دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 34، دی 1402