاه محقق اردبیلی 57205123049
محمد وهابی moh.vahabi@iauctb.ac.ir 0000-0003-3323-9571 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 55700032200
سید عبدالمجید یوسف ثانی yousefsani@um.ac.ir 0000-0002-2046-5978 دانشگاه فردوسی مشهد 55555559300