دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، بهار و تابستان 1395