دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 13، اسفند 1394 
بررسی تجربی اثر موقعیت برجک زیردریایی بر رفتار جریان پایین دست آن

صفحه 71-86

10.22067/fum-mech.v27i1.35297

شکراله محمد بیگی؛ مجتبی دهقان منشادی؛ علی سعیدی نژاد؛ علی اکبر دهقان