داوران

لیست داوران سال  1398-1399

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

سمت / سازمان

1

علی

احمدپور

ahmadpour@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

2

حمید

اختراعی طوسی

ekhteraee@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

3

عارف

افشارفرد

aref.afsharfard@gmail.com

دانشگاه فردوسی مشهد

4

علی اکبر

اکبری

akbari@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

5

صادق

الهامی جوشقان

sadeghelhami@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

6

مریم

امیری

maryamamiri272@gmail.com

دانشگاه صنعتی قوچان

7

محمدباقر

آیانی

mbayani@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

8

مجید

بازارگان

bazargan@kntu.ac.ir

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

9

مهدی

بامداد

bamdad@shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

10

محمود

پسندیده فرد

fard_m@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

11

محمد

پسندیده فرد

mpfard@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

12

عبدالرحمن

جامی الاحمدی

jaami-a@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

13

ساناز

جعفری

s.jafari@ub.ac.ir

دانشگاه بجنورد

14

جعفر

جماعتی

jafar_jamaati@yahoo.com

دانشگاه رازی

15

امید

جهانیان

o.jahanian@gmail.com

دانشگاه نوشیروانی بابل

16

محمد حسن

جوارشکیان

javareshkian@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

17

محمد

حاتمی

m.hatami2010@gmail.com

دانشگاه اسفراین

18

بهروز

حسنی

b_hassani@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

19

سیدمحمود

حسینی

sm_hosseini@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

20

جواد

خادم

jkhadem49@yahoo.com

دانشگاه بیرجند

21

حجت

خزیمه نژاد

khozeymeh.hojat@gmail.com

دانشگاه بیرجند

22

راضیه

خوشحال

rkhoshhal@yahoo.com

دانشگاه صنعتی بیرجند

23

علی

داور

davar78@gmail.com

دانشگاه مالک اشتر

24

احسان

روحی

e.roohi@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

25

محمد امین

رئوفی

am.raoufi@gmail.com

دانشگاه استرالیا

26

علیرضا

ستوده

setoodeh@sutech.ac.ir

دانشگاه صنعتی شیراز

27

میثم

سعیدی

msaidi@razi.ac.ir

دانشگاه رازی کرمانشاه

28

محمود

شریعتی

mshariati44@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

29

محمد

شفیعی

m.shafiey@vru.ac.ir

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

30

حمید

طالش بهرامی

h_tbahrami@yahoo.com

دانشگاه قم

31

داود

طغرایی

davoodtoghraie@gmail.com

دانشگاه ازاد اسلامی واحد خمینی شهر

32

مسعود

طهانی

mtahani@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

33

مهدی

علی احیایی

aliehyaei@pardisiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد پردیس

34

مرتضی

عنبرسوز

m.anbarsooz@gmail.com

دانشگاه صنعتی قوچان

35

محمود

فرزانه گرد

m.farzanehgord@um.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

36

شهرام

فلاحتکار

falahatkar.sh@gmail.com

دانشگاه آزاد فومن

37

نوربخش

فولادی

n.fouladi@eng.ui.ac.ir

دانشگاه اصفهان

38

سجاد

قاسملو

sghasemloo@mut.ac.ir

دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

39

علی

قاسمیان

qasemian@iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران

40

امیر محمد

قندهاریون

aghandehariun@ferdowsi.um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

41

مهران

کدخدایان

kadkhoda@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

42

صفورا

کریمی

s.karimi@jsu.ac.ir

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

43

حمیدرضا

گشایشی

goshayshi@yahoo.com

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

44

حامد

محدث دیلمی

hmohaddesd@guilan.ac.ir

دانشگاه گیلان

45

آرش

محمدی

amohammadi@sru.ac.ir

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

46

سید محمدرضا

مدرس رضوی

m-razavi@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

47

محمود

مرادی

moradi.malayeru@gmail.com

دانشگاه ملایر

48

بهنام

معتکف ایمانی

imani@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

49

حمید

معین فرد

hamid.moeenfard@gmail.com

دانشگاه فردوسی مشهد

50

مجید

ملک جعفریان

mmjafarian@birjand.ac.ir

دانشگاه بیرجند

51

محمدرضا

مه پیکر

mahpeymr@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

52

آرش

میرعبداله لواسانی

arashlavasani@iauctb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

53

علی محمد

ناصریان نیک

a.naserian@qiet.ac.ir

دانشگاه صنعتی قوچان

54

ملیکه

نبئی

m_nabaei@aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

55

مهدی

نیکنام شاهرک

mehdiniknam.sh@gmail.com

دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان

56

سیدحجت

هاشمی

shhashemi@birjand.ac.ir

دانشگاه بیرجند

57

محمد

واحدی

vahedi@iau-saveh.ac.ir

دانشگاه آزاد ساوه

58

محمد

وجدی

vajdi@uma.ac.ir

دانشگاه اردبیل

59

محمد

وهابی

moh.vahabi@iauctb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

60

سید عبدالمجید

یوسف ثانی

yousefsani@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد