تعیین الگوریتم بهینه پنل اولویت‌بندی جایگاه سوخت‌رسانی CNG بمنظور کاهش هزینه انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مکانیک- مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین- اسفراین- ایران

2 مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند.

3 استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

فرآیند پر شدن سریع، فرآیند اصلی می‌باشد که در جایگاه‌های سوخت‌رسانی گاز طبیعی فشرده رخ می‌دهد. هدف اصلی تحقیق حاضر، دست‌یابی به یک آنالیز ترمودینامیکی دقیق‌تر جهت مدل‌سازی جایگاه سوخت‌رسانی گاز طبیعی فشرده با چندین سوخت‌گیری متوالی می‌باشد. نتایج آنالیز ترمودینامیکی با نتایج تجربی و نتایج تحقیقات قبلی، مقایسه گردیده است. جهت محاسبه خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی فشرده از معادله حالت AGA8 استفاده شده است. تحقیقات مختلفی در مورد مدل‌سازی ترمودینامیکی جایگاه سوخت‌رسانی گاز طبیعی فشرده وجود دارد اما در آنها هیچ اشاره‌ای به انتخاب الگوریتم بهینه در پنل اولویت‌بندی نشده است. سه تابع هدف کمینه کردن زمان سوخت‌گیری، بیشینه کردن جرم ذخیره شده و کمینه کردن میانگین مصرف انرژی مخصوص، برای مسئله بهینه‌سازی در نظر گرفته شده است. سرانجام الگوریتم بهینه پنل اولویت‌بندی به عنوان هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین گردیده است. نتایج نهایی بهینه‌سازی ارائه گردیده است. دست‌یابی به مدل‌سازی دقیق‌تر و مدل‌سازی فرآیند چندین سوخت‌گیری متوالی از مهمترین نتایج تحقیق حاضر می‌باشد. الگوریتم PPM225 به عنوان الگوریتم بهینه پنل اولویت‌بندی انتخاب و برای نشان دادن بهتر نتایج، یک تحلیل اقتصادی صورت گرفته است. نتایج این تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که با اعمال الگوریتم بهینه می‌توان در یک سال 65،700 میلیون ریال (43،800،00 کیلو وات ساعت) صرفه‌جویی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determine the Optimal Algorithm of Priority Panel in CNG Refueling Station to Minimize Energy Cost

نویسندگان [English]

 • Morteza Saadat-targhi 1
 • Javad Khadem 2
 • Mahmood Farzaneh-Gord 3
1 Esfarayen University of Technology, Esfarayen, North Khorasan, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Mechanical Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The fast filling process is the main process that occurs in the CNG refueling station. The main objective of the present study is to apply a thermodynamic analysis for a complete modeling of a CNG refueling station with several consecutive refueling . The results of the thermodynamic analysis have been validated against the experimental data and previous studies. The AGA8 Equation of State has been used to calculate the thermodynamic properties of CNG. There are many researches concentrated on the thermodynamic modeling of CNG refueling station, but didn't address the optimal algorithm of priority panel. Filling time minimizing, filling mass maximizing and average specific energy consumption minimizing have been employed as the objective function for the optimization problem. Finally, the optimal algorithm of priority panel has been determined as the main goal of the present study. The conclusive results of the optimization problem are presented. Achieving more accurate modeling and modeling the process of several consecutive refueling is one of the most important results of the present study. The optimal algorithm of priority panel are obtained for PPM225 algorithm . An economic analysis is performed to see the results more clearly. The results of the economic analysis show that 65,700,000,000 Rials (43,800,000 kWh) can be saved in one year.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Modeling
 • Natural gas
 • Fast filling
 • Optimization
 1. Kountz, K., " Modeling The Fast Fill Process in Natural Gas Vehicle Storage Cylinders", American Chemical Society Paper at 207th National ACS Meeting, March, (1994).
 2. Farzaneh-Gord, M., Hashemi, S., Farzaneh-Kord, S., "Thermodynamics Analysis of Cascade Reserviors Filling Process of Natural Gas Vehicle Cylinders", World Applied Sciences Journal, Vol. 5, No. 2, pp. 143-149, (2008).
 3. Farzaneh-Gord, M., Deymi-Dashtebayaz, M., Rahbari, H. R., "Studying effects of storage types on performance of CNG filling stations", Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 3, No. 1, pp. 334-340, (2011).
 4. Farzaneh-Gord, M., Deymi-Dashtebayaz, M., Rahbari, H. R., "Optimising Compressed Natural Gas filling stations reservoir pressure based on thermodynamic analysis", International Journal of Exergy, Vol. 10, No. 3, pp. 299-320, (2012).
 5. Mahdizadeh Rokhi, M. D. D. M., Farzaneh Gord, M., Abbasi, M., "An investigation in the effect of natural gas composition on the filling processes of an automobile CNG cylinder in order to define the optimized conditions of the fuel transmission station", Modares Mechanical Engineering, Vol. 13, No. 9, pp. 103-110, (2013).
 6. Khamforoush, M., Moosavi, R., Hatami, T., "Compressed natural gas behavior in a natural gas vehicle fuel tank during fast filling process: Mathematical modeling, thermodynamic analysis, and optimization", Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 20, No. 0, pp. 121-131, (2014).
 7. Deymi-Dashtebayaz, M., Farzaneh Gord, M., Rahbari, H. R., "Studying transmission of fuel storage bank to NGV cylinder in CNG fast filling station", Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol. 34, pp. 429-435, (2012).
 8. Khadem, J., Saadat-Targhi, M., Farzaneh-Gord, M., "Mathematical modeling of fast filling process at CNG refueling stations considering connecting pipes", Journal of Natural Gas Science and Engineering, 26, pp. 176-184, (2015).
 9. Saadat-Targhi, M., Khadem, J., Farzaneh-Gord, M., "Thermodynamic analysis of a CNG refueling station considering the reciprocating compressor", Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 29, pp. 453-461, (2016).
 10. Kagiri, C., Xiaohua Xia, L., "Optimization of a compressed natural gas station operation to minimize energy cost", Energy Procedia, 142, pp. 2003-2008, (2017).
 11. Kagiri, C., M.Wan jiru, E., Zhang, L., Xia, X., "Optimized response to electricity time-of-use tariff of a compressed natural gas fuelling station ", Applied Energy, Vol. 222, pp. 244-256, (2018).
 12. Farzaneh-Gord, M., Saadat-Targhi, M., Khadem, J., "Selecting optimal volume ratio of reservoir tanks in CNG refueling station with multi-line storage system", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 41, No. 40, pp. 25453-25473, (2017).
 13. Menon, E. S., "Transmission Pipeline Calculations and Simulations Manual" Elsevier Science, pp.710-745, (2014).
 14. Starling, K. E., "A. G. A. O. S. T. M. Committee, Compressibility and Super compressibility for Natural Gas and Other Hydrocarbon Gases" Operating Section, American Gas Association, (1986).
 15. George, D., "CNG Sampling, in Natural gas" sampling technology conference, New Orleans, Louisiana, pp. 72-80, (2014).
 16. Imran Khan, M., Yasmin, T., Shakoor, A., "Technical overview of compressed natural gas (CNG) as a transportation fuel", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 51, No. 0, pp. 785-797, (2015).
 17. ilna.ir/367451, 5/2/(2016)

 

 

CAPTCHA Image