دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 30، دی 1401