مطالعۀ پارامتری و تحلیل عددی کمپرسور بازتولیدکننده با پره‌های آیرودینامیکی متقارن، برای بهبود عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

  کمپرسورها یا دمنده‌های بازتولیدکننده، از نوع کمپرسورهای دینامیکی دوار هستند و قابلیت تولید هد بالا در دبی جریان پایین را دارند و منحنی‌های عملکرد با مشخصات بسیار پایداری دارند. در این مقاله، به بررسی عملکرد کمپرسورهای بازتولیدکننده با پره‌های آیرودینامیکی بهروش آزمایشگاهی و عددی پرداخته شده است. با استفاده از شبیه‌سازی عددی جریان سیال، اثر استفاده از پره‌های آیرودینامیکی متقارن، تعداد پره‌ها و نیز ارتفاع پره‌ها بر کارایی و عملکرد کمپرسور تحلیل شد. باتوجهبه پیچیدگی الگوی جریان در این نوع از توربوماشین‌ها، مدل توربولانسی SST به کار گرفته شده است. برای ارائۀ نتایج از اعداد بیبعد استفاده شده است تا قابلیت تعمیم و بایگانی داشته باشند. نتایج نشان داد که کاهش ارتفاع پره از 34میلی‌متر به 28میلی‌متر، سبب کاهش نسبت فشار و نیز افت بازدهی می‌شود. مطالعۀ اثر تعداد پره‌ها در نقطۀ طراحی نشان داد که بیشترین بازدهی در نسبت گام به وتر 36/0 اتفاق میافتد. پره‌های آیرودینامیکی با زوایای ورودی و خروجی یکسان در 5زاویۀ مختلف 20، 30، 40، 50 و 60درجه مطالعه شدند. براساس آنالیز رگراسیون مشخص شد که زاویۀ بهینه برای پره‌های آیرودینامیکی متقارن، 46درجه است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Parametric study and numerical analysis of the regenerative compressor with symmetric aerodynamic blades, to improve performance

نویسنده [English]

 • Jafar Nejadali
Department of Mechanical engineering, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Regenerative flow compressors or blowers are rotodynamic machines with the ability to produce high heads at low flow rates. They have performance curves with very stable features. By employing numerical simulation of fluid flow, the effect of using symmetric aerodynamic blades, the number of blades, and the height of the blades on the performance and efficiency of the compressor were analyzed. Due to the complexity of the flow pattern in this type of turbomachinery, the SST turbulence model has been applied. Dimensionless numbers have been used to present the results so that they can be generalized and archived. The results showed that reducing the blade height from 34 mm to 28 mm reduces the pressure ratio and also reduces efficiency. The study of the effect of the number of blades at the design point showed that the highest efficiency occurs in the pitch-to-chord ratio of 0.36. Based on the results of the study of aerodynamic blades with the same inlet and outlet angles, which were presented in five different angles of 20, 30, 40, 50, and 60 degrees, it was found that symmetric aerodynamic blades with an inlet/outlet angle of 46 degrees have the best performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regenerative flow compressor
 • Height of blades
 • Symmetric aero-foil blades
 • Pitch to chord ratio
 • CFD simulation
 1. Raheel, M.M., “A theoretical, experimental and CFD analysis of regenerative flow compressors and pumps for microturbine and automotive fuel applications”, Michigan State University, (2003).
 2. Engeda, A. and Raheel, M., “Theory and design of the regenerative flow compressor”, In Proceedings of the International Gas Turbine Congress, November, (2003).
 3. Badami, M. and Mura, M., “Setup and validation of a regenerative compressor model applied to different devices”, Energy Conversion and Management, 52(5), pp. 2157-2164, (2011).
 4. Song, J.W., Raheel, M. and Engeda, A., “A compressible flow theory for regenerative compressors with aerofoil blades. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers”, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 217(11), pp. 1241-1257, (2003).
 5. Badami, M. and Mura, M., “Theoretical model with experimental validation of a regenerative blower for hydrogen recirculation in a PEM fuel cell system”, Energy Conversion and Management, 51(3), pp. 553-560, (2010).
 6. Lee, C., Kil, H.G. and Kim, K.Y., “The performance analysis method with new pressure loss and leakage flow models of regenerative blower”, International Journal of Fluid Machinery and Systems, 8(4), pp.221-229, (2015).
 7. Grabow, G., “Influence of the number of vanes and vane angle on the suction behavior of regenerative pumps”, In 5th Conference on Fluid Machinery, Vol. 1, pp. 351-364, (1975).
 8. Song, J.W., Engeda, A. and Chung, M.K., “A modified theory for the flow mechanism in a regenerative flow pump. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers”, Part A: Journal of Power and Energy, 217(3), pp.311-321, (2003).
 9. Meakhail, T. and Park, S.O., “An improved theory for regenerative pump performance. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers”, Part A: Journal of Power and Energy, 219(3), pp.
  213-222, (2005).
 10. Raheel, M.M., “A theoretical, experimental and CFD analysis of regenerative flow compressors and pumps for microturbine and automotive fuel applications”, (1969).
 11. Sixsmith, H. and Altmann, H., “A regenerative compressor”, ASME, J. Engineering for Industry, Vol. 99, pp. 637-647, (1997).
 12. Nejadali, J., “Calculation of flow in incompressible regenerative turbo-machines with bucket form blades based on the geometry of flow path”, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 29(8), pp. 2606-2621, (2019).
 13. Badami, M. and Mura, M., “Comparison between 3D and 1D simulations of a regenerative blower for fuel cell applications”, Energy Conversion and Management, Vol. 55, pp. 93-100, (2012).
 14. Zhang, F., Appiah, D., Hong, F., Zhang, J., Yuan, S., Adu-Poku, K.A. and Wei, X., “Energy loss evaluation in a side channel pump under different wrapping angles using entropy production method”, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 113, p. 104526, (2020).
 15. Nejad, J., Riasi, A. and Nourbakhsh, A., “Efficiency improvement of regenerative pump using blade profile modification: Experimental study”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, Vol. 233(3), pp. 448-455, (2019).
 16. Heo, M.W., Seo, T.W., Shim, H.S. and Kim, K.Y., “Optimization of a regenerative blower to enhance aerodynamic and aeroacoustic performance”, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 30(3), pp. 1197-1208, (2016).
 17. Wang, C.H. and Choi, C.H., “Optimized design of regenerative blowers for enhanced efficiency”, In ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Vol. 44441, pp. 1241-1248, (2010).
 18. Choon-Man, J. and Jong-Sung, L., “Shape optimization of a regenerative blower used for building fuel cell system”, Open Journal of Fluid Dynamics, (2012).
 19. Mekhail, T.A.M., Dahab, O.M., Sadik, M.F., El-Gendi, M.M. and Abdel-Mohsen, H.S., “Theoretical, experimental and numerical investigations of the effect of inlet blade angle on the performance of regenerative blowers”, Open Journal of Fluid Dynamics, Vol. 5(03), p. 224, (2015),
 20. Griffini D, Salvadori S, Carnevale M, Cappelletti A, Ottanelli L, Martelli F., “On the development of an efficient regenerative compressor”, Energy Procedia, 2015 Dec 1; 82:252-7, (2015).
 21. Zhang, F., Böhle, M. and Yuan, S., “Experimental investigation on the performance of a side channel pump under gas–liquid two-phase flow operating condition”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, Vol. 231(7), pp. 645-653, (2017).
 22. Moradi, R., Habib, E., Bocci, E. and Cioccolanti, L., “Investigation on the use of a novel regenerative flow turbine in a micro-scale Organic Rankine Cycle unit”, Energy, Vol. 210, p. 118519, (2020).
 23. Cantini, G. and Salvadori, S., “Numerical Characterization of the Performance Curve of a Regenerative Pump-as-Turbine”, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 143(5), p. 051001, (2021).
 24. مفاخری, میثم، محمودی، مصطفی، جهرمی، مهدی، "شبیه‌سازی عددی اثر لقی نوک پره بر عملکرد کمپرسور جریان محوری. نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران"، 96-122: 19(2)؛ (1396).
 25. مجدم، محمد، حاجیلوی بنیسی، علی، "مطالعۀ نظری و تجربی جریان در محفظۀ حلزونی کمپرسور جریان شعاعی"، علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، 1-14: 28(1)؛ (1395).
 26. Jang, C.M. and Han, G.Y., “Enhancement of performance by blade optimization in two-stage ring blower”, Journal of Thermal Science, Vol. 19(5), pp. 383-389, (2010).
 27. صنیعی‌نژاد، مهدی، "مبانی جریان‌های آشفته و مدل‌سازی آن‌ها"، کتاب، انتشارات دانش‌نگار، چاپ دوم (1398)
 28. Raheel, M. and Engeda, A., “Performance characteristics of regenerative flow compressors for natural gas compression application”, Journal of Energy Resources Technology, Vol. 127(1), pp. 7-14, (2005).
 29. Raheel, M., Engeda, A., Hamrin, D. and Rouse, G., “The performance characteristics of single-stage and multistage regenerative flow compressors for natural gas compression application”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 217(11), pp. 1221-1239, (2003).

 

 

 

 

CAPTCHA Image