دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 14، شهریور 1395