دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، شهریور 1398 (بهار و تابستان) 
1. بررسی تأثیر پارامتر‌های هندسی بر عیوب در فرآیند شکل‌دهی غلتکی کانال نامتقارن

صفحه 1-16

10.22067/fum-mech.v30i2.73618

یاسر تاجیک؛ حسن مسلمی نایینی؛ روح‌اله عزیزی تفتی؛ داود اکبری؛ محمد مهدی کسائی