دوره و شماره: دوره 35، شماره 3 - شماره پیاپی 33، مهر 1402 
مدل‌سازی و شبیه‌سازی رشد در نارسایی قلبی دیاستولیک

صفحه 101-114

10.22067/jacsm.2023.81490.1173

پژمان نمه شیری؛ اکبر اللهوردی زاده؛ بهنام داداش زاده