بررسی عددی جابجایی اجباری در یک میکروکانال با وجود شرط لغزش و در حضور نانوسیال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

تجهیزات در حد میکرو دارای مزایای بسیار زیادی از جمله بازده گرمایی بالا، نسبت سطح انتقال گرما به حجم زیاد، اندازه کوچک، وزن کم، سیال موردنیاز کم و انعطاف‌پذیری بالای طراحی هستند. در پژوهش حاضر، جریان سیال درون میکروکانال با فرض جریان آرام، تراکم‌ناپذیر و دو بعدی مدل شده است. شرط لغزش روی دیوارها اعمال شده و خروجی کانال به صورت توسعه یافته در نظر گرفته شده است. تأثیر پارامترهای مختلفی همچون ضریب لغزش بی‌بعد، عدد رینولدز و کسر حجمی نانوسیال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که مقدار سرعت در ضریب لغزش بین صفر و 04/0 از مقدار سرعت در ضریب لغزش بین 04/0 و 08/0 بیشتر است. همچنین، هرچه عدد رینولدز بیشتر می‌شود محلی که قرار است توسعه‌یافتگی حرارتی صورت گیرد به سمت مرکز کانال و به طرف خروجی کانال حرکت می‌کند. در عدد رینولدز 10 دمای سیال به‌ علت سرعت کم آن سریعا افزایش می‌یابد و ضریب لغزش تاثیر زیادی بر پروفیل سرعت ندارد. در حالی‌که در مقادیر بالای عدد رینولدز، پروفیل دما برای ضرایب سرعت لغزشی تاثیری بیشتری دارد. طبق نتایج بدست آمده با افزایش درصد کسر حجمی نانوسیال مقدار انتقال حرارت افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical study of forced convection in a microchannel in the presence of nanofluid using the slip condition

نویسندگان [English]

 • Afshin Ahmadi Nadooshan
 • Dariush Bahrami
 • Morteza Bayareh
Department of Mechanical Engineering, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Micro-scale equipment has many advantages such as high thermal efficiency, high heat transfer surface-to-volume ratio, small size, lightweight, low required fluid, and high design flexibility. In the current study, the fluid flow inside the microchannel is modeled by assuming laminar, incompressible, and two-dimensional flow. The slip boundary condition is applied on the walls and the outlet of the channel is considered as fully developed. The effect of various parameters such as dimensionless slip coefficient, Reynolds number, and volume fraction of nanofluid is examined. The obtained results demonstrate that the velocity for the slip coefficient between 0 and 0.04 is higher than that for the slip coefficient between 0.04 and 0.08. Also, as the Reynolds number increases, the place where thermal development is supposed to occur moves towards the center of the channel and towards the outlet of the channel. At a Reynolds number of 10, the temperature of the fluid is enhanced rapidly due to its low velocity, and the slip coefficient does not have a large effect on the velocity profile. At high Reynolds numbers, the temperature profile has a greater effect on the slip velocity coefficient. According to the results, the amount of heat transfer is increased with the volume fraction of the nanofluid.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microchannel
 • Slip Coefficient
 • Nanofluid
 • Thermal Development
 • B.Tuckerman. and R. F. W. Pease, "High-performance heat sinking for VLSI", IEEE Electron Device Letters, vol. 2, Pp. 126-129, (1981).
 • Karimipour, A. Taghipour, and A. Malvandi, "Developing the laminar MHD forced convection flow of water/FMWNT carbon nanotubes in a microchannel imposed the uniform heat flux", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 419, Pp. 420-428, (2016).
 • Jalali, and A. Karimipour, "Simulation the effects of cross-flow injection on the slip velocity and temperature domain of a nanofluid flow inside a microchannel", International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow,vol. 29(5), Pp.1546-1562, (2019).
 • Mohebbi, M. Rashidi, M. Izadi, N. A. C. Sidik, and H. W. Xian, "Forced convection of nanofluids in an extended surfaces channel using lattice Boltzmann method", International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 117, Pp. 1291-1303, (2018).
 • Nikkhah, A. Karimipour, M. R. Safaei, P. Forghani-Tehrani, M. Goodarzi, M. Dahari, M., and W. Somchai., "Forced convective heat transfer of water/functionalized multi-walled carbon nanotube nanofluids in a microchannel with oscillating heat flux and slip boundary condition", International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 68, Pp. 69-77, (2015).
 • Kamali, and A. Binesh, "Numerical investigation of heat transfer enhancement using carbon nanotube-based non-Newtonian nanofluids", International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 37, Pp. 1153-1157, (2010).
 • Raisi, B. Ghasemi,, and S. Aminossadati, "A numerical study on the forced convection of laminar nanofluid in a microchannel with both slip and no-slip conditions", Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, vol. 59, Pp. 114-129, (2011).
 • Nazari, M. Ashouri, and M. H. Kayhani, "Experimental investigation of forced convection of nanofluids in a horizontal tube filled with porous medium", Modares Mechanical Engineering, vol. 14, Pp. 109-116, (2014), (In Persian).
 • Toghraie, M. M. D. Abdollah, F. Pourfattah, O. A. Akbari, and B. Ruhani, "Numerical investigation of flow and heat transfer characteristics in smooth, sinusoidal and zigzag-shaped microchannel with and without nanofluid", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 131, Pp. 1757-1766, (2018).
 • Karimipour, H. Alipour, O. A. Akbari, D. T. Semiromi, and M. H. Esfe, "Studying the effect of indentation on flow parameters and slow heat transfer of water-silver nano-fluid with varying volume fraction in a rectangular two-dimensional micro channel", Indian Journal of Science and Technology, vol. 8 (15), Pp. 51707, (2015).
 • Arabpour, A. Karimipour, and D. Toghraie, "The study of heat transfer and laminar flow of kerosene/multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) nanofluid in the microchannel heat sink with slip boundary condition", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 131, Pp.1553-1566, (2018).
 • Kuddusi, and E. Cetegen, "Prediction of temperature distribution and Nusselt number in rectangular microchannels at wall slip condition for all versions of constant heat flux", International Journal of Heat and Fluid Flow, vol. 28 , Pp. 777-786, (2007).
 • Alfaryjat, A. Dobrovicescu, and D. Stanciu, "Influence of heat flux and Reynolds number on the entropy generation for different types of nanofluids in a hexagon microchannel heat sink", Chinese Journal of Chemical Engineering, vol. 27 (3), Pp. 501-513, (2019).
 • Esmaeilnejad, H. Aminfar, and M. S. Neistanak, "Numerical investigation of forced convection heat transfer through microchannels with non-Newtonian nanofluids", International Journal of Thermal Sciences, vol. 75, Pp. 76-86, (2014).
 • Shirazi, A. R. Shateri, .M Bayareh, "Numerical investigation of mixed convection heat transfer of a nanofluid in a circular enclosure with a rotating inner cylinder", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 133, Pp. 1061-1073, (2018).
 • Sepyani, A. R. Shateri, M. Bayareh, "Investigating the mixed convection heat transfer of a nanofluid in a square chamber with a rotating blade", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 135, Pp. 609-623, (2019).
 • Ajeeb, M. S. A. Oliveira, N. Martins, N. and S. M. Sohel Murshed, "Forced convection heat transfer of non-Newtonian MWCNTs nanofluids in microchannels under laminar flow", International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 127, Pp. 105495, (2021).
 • Wang, H., and X. Chen, "Numerical simulation of heat transfer and flow of Al2O3-water nanofluid in microchannel heat sink with cantor fractal structure based on genetic algorithm", Analytica Chimica Acta, vol. 1221, Pp. 339927, (2022).
 • Abu-Nada, Z. Masoud, and A.Hijazi, "Natural convection heat transfer enhancement in horizontal concentric annuli using nanofluids", International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 35, Pp. 657-665, (2008).
 • Aminossadati, A. Raisi, and B. Ghasemi, "Effects of magnetic field on nanofluid forced convection in a partially heated microchannel", International Journal of Non-Linear Mechanics, vol. 46, Pp. 1373-1382, (2011).
 • Brinkman, "The viscosity of concentrated suspensions and solutions", The Journal of Chemical Physics, vol. 20, Pp. 571-571, (1952).

 

 

 

CAPTCHA Image