دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 22، 1399 
شبیه‌سازی کامپیوتری فرسایش زانویی با جوش محیطی در جریان دوفازی گازجامد

صفحه 141-156

10.22067/fum-mech.v31i2.84757

فرناز حسینی؛ امیر همایون مقدادی؛ محسن دوازده‌امامی؛ ابراهیم محسنی هماگرانی؛ نسیم نجاری