بررسی تجربی پارامترهای یک بال‌زن در پرواز ایستا بر عملکرد آیرودینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق، تأثیر دامنۀ بال‌زنی یک بال‌زن، هم‌زمان با اثر انعطاف پذیری بال، بر عملکرد آیرودینامیکی آن، بررسی شده است. برای این هدف، یک مکانیزم بال‌زن با بال پوسته‌ای انعطاف‌پذیر و یک سامانۀ اندازه‌گیری نیروی پیشران طراحی و ساخته شد. در این آزمایش‌ها، در گستره‌ای از فرکانس‌ها و دامنه های بال‌زنی برای دو نمونه بال با انعطاف پذیری متفاوت از نظر خمشی و پیچشی، نیروی پیشران تولیدی و توان مصرفی اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش دامنۀ بال‌زنی، میزان نیروی پیشران تولیدی، افزایش می یابد، که البته برای دو پوستۀ بال با ضخامت مختلف متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the Flapping Parameters on the MAV Aerodynamic Performance in Hovering Flight

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadat Alavi 1
  • M.Hassan Djavareshkian 2
  • Sajad Mahmoudi 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In this research, the flapping amplitude effect and flexible shell on the MAV (Micro Air Vehicle) aerodynamic performance in hovering flight are experimentally investigated. For this purpose, a flapping membrane wing mechanism and an experimental measurement setup for measuring generated thrust were designed and constructed. In these tests, for two wings with different flexibility, generated thrust and power usage were measured in the range of flapping frequency and amplitude. In general, flapping wing generated thrust increases with raising flapping amplitude. Values of the propulsion force are different for these two wings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flapping Amplitude
  • thrust
  • Flexibility
  • Flapping Frequency
1. Svanberg, C.E., "Biomimetic micro air vehicle testing development and small scale flapping-wing analysis", M.Sc thesis, Air force institute of technology, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, (2008).
2. Hu, H., Kumar, A.G., Abate, G. and Albertani, R., "An Experimental Study of Flexible Membrane Wings in Flapping Flight", 46th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Jan. 5 – 8, Orlando, Florida, (2008).
3. Hu, H., Kumar, A.G., Abate, G. and Albertani, R., "An experimental investigation on the aerodynamic performances of flexible membrane wings in flapping flight", Aerospace Science and Technology, 14, 575–586, (2010).
4. Parker, G. and Borbone, J., "Wing and gliding dynamics of a flapping winged ornithopter", World Automation Congress, TSI Press, (2010).
5. Yafeng, Z., Zhanke, L., Wenping, S. and Bifeng, S., "Lift and Thrust Characteristics of The Flapping Wing Micro Air Vehicle", 27th International Congress of the Aeronautical Sciences, (2010).
6. Sladek, N. J., "Flapping wing micro air vehicle wing manufacture and force testing", M.Sc. thesis, Air institute of technology, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, (2011).
7. Tanaka, H., Whitney, J.P. and Wood, R.J., "Effect of flexural and torsional wing flexibility on lift generation in hoverfly flight", Integrative and Comparative Biology, Vol. 51, No. 1, pp. 142–150, (2011).
8. Curtis, D.H., Reeder, M.F., Svanberg, C.E., Cobb, R.G. and Parker, G.H., "Flapping Wing Micro Air Vehicle Bench Test Setup", International Journal of Micro Air Vehicles, Vol. 4, Issue 1, pp. 51-78, (2012).
9. Ha, N.S., Nguyen, Q.V., Goo, N.S. and Park, H.C., "Static and Dynamic Characteristics of an Artificial Wing Mimicking an Allomyrina Dichotoma Beetle’s Hind Wing for Flapping-Wing Micro Air Vehicles", Experimental Mechanics, No.52, pp.1535–1549, (2012).
10. Mazaheri, K. and Ebrahimi, A., "Experimental study on interaction of aerodynamics with flexible wings of flapping vehicles in hovering and cruise flight", Arch Appl Mech, No.80, pp. 1255–1269, (2010).
11. Mazaheri, K. and Ebrahimi, A., "Experimental investigation of the effect of chordwise flexibility on the aerodynamics of flapping wings in hovering flight", J. Fluids Structure, No. 26(4), pp. 544–558, (2011).
12. Mazaheri, K. and Ebrahimi, A., "Experimental investigation on aerodynamic performance of a flapping wing vehicle in forward flight", Journal of Fluids and Structures, No. 27, pp. 586–595, (2011).
13. Yang, T.M. and Hsiao, F.Y., "Dynamics of flapping micro-aerial vehicles, American Control Conference Hyatt Regency Riverfront", St. Louis, MO, USA, (2009).
14. Hsiao, F.Y., Yang, T.M. and Lu, W.C., "Dynamics of flapping-wing MAVs: application to the Tamkang Golden Snitch", Journal of Applied Science and Engineering, Vol. 15, No. 3, pp. 227-238, (2012).
15. Yang, L., "The micro-air-vehicle Golden Snitch and its figure-of-8 flapping", Journal of Applied Science and Engineering, Vol. 15, No. 3, pp. 197212, (2012).
CAPTCHA Image