مطالعۀ تجربی فرآیند شکل‌گیری رژیم شکست کیسه‌ای جت مایع تزریق‌شده در جریان هوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

2 مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

مطالعۀ تجربی به‌منظور بررسی فرآیند شکل‌گیری رژیم شکست کیسه‌ای جت مایع تزریق‌شده به درون جریان هوا انجام شد. جت مایع توسط یک نازل دایروی به قطر 2.83 میلی‌متر در جریان هوا تزریق شده است. از روش سایه‌‌نگاری جهت آشکارسازی جت مایع استفاده شده و همچنین از یک دوربین سرعت‌بالا جهت ضبط و ثبت فرآیند شکل‌گیری و شکست کیسه‌های تشکیل‌شده بر روی ستون جت مایع، بهره گرفته شده است. عدد وبر هوا بین 0.1 تا 40 و نسبت ممنتوم جت مایع به هوا بین 5 تا 30 تغییر داده شده است. در این مطالعه یک تحلیل تئوری با در نظر گرفتن وجود تعادل بین نیروهای وارده بر روی یک کیسه انجام شده است که درنهایت یک عدد معیار برای شکل‌گیری کیسه‌ها به دست آمده است. قطر حلقه و اندازۀ پوسته یا غشاء کیسه‌ها نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نسبت بی‌بعد قطر حلقه و اندازۀ پوستۀ کیسه‌ها عددی ثابت بوده و با تغییر عدد وبر هوا و نسبت ممنتوم تغییر نمی‌کند. همچنین نتایج حاکی از آن است که پوستۀ کیسه‌ها نسبت قطر حلقۀ خود رشد بیشتری به سمت جریان هوا می‌کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experiments on the Formation Process of Bag Breakup Regime of Injected Liquid Jet into an Airstream

نویسندگان [English]

  • Yosef Rezaei 1
  • Mehran Tadjfar 2
1 Amirkabir University of Technology.
2 Amirkabir University of Technology.
چکیده [English]

An experiment was conducted to investigate the bag breakup process of round liquid jet injected into an airstream. The liquid jet was visualized using shadowgraph technique and also a high-speed camera was used to observe the formation and breakup of bags in a water jet injected from a 2.83 mm diameter nozzle with air Weber number in the range of 0.1 to 40 and the liquid-to-air momentum ratio from 5 to 30. An analysis of the force balance on bags was conducted and a criterion for bag formation is obtained. In this study, the diameter of the bag ring and the size of the membrane of the bag are calculated. Present results indicate that the normalized ring diameter and the membrane size are constant. Results also show that the membrane of a bag grows more than its ring towards the airstream direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bag Breakup Regime
  • Liquid Jet Injection
  • Airstream
  • Multiphase flow
1.    Ashgriz, N., "Handbook of atomization and sprays: theory and applications", Springer Science & Business Media, (2011).
2.    Broumand, M., Birouk, M. J. P. i. E., and Science, C., "Liquid jet in a subsonic gaseous crossflow: Recent progress and remaining challenges", Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 57, pp. 1-29, (2016).
3.    T. Chen, C. Smith, D. Schommer, and A. Nejad, "Multi-zone behavior of transverse liquid jet in high-speed flow", in 31st Aerospace Sciences Meeting, pp. 453, (1993).
4.    Song,Y., Hwang, D. and Ahn, K., "Effect of orifice geometry on spray characteristics of liquid jet in cross flow", in 55th AIAA Aerospace Sciences Meeting, pp. 1961, (2017).
5.    Sallam. K., Aalburg, C., and Faeth, G. J. A. j., "Breakup of round nonturbulent liquid jets in gaseous crossflow", AIAA Journal, Vol. 42, No. 12, pp. 2529-2540, (2004).
6.    Schetz,  J. A., and Padhye, A. J. A. J., "Penetration and breakup of liquids in subsonic airstreams", AIAA Journal, Vol. 15, No. 10, pp. 1385-1390, (1977).
7.    Wu, P.-K., Kirkendall, K. A., Fuller, R. P. Nejad, A. S. J. J. and power, o. P.,"Breakup processes of liquid jets in subsonic crossflows", Journal of Propulsion & Power, Vol. 13, No. 1, pp. 64-73, (1997).
8.    Mazallon, J., Dai,. Z,. Faeth, G. J., and Sprays, A.,"Primary breakup of nonturbulent round liquid jets in gas crossflows", Atomization and Sprays, Vol. 9, No. 3, (1999).
9.    Aalburg, C. B., G. van Leer., . Faeth, M., Sallam,K. A., and Sprays, J. A., "Properties of nonturbulent round liquid jets in uniform gaseous cross flows", Atomization and Sprays, Vol. 15, No. 3, pp. 271-294, (2005).
10.  Birouk et al., M., "An experimental study of liquid jets interacting with cross airflows", Particle & Particle Systems Characterization, Vol. 20,  No. 1, pp. 39-46, (2003).
11.  Tambe, S., Jeng, S.-M., Mongia, H., and Hsiao, G., "Liquid jets in subsonic crossflow", in 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, p. 731, (2005)
12.  Stenzler, J. N., Lee, J. G., Santavicca, D. A., Lee, W. J., and Sprays, A.,"Penetration of liquid jets in a cross-flow", 41st aerospace sciences meetings and exhibit. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Vol. 16, No. 8, pp. 887-906, (2006).
13.  Broumand, M. and Birouk, M., "Liquid jet primary breakup in a turbulent cross-airflow at low Weber number", Journal of Fluid Mechanics, Vol. 879, pp. 775-792, (2019).
14.  Gutmark, E. and Grinstein, F. J. A. R. O. F. M. "Flow control with noncircular jets", Annual Review of Fluid Mechanics, Vol. 31, No. 1, pp. 239-272, (1999).
15.  Wang, F. and Fang, T. J. I. J. O. M. F., "Liquid jet breakup for non-circular orifices under low pressures", International Journal of Multiphase Flow, Vol. 72, pp. 248-262, (2015).
16.  Jadidi, M., Sreekumar, V.,. and Dolatabadi, A. "Breakup of elliptical liquid jets in gaseous crossflows at low Weber numbers", Journal of Visualization, Vol. 22, No. 2, pp. 259-271, (2019).
17.  Song Hwang, Y. D. and Ahn, K., "Effect of Orifice Geometry on Column Trajectories of Liquid Jets in Crossflows", Intl Journal of Aeronautical & Space Sciences, Vol. 20, No. 1, pp. 139-149, (2019).
18.  Jaberi, A., and Tadjfar, M., "Wavelength and frequency of axis-switching phenomenon formed over rectangular and elliptical liquid jets", International Journal of Multiphase Flow, Vol. 119, pp. 144-154, (2019).
19.  Jaberi., A. and Tadjfar, M., "Comparative study on interfacial oscillations of rectangular and elliptical liquid jets", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, Vol. 234, No. 7, pp. 1272-1286, (2020).
20.  Wu,P.K., Kirkendall, K. A., Fuller, R. P.,  Nejad, A. S., power, J. J. o. p., "Spray structures of liquid jets atomized in subsonic crossflows", International Journal of Fluid Mechanics Research, Vol. 14, No. 2, pp. 173-182, (1998).
21.  Inamura, T. Nagai, N. J. J. and Power, o. P., "Spray characteristics of liquid jet traversing subsonic airstreams", Journal of Propulsion and Power, Vol. 13, No. 2, pp. 250-256, (1997).
22.  Kihm, K. D., Lyn, G., Son, S. J., and Sprays, A., "Atomization of cross-injecting sprays into convective air stream", Atomization and Sprays, Vol. 5, No. 4&5, pp. 417-433, (1995).
23.  Ng, C.-L., Sankarakrishnan, R., and Sallam, K. J. I. J. o. M. F. "Bag breakup of nonturbulent liquid jets in crossflow", International Journal of Multiphase Flow, Vol. 34, No. 3, pp. 241-259, (2008).
24.  Wang, X.-h., Huang,Y., Wang, S. l., and Liu, Z.-l. J. A. j., "Bag breakup of turbulent liquid jets in crossflows", AIAA Journal, Vol. 50, No. 6, pp. 1360-1366, (2012).
25.  Zhang, H., Bai, B., and Wang,Y. "Quantitative description of droplet dispersion of hollow cone spray in gaseous crossflow", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 93, pp. 398-408, (2018).
26.  Amighi. A. and Ashgriz, N. "Global droplet size in liquid jet in a high-temperature and high-pressure crossflow", AIAA Journal, Vol. 57, No. 3, pp. 1260-1274, (2019).
 
 
CAPTCHA Image