داوران

لیست داوران سال 1400

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی Scopous ID Orcid سمت / سازمان
مهران کدخدایان kadkhoda@um.ac.ir 6602987869 0000-0001-9880-8558 دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حاتمی m.hatami2010@gmail.com 55504224600 0000-0001-5657-6445 دانشگاه فردوسی مشهد
رضا روحی re.roohi@fasau.ac.ir 34771853300 0000-0002-2917-5651 دانشگاه فسا
احمد دالوند dalvand.a@lu.ac.ir 56071109300 0000-0003-3042-451X دانشگاه لرستان 
مجتبی شیخی mojtabasheikhi@birjand.ac.ir 57201476393 0000-0002-7165-0591 دانشگاه بیرجند
آرش میرعبداله لواسانی arashlavasani@iauctb.ac.ir 16070094400 0000-0002-1770-7884 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی
حمیدرضا بهرامی h_tbahrami@yahoo.com 57189903474 0000-0002-0731-8316 دانشگاه صنعتی قم
احسان روحی e.roohi@um.ac.ir 24471770600 0000-0001-5739-3210 دانشگاه فردوسی مشهد
عقیل ایرانمنش iranmanesh.aghil@gmail.com 56407262500 0000-0001-7556-8758 دانشگاه جیرفت
علی شکرگزار shokrgozar.ali@gmail.com 57192985245 0000-0002-9833-4011 دانشگاه پیام نور
امید ماهیان omid.mahian@gmail.com 36806633900 0000-0001-9996-8246 دانشگاه فردوسی مشهد
حسام مویدی hesam_moayedi@phd.guilan.ac.ir 57193764711 0000-0002-8320-5292  دانشگاه گیلان
مسعود طهانی mtahani@um.ac.ir 6505983111 0000-0001-6174-2241 دانشگاه فردوسی مشهد
علی حیدری a.heydary@torbath.ac.ir -   دانشگاه تربت حیدریه
عارف افشارفرد aref.afsharfard@gmail.com 54790839100 0000-0002-0108-6382 دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان زحمت کش zahmatkesh5310@mshdiau.ac.ir 23037768000 0000-0003-2573-6789 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید محمد جعفری m_jafari@sbu.ac.ir 56875232900 0000-0001-9990-3565 دانشگاه شهید بهشتی
عباس روحانی بسطامی a_rohani@sbu.ac.ir 6507070132 0000-0003-2936-3940 دانشگاه شهید بهشتی
آرش محمدی amohammadi@sru.ac.ir 57194859255 0000-0002-2044-4456 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ابوالفضل پوررجبیان a.pourrajabian@merc.ac.ir 35105619300 0000-0003-0600-315X پژوهشگاه مواد  و انرژی کرج
جواد خادم jkhadem49@yahoo.com 21742517700 0000-0002-6453-0209 دانشگاه بیرجند
علیرضا علیپور a.alipoor@shirazu.ac.ir 55340528300 0000-0003-0523-8344 دانشگاه شیراز
فرزاد پشم فروش f.pashmforoush@maragheh.ac.ir 45161611900 0000-0002-2219-5158 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه
علیرضا فتحی ar-fathi@um.ac.ir 23093638100 0000-0002-2909-144X دانشگاه فردوسی مشهد
فرشاد ربیعی f.rabiei@ilam.ac.ir -    دانشگاه ایلام
صادق الهامی جوشقان sadeghelhami@um.ac.ir 55318537200 0000-0001-5516-9880 دانشگاه فردوسی مشهد
امیر محمد قندهاریون aghandehariun@ferdowsi.um.ac.ir 36914942500 0000-0003-1638-5622 دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسینی moh_hosseini@yahoo.com 57203921473 0000-0001-9221-5735 دانشگاه صنعتی سیرجان
مرتضی بیاره m.bayareh@sku.ac.ir 35232599400 0000-0002-1821-3771 دانشگاه شهرکرد
جواد جعفری فشارکی jjafari.f@gmail.com 56161005500 0000-0003-1701-2350 دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
مهدی رفیعی rafiei_mahdi@yahoo.com 26325716400 0000-0003-2201-625X دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
ایمان کاردان iman.kardan@um.ac.ir 55862029500 0000-0002-5520-1577 دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین عبدالهی جهدی jahdi@azaruniv.ac.ir - 0000-0003-4282-7607 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ابراهیم جهانشاهی e.jahanshahi@uk.ac.ir 35788930000 0000-0002-4196-4258 دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا حاج عبدللهی zahra.hajabdollahi@gmail.com 40461397900 0000-0003-1600-9969 دانشگاه گلاسگو
پریسا قناتی parisa.ghanati@uut.ac.ir 49863302300 0000-0001-5225-7623 دانشگاه صنعتی ارومیه
حمید محمدصدیقی hmsedighi@gmail.com 57216259855 0000-0002-3852-5473 دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید ادیب نظری adib@sharif.ir 6506109525 0000-0002-0213-9589 هوافضا - شریف
محمد حسن جوارشکیان javareshkian@um.ac.ir 6506304118 0000-0003-1766-1190 دانشگاه فردوسی مشهد
سجاد قاسملو sghasemloo@mut.ac.ir 34968953800 - دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
حمید معین فرد hamid.moeenfard@gmail.com 55922163900 0000-0002-3493-6179 دانشگاه فردوسی مشهد
بهروز حسنی b_hassani@um.ac.ir 6603460497 0000-0003-1570-4767 دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود ضیاء بشرحق mzia@kntu.ac.ir 16418177200 0000-0002-3786-6401 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
افشین احمدی ahmadi@sku.ac.ir 25929428700 0000-0003-4345-9527 دانشگاه شهر کرد
جلیل رضایی پژند jrezaeep@um.ac.ir 6602772617 0000-0003-3653-1623 دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان کاردان imankardan@yahoo.com 55862029500 0000-0002-5520-1577 دانشگاه فردوسی مشهد
شعیب خانمحمدی shoaib.khanmohammadi@gmail.com 23569847400 0000-0002-7659-7363  دانشگاه صنعتی کرمانشاه
امین اعلمی نیا amin.alam@azaruniv.ac.ir -   دانشگاه  شهید مدنی آذربایجان
محمد مجدم m_mojaddam@sbu.ac.ir 55814400500 0000-0002-0065-5467 دانشگاه شهید بهشتی
مرتضی عنبرسوز m.anbarsooz@gmail.com 36805545300 0000-0002-8133-5552 دانشگاه صنعتی قوچان
هومن نعیمی h.naeimi@ub.ac.ir 36780731200 0000-0003-2710-7943 دانشگاه بجنورد
اکبر عرب حسینی ahosseini@ut.ac.ir 15128536600 0000-0002-5572-7798 دانشگاه تهران
عطا سجودی sojoudi@ut.ac.ir 55536663500 0000-0001-5485-259X دانشگاه تهران
محمد وجدی vajdi@uma.ac.ir 57205123049 0000-0003-4559-1134 دانشگاه اردبیل
محمد شفیعی m.shafiey@vru.ac.ir 56922220000 0000-0002-1759-3397 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
ابراهیم افشاری e.afshari@eng.ui.ac.ir 24376067000 0000-0003-4833-917X دانشگاه اصفهان