داوران

لیست داوران سال 1402

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

شناسه پژوهشگر ( ORCID)

وابستگی سازمانی

Scopus ID

مجتبی

دهقان منشادی

dehghanmanshadi@gmail.com

0000-0002-2143-0670

دانشگاه صنعتی مالک اشتر 

8630687000

محمد رضا

پندار

m.reza.pendar@ubi.pt

0000-0001-9652-771X

Universidade da Beira Interior

56728567200

افشین

احمدی ندوشن

ahmadi@sku.ac.ir

0000-0003-4345-9527

دانشگاه شهر کرد

25929428700

محمد حسین

استکی

m.esteki@eng.ui.ac.ir

0000-0002-5642-8247

دانشگاه اصفهان

55955776000

امین

اعلمی نیا

amin.alam@azaruniv.ac.ir

0000-0002-6472-1945

 دانشگاه  شهید مدنی آذربایجان

57148401300

عارف

افشار فرد

afsharfard@um.ac.ir

0000-0002-0108-6382

دانشگاه فردوسی مشهد

54790839100

مسلم

اکبری

m_akbari@mut.ac.ir

 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

صادق

الهامی جوشقان

sadeghelhami@um.ac.ir

0000-0001-5516-9880

دانشگاه فردوسی مشهد

55318537200

عقیل

ایرانمنش

iranmanesh.aghil@ujiroft.ac.ir

0000-0001-7556-8758

دانشگاه جیرفت

56407262500

مهدی

آخوندی زاده کرانی

m.akhondizadeh@gmail.com

0000-0001-9698-9746

دانشگاه صنعتی سیرجان

55654811700

علیرضا

آلبویه

a.albooyeh@du.ac.ir

0000-0002-0236-1497

دانشگاه دامغان

48161158100

احسان

برهانی

e.borhani@semnan.ac.ir

0000-0001-6549-2745

دانشگاه سمنان

36599955300

حمیدرضا

طالش بهرامی

h_tbahrami@yahoo.com

0000-0002-0731-8316

دانشگاه صنعتی قم

57189903474

مرتضی

بیاره

m.bayareh@sku.ac.ir

0000-0002-1821-3771

دانشگاه شهرکرد

35232599400

محمد

پسندیده فرد

mpfard@um.ac.ir

0000-0002-4225-125X

دانشگاه فردوسی مشهد

23995388400

مسعود

پور

m.pour@qiet.ac.ir

0000-0001-6007-1474

دانشگاه صنعتی قوچان

55241984300

غلامحسین

پوریوسفی

pouryoussefi@kntu.ac.ir

0000-0002-6998-3610

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

54790080800

علی

جباری مقدم

alijabari@shahroodut.ac.ir

0000-0002-3838-3807

دانشگاه صنعتی شاهرود

25230384800

علی اصغر

جعفری

ajafari@kntu.ac.ir

0000-0002-8234-9446

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

57206030435

جعفر

جماعتی

j.jamaati@razi.ac.ir

0000-0002-1949-6240

دانشگاه رازی

36903727500

محمد حسن

جوارشکیان

javareshkian@um.ac.ir

0000-0003-1766-1190

دانشگاه فردوسی مشهد

6506304118

محمد

حاتمی

m-hatami@um.ac.ir

0000-0001-5657-6445

دانشگاه فردوسی مشهد

6506304118

حسین

حاتمی

hatami.h@lu.ac.ir

0000-0002-6235-6569

دانشگاه لرستان

54781368300

زهرا

حاج عبدللهی

Zahra.HajabdollahiOuderji@glasgow.ac.uk

0000-0003-4965-4606

University of Glasgow

40461397900

بهروز

حسنی

b_hassani@um.ac.ir

0000-0003-1570-4767

دانشگاه فردوسی مشهد

6603460497

علی

حیدری

a.heydary@torbath.ac.ir

0000-0002-4563-2648

دانشگاه تربت حیدریه

 

حمید رضا

حیدری

hr.heidari@malayeru.ac.ir

0000-0001-9573-6675

دانشگاه ملایر 

25641226000

علی

دادرسی

ali.dadrasi@gmail.com

0000-0001-9787-8909

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

54789527400

سمیه

داوود آبادی فراهانی

sdfarahani@arakut.ac.ir

 

دانشگاه صنعتی اراک

36447290300

رامین

ذاکری

r_zakeri@shahroodut.ac.ir

 

دانشگاه صنعتی شاهرود

36652226100

محمود

ذبیح پور

zabihpoor@mut.ac.ir

0000-0002-2648-8070

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

56043226700

سامان

رشیدی

samanrashidi@semnan.ac.ir

0000-0001-6266-920X

دانشگاه سمنان

55661016300

ایمان

رشیدی طرقی

im.rashidi@qiet.ac.ir

0000-0002-1394-8576

دانشگاه صنعتی قوچان

55545379200

سعید

زینالی هریس

zeinali@um.ac.ir

0000-0001-6203-0385

دانشگاه فردوسی مشهد

15849805400

بهروز

سپهری

B_SEPEHR@mshdiau.ac.ir

0000-0002-2229-0518

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

55994970100

سیدمحمدحسین

سیدکاشی

seyedkashi@birjand.ac.ir

0000-0002-1544-0733

دانشگاه بیرجند

35367255800

علی محمد

شافعی

shafei@uk.ac.ir

0000-0002-0996-1153

دانشگاه شهید باهنر کرمان

24537958900

سید مهدی

شیخ الاسلام نوری

m.sheikholeslam@kntu.ac.ir

0000-0001-7349-5911

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

57210705784

مجتبی

شیخی ازغندی

mojtabasheikhi@birjand.ac.ir

0000-0002-7165-0591

دانشگاه بیرجند

57201476393

هادی

صمیمی اخیجهانی

h.samimi@uok.ac.ir 

0000-0001-6393-0326

دانشگاه کردستان

24077510800

مسعود

ضیائی راد

m.ziaeirad@eng.ui.ac.ir

0000-0002-5184-8832

دانشگاه اصفهان

6504409442

منصور

طالبی

mansour_talebi@yahoo.com

0000-0002-5997-7751

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

55343529400

مسعود

طهانی

mtahani@um.ac.ir

0000-0001-6174-2241

دانشگاه فردوسی مشهد

6505983111

حسن

عبدوس

h.abdoos@semnan.ac.ir

0000-0002-2024-6847

 دانشگاه سمنان

23979197700

رسول

عسگری

r_askariae.sharif.edu

0000-0002-7377-212X

دانشگاه صنعتی شریف

57200338665

علیرضا

علی پور

a.alipoor@shirazu.ac.ir

0000-0003-0523-8344

دانشگاه شیراز

55340528300

مرتضی

عنبرسوز

Anbarsouz@qiet.ac.ir

0000-0002-8133-5552

دانشگاه صنعتی قوچان

36805545300

محمدعلی

فارسی

farsi@ari.ac.ir

0000-0002-2668-9964

پژوهشگاه هوافضا

57202668131

سیاوش

فتح الهی دهکردی

sfdehkordi@scu.ac.ir

0000-0002-1905-8590

دانشگاه شهید چمران اهواز

55912189600

علیرضا

فتحی

a.fathi@um.ac.ir

0000-0002-2909-144X

دانشگاه  فردوسی مشهد

23093638100

محمدرضا

فراهانی

mrfarahani@ut.ac.ir

0000-0001-5515-4283

دانشگاه تهران

14825041500

امیر حمزه

فرج الهی

a.h.farajollahi@gmail.com

0000-0001-9201-1871

دانشگاه افسری امام علی (ع)

57192714004

مجید

فولادی ماهانی

fooladi@uk.ac.ir

0000-0002-2667-6442

دانشگاه شهید باهنر کرمان

6602637398

محمدرضا

قریب

m.gharib@torbath.ac.ir

0000-0002-0151-7541

دانشگاه تربت حیدریه

 

مهران

قمشی بزرگ

ghomeshibozorg@gmail.com

 

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

 

امین

کاردگر

a.kardgar@umz.ac.ir

0000-0002-7662-0201

دانشگاه مازندران

57188645134

امیرحسین

کاظمیان

kazemian@eng.usb.ac.ir

0000-0002-5757-9186

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مسعود

گوهری منش

m.goharimanesh@gmail.com

0000-0001-7527-1014

دانشگاه تربت حیدریه

37661348900

حامد

محدث دیلمی

hmohaddesd@guilan.ac.ir

0000-0003-1125-2134

 دانشگاه گیلان

55653863100

سیلانی

محمد

silani@cc.iut.ac.ir

0000-0003-1709-3621

دانشگاه صنعتی اصفهان

34868602300

جواد

محمدپور

javad.mohammadpour@mq.edu.au

0000-0001-5146-8955

Macquarie University

57092572400

مسعود

مسیح طهرانی

masih@iust.ac.ir

0000-0002-2936-7565

دانشگاه علم و صنعت ایران

37119162500

حمید

معین فرد

h_moeenfard@um.ac.ir

0000-0002-3493-6179

دانشگاه فردوسی مشهد

55922163900

علی محمد

ناصریان نیک

a.naserian@qiet.ac.ir

 

دانشگاه صنعتی قوچان

36442496400

محمدجواد

ناطق

nategh@modares.ac.ir

 

دانشگاه تربیت مدرس

6507736668

مصطفی

ناظمی زاده

nazemizadeh@aut.ac.ir

0000-0001-7939-6607

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

37011505300

محمد

نوقابی

noghabi@aut.ac.ir

0000-0002-1008-4688

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

34977306700

محمد

وجدی

vajdi@uma.ac.ir

0000-0003-4559-1134

دانشگاه محقق اردبیلی

57205123049

محمد

وهابی

moh.vahabi@iauctb.ac.ir

0000-0003-3323-9571

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

55700032200

سید عبدالمجید

یوسف ثانی

yousefsani@um.ac.ir

0000-0002-2046-5978

دانشگاه فردوسی مشهد

55555559300