دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 28، مرداد 1401