بهینه‌سازی سیستم‌های هیبریدی خورشیدی، بادی، باتری با محرک‌های مختلف (موتور دیزل، موتور گازسوز، توربین گازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، ایران،

چکیده

در این مقاله سیستم هیبریدی خورشیدی-بادی-باتری با درنظرگرفتن 3محرک مختلف شامل موتور دیزل، موتور گازسوز و توربین گازی بهوسیلۀ آنالیزهای ساعتی در طول یک سال برای شهر کرمان مدل‌سازی و بهینه‌سازی شده است. در این مطالعه از نسبت سوخت برای ارزیابی مصرف سوخت سیستم مورد بررسی نسبت به سیستمهای سنتی استفاده شده است. تعداد پنل خورشیدی، تعداد توربین بادی و تعداد باتری و ظرفیت اسمی موتور دیزل، ظرفیت موتور گازسوز و ظرفیت توربین گازی بهعنوان متغیرهای طراحی و نسبت سوخت و هزینه سالیانه بهعنوان توابع هدف درنظر گرفته شدهاند. برای محاسبه مقادیر بهینه متغیرهای طراحی از الگوریتم چندهدفه NSGA-II استفاده شده است. نتایج بهینه‌سازی نشان دادند که سیستم هیبریدی با محرک دیزل در مقایسه با 2سیستم دیگر در محدودۀ وسیعی از جبهۀ پرتو، دارای بیشترین نسبت سوخت و کمترین هزینه است. نسبت سوخت و هزینۀ سالیانه در نقطۀ بهینۀ نهایی برای محرک دیزل 735/0 و 5/185456 ($/year) است. تعداد بهینۀ پنل خورشیدی، توربین بادی و باتری برای سیستم هیبریدی با محرک دیزل به‌ترتیب 1266، 19 و 822 است و همچنین ظرفیت نامی بهینه محرک دیزل 163 کیلووات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of hybrid solar/wind/battery system with different prime movers (Diesel engine, Gas engine, Gas turbine)

نویسندگان [English]

 • Azadeh Ahmadi
 • Hassan hajabdollahi
 • mohammad shafiey dehaj
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

In this paper, solar/wind/battery hybrid system for different prime movers including diesel engine, gas engine and gas turbine with hourly analysis during a year is modelled and optimized for Kerman city. Fuel ratio is defined for comparison of system fuel consumption than traditional system. Number of solar panels, wind turbines, batteries as well as nominal capacity of prime movers are considered as design parameters. Fuel ratio and total annual cost (TAC) are selected as two simultaneous objective functions and Fast and Elitism Non Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) is used to find the optimum value of design parameter. The optimum result showed that hybrid system with diesel engine as prime mover is the optimum system in large zones of Pareto front with lower TAC and higher fuel ratio compared with the other studied prime movers. Fuel ratio and total annual cost in final optimum point for diesel prime mover are obtained 0.735 and 185456.5 ($/year). The optimum number of solar panels, wind turbines and batteries for the diesel-powered hybrid system are determined 1266, 19 and 822, respectively. In addition, nominal power of diesel engine obtained 163 kW.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Photovoltaic panel
 • Wind turbine
 • Battery bank
 • Prime movers
 • Total annual cost
 • Fuel ratio
 1. Hu, Y., Morales, J. M., Pineda, S., Sánchez, M. J., and Solana, P., "Dynamic multi-stage dispatch of isolated wind–diesel power systems", Energy Conversion and Management, Vol.: 103, pp.605-615, ( 2015)
 2. Basbous, T., Younes, R., Ilinca, A., and Perron, J. "Optimal management of compressed air energy storage in a hybrid wind-pneumatic-diesel system for remote area’s power generation", Energy, Vol. 84, pp. 267-278, (2015)
 3. Diab, F., Lan, H., Zhang, L., and Ali, S., "An environmentally friendly factory in Egypt based on hybrid photovoltaic/wind/diesel/battery system", Journal of Cleaner Production, Vol. 112, pp. 3884-3894, (2016).
 4. Bilal, B. O., Sambou, V., Ndiaye, P. A., Kébé, C. M. F., and Ndongo, M., "Study of the Influence of Load Profile Variation on the Optimal Sizing of a Standalone Hybrid PV/Wind/Battery/Diesel System", Energy Procedia, Vol 36, pp.1265-1275, (2013).
 5. Bilal, B. O., Sambou, V., Ndiaye, P. A., Kébé, C. M. F., and Ndongo, M., "Methodology to Size an Optimal Stand Alone PV/wind/diesel/battery System Minimizing the Levelized cost of Energy and the CO2 Emissions", Energy Procedia, Vol. 14, pp.1636-1647, (2012).
 6. Howlader, A. M., Izumi, Y., Uehara, A., Urasaki, N., Senjyu, T., Yona, A., and Saber, A. Y. "A minimal order observer based frequency control strategy for an integrated wind-battery-diesel power system", Energy, Vol. 46, pp. 168-178, (2012).
 7. Merei, G., Berger, C., and Sauer, D. U. "Optimization of an off-grid hybrid PV–Wind–Diesel system with different battery technologies using genetic algorithm". Solar Energy, Vol. 97, pp. 460-473, (2013).
 8. Kellogg, W. D., Nehrir, M. H., Venkataramanan, G., and Gerez, V. "Generation unit sizing and cost analysis for stand-alone wind, photovoltaic, and hybrid wind/PV systems", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 13, pp. 70-75, (1998).
 9. Gan, L. K., Shek, J. K., and Mueller, M. A. Optimization sizing of hybrid wind-diesel systems using linear programming technique, Power Electronics, Machines and Drives (PEMD 2014), 7th IET International Conference on, pp. 1–6, (2014)
 10. Kaldellis, J. K., Kondili, E., and Filios, A., "Sizing a hybrid wind–diesel stand-alone system on the basis of minimum long-term electricity production cost", Applied Energy, Vol. 83, pp. 1384–1403, (2006).
 11. Saha, T. K., and Kastha, D. "Design optimization and dynamic performance analysis of a stand-alone hybrid wind–diesel electrical power generation system", IEEE Trans Energy Convers. Vol. 25, pp. 1209–1217, (2010)
 12. Maleki, A., and Askarzadeh, A. Optimal sizing of a PV/wind/diesel system with battery storage for electrification to an off-grid remote region: A case study of Rafsanjan, Iran, "Sustainable Energy Technologies and Assessments", Vol. 7, pp. 147-153, (2014).
 13. Smith, C., Burrows, J., Scheier, E., Young, A., Smith, J., Young, T., and Gheewala, S. H. Gheewala, "Comparative Life Cycle Assessment of a Thai Island’s diesel/PV/wind hybrid microgrid", Renewable Energy, Vol. 80, pp. 85-100, (2015).
 14. Ma, X., Wang, Y., and Qin, J., "Generic model of a community-based microgrid integrating wind turbines, photovoltaics and CHP generations", Applied Energy, Vol. 112, pp. 1475- 1482, (2013).
 15. Sarrias-Mena, R., Fernández-Ramírez, L. M., García-Vázquez, C. A., and Jurado, F. Andrés García-Vázquez, F. Jurado., "Fuzzy logic based power management strategy of a multi-MW doubly-fed induction generator wind turbine with battery and ultracapacitor, Energy, Vol. 70, pp. 561-576, (2014).
 16. Tsuanyo, D., Azoumah, Y., Aussel, D., and Neveu. P., "Modeling and optimization of batteryless hybrid PV (photovoltaic)/Diesel systems for off-grid applications", Energy, Vol. 86, pp. 152-163, (2015).
 17. Sanaye, S., and Hajabdollahi, H., "4E analysis and multi-objective optimization of CCHP using MOPSOA, proceedings of the Institution of Mechanical Engineers", P I Mech. Eng. E-J Pro., Vol. 228, No.1, pp. 43-60. (2013).
 18. Rabbani, M., Dincer, I., and Naterer, G. F., "Thermodynamic assessment of a wind turbine based combined cycle", Energy, Vol. 44, pp. 321-328, (2012).
 19. Maleki, A., and Pourfayaz, F., "Optimal sizing of autonomous hybrid photovoltaic/wind/battery power system with LPSP technology by using evolutionary algorithms", Solar Energy, Vol. 115, pp. 471–483, (2015).
 20. Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., and Meyarivan, T. A. M. T. "A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II", IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol. 6, pp. 182 – 197, (2002).
 21. Hajabdollahi, H., Ganjehkaviri, A., and Jaafar, M. N. M. "Thermo-economic optimization of RSORC (regenerative solar organic Rankine cycle) considering hourly analysis". Energy, Vol. 87, pp. 369-380, (2015).

اداره ی هواشناسی استان کرمان، واحد تحقیقات و توسعه، کرمان.

CAPTCHA Image