مطالعه عددی تأثیر موانع با هندسه متفاوت بر انتقال حرارت جریان نانو سیال در یک کانال مستطیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران،

2 گروه مکانیک واحد رودسر و املش دانشگاه آزاد اسلامی رودسر ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی انتقال حرارت جریان نانو سیال تحت شرایط جریان آرام در کانال‌ با موانع مختلف شامل هندسه-های دایروی، مثلثی و مستطیلی پرداخته شده است. تاثیر موانع با هندسه متفاوت بر روی رفتار حرارتی و هیدرودینامیکی در رژیم جریان آرام، تاثیر افزودن نانو ذرات به سیال پایه و تغییرات عدد رینولدز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می-دهد، با افزایش درصد کسر حجمی نانو ذرات، عدد ناسلت متوسط در کانال‌ با موانع متفاوت افزایش می‌یابد. این افزایش عدد ناسلت در کانال با مانع مستطیلی نسبت به دیگر موانع بیشتری بوده که به دلیل افزایش سطح انتقال حرارت است، علیرغم آنکه ارتفاع این موانع در کانال یکسان می‌باشد. ماکزیمم عدد ناسلت در مانع مستطیلی به میزان تقریبا ٪۳۰ بیشتر از عدد ناسلت در مانع دایروی است. استفاده از موانع با هندسه متفاوت و اضافه شدن نانو ذرات به سیال پایه، سبب افزایش شاخص عملکرد هیدرولیکی-حرارتی تا 44% می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical analysis of the obstacle effect with different geometry on the heat transfer of nanofluid flow in a rectangular channel

نویسندگان [English]

  • Kourosh Javaherdeh 1
  • habib karimi 2
1 Faculty of Mechanical Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Department of mechanical engineering, Roudsar and Amlash branch, Islamic Azad University, Roudsar, Iran,
چکیده [English]

In this study, investigated heat transfer of Nanofluid laminar flow in a channel with obstacles along different geometry such as triangular, rectangular and half-cylinder and the effect of adding Nano particles on based flow. The result showed that the average Nusselt number increased with an increasing volumetric fraction of nano particles. However, the increasing average Nusselt number is dependent on the type of obstacles geometry that rectangular shape is more than others, because area of heat transfer is more than other obstacles. The Nusselt number with rectangular geometry is 30% more than the Nusselt number with half-cylinder geometry. Also, using obstacles with different geometry and the adding of the nanoparticles, the hydraulic-thermal performance has been increased up to 44%. The local Nusselt number for nanofluid of volume fraction with 1% is 2.38% higher than volume fraction of nanofluid with 2%. The local Nusselt number of volume fraction of nano particle with 1% is 10% less than based fluid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical Study
  • Vortex Generator
  • Nanofluid
  • Rectangular Channel
[1] S. Z. Heris, S. H. Noie, E. Talaii and J. Sargolzaei, “Numerical investigation of Al2O3/water nanofluid laminar convective heat transfer through triangular ducts,” Nanoscale Research Letters, vol. 6, no. 179, 2011. https://doi.org/10.1186/1556-276X-6-179
 
CAPTCHA Image