تحلیل عددی رفتار هیدرودینامیک اختلاط سه فازی پوسته برنج، شن و هوا در بستر سیال حبابی با رفتار دانه‌ای ذرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

چکیده

زیست‌توده به عنوان یک منبع انرژی تجدید‌پذیر در سراسر جهان از اهمیت زیادی برخوردار است. نقش اختلاط و جدایش ذرات زیست‌توده و ماده بستر در فرآیند گازی‌سازی بستر سیال بسیار حائز اهمیت است. هر چه میزان اختلاط این ذرات به خوبی انجام شود، کیفیت گازهای سنتز شده خروجی از فرآیند گازی‌سازی زیست توده افزایش می‌یابد. این پژوهش با استفاده از ابزار دینامیک سیالات محاسباتی به روش حجم محدود با رویکرد جریان چند فازی اویلرین به بررسی فرآیند اختلاط سه فازی پوسته برنج (زیست‌توده)، شن (ماده بستر) و هوا در بستر سیال حبابی می‌پردازد. تاثیر ضریب برخورد بین ذرات و شرایط مرزی دیوار برای فاز جامد در فرآیند اختلاط زیست‌توده و ماده بستر مطالعه شده است. در این پژوهش، تاثیر لغزش آزاد، لغزش جزئی و بدون لغزش برای ذرات در برخورد با دیوار بررسی شده است. در شرایط لغزش جزیی، سرعت ذرات پوسته برنج و شن در مقایسه با دو حالت دیگر بیشتر می‌باشد، لذا هر چه سرعت ذرات در بستر افزایش یابد، اختلاط و توزیع یکنواخت ذرات در بستر افزایش می‌یابد. بررسی افت فشار در بستر سیال نشان می‌دهد، در شرایط لغزش آزاد، افت فشار به ترتیب 09/8 درصد و 2/14درصد نسبت به دو حالت لغزش جزیی و لغزش کلی کمتر می‌باشد. همچنین سه نوع پوسته برنج با ضرایب برخورد متفاوت مطالعه شده است. در نتیجه این مطالعه، با کاهش ضریب برخورد بین ذرات، سرعت ذرات پوسته برنج و شن حدود 9 درصد افزایش یافته و افت فشار حدود 22 درصد کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of the Hydrodynamic Behavior of Three-Phase Mixing of Rice Husk, Sand and Air in a Bubbling Fluidized Bed with Particle Granular Behavior

نویسندگان [English]

 • Reza Karimi Ahmadi
 • HamidReza Nazif
Mechanical Engineering, Faculty of Technical & Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Biomass is important as a renewable source of energy worldwide. The role of mixing and segregation of particles in the process of gasification of the fluidized bed is important. better mixing of these particles the better the quality of synthesized gases emitted from biomass gasification process. This study investigates the three-phase mixing process of rice husk (biomass), sand (bed material) and air in a bubbling fluidized bed using the finite volume and computational fluid dynamics tool with Eulerian multiphase flow approach. effect of the restitution coefficient between the particles and the wall boundary conditions for the solid phase in the process of mixing biomass and bed material has been studied. In this study, the effect of free slip, partial slip and no-slip for particles in contact with the wall has been investigated. In the case of partial slip the velocity of rice husk and sand higher than other two cases. Therefore, as the velocity of particles in the bed increases, the uniform mixing and distribution of particles in the bed increases and segregation of particles decreases. study of pressure drop in the fluidized bed shows that in free slip conditions, the pressure drop is 8.09% and 14.2% less than partial slip and no-slip, respectively. Also, three types of rice husks with different restitution coefficients have been studied. As a result of this study, with decreasing the restitution coefficient between particles, the velocity of rice husk and sand particles increases by about 9% and the pressure drop decreases by about 22%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bubbling Fluidized Bed
 • the Eulerian Approach
 • Hydrodynamic
 • Biomass
 • Mixing Bed Material and Biomass
 • Restitution Coefficient
 • Specularity Coefficient
 • Wall Boundary Condition for solid Phase
 1. Demirbas, M. F., Balat, M., and Balat, H., "Potential Contribution of Biomass to the Sustainable Energy Development", Energy Conversion and Management, Vol.50, No.5, 1746-1760, (2009).
 2. Rao, T.R., and Bheemarasetti, J.R., "Minimum Fluidization Velocities of Mixtures of Biomass and Sands", Energy, Vol. 26, No. 2, 633-644, (2001).
 3. Abdullah, M.Z., Husain, Z., and Pong, S.Y., "Analysis of Cold Flow Fluidization Test Results for Various Biomass Fuels", Biomass and Bioenergy, Vol. 24, No. 6, 487-494, (2003).
 4. Clarke, K.L., Pugsley, T., and Hill, G.A., "Fluidization of Moist Sawdust in Binary Particle Systems in a Gas–Solid Fluidized Bed", Chemical Engineering Science, Vol. 60, No.24, 6909-6918, (2005).
 5. Zhong, W., Jin, B., Zhang, Y., Wang, X., and Xiao, R., "Fluidization of Biomass Particles in a Gas− Solid Fluidized Bed", Energy & Fuels, Vol. 22, No. 6,  4170-4176, (2008).
 6. Cui, H., and Grace, J.R., "Fluidization of Biomass Particles: A Review of Experimental Multiphase Flow Aspects", Chemical Engineering Science, Vol. 62, No. 1-2, 45-55, (2007).
 7. Qiaoqun, S., Huilin, L., Wentie, L., Yurong, H., Lidan, Y., and Gidaspow, D., "Simulation and Experiment of Segregating/mixing of Rice Husk–Sand Mixture in a Bubbling Fluidized Bed", Fuel, Vol. 84, No. 14-15, 1739-1748, (2005).
 8. Xie, L., Zhu, J., and Jiang, C., "Quantitative Study of Mixing/Segregation Behaviors of Binary-Mixture Particles in Pilot-Scale Fluidized Bed Reactor", Powder Technology, Vol. 377, 103-114, (2021).
 9. Hameed, S., Sharma, A., and Pareek, V., "Modelling of Particle Segregation in Fluidized Beds", Powder Technology, Vol. 353, 202-218, (2019).
 10. Anicic, B., Lu, B., Lin, W., Wu, H., Dam‐Johansen, K., and Wang, W., "CFD Simulation of Mixing and Segregation of Binary Solid Mixtures in a Dense Fluidized Bed", The Canadian Journal of Chemical Engineering, Vol. 98, No. 1, 412-420, (2020).
 11. Karami, S., Goharrizi, A.S., Abolpour, B., and Darijani, S., "Numerical Study of the Particles Segregation Phenomenon in the Fluidized Beds", Multidiscipline Modeling in Materials and Structures, (2019).
 12. Khezri, R., Wan Ab Karim Ghani, W.A., Masoudi Soltani, S., Awang Biak, D.R., Yunus, R., Silas, K., Shahbaz, M., and Rezaei Motlagh, S., "Computational Fluid Dynamics Simulation of Gas–Solid Hydrodynamics in a Bubbling Fluidized-Bed Reactor: Effects of Air Distributor, Viscous and Drag Models", Processes, Vol. 7, No. 8, 524, (2019).
 13. Wang, L., Xie, X., Wei, G., and Li, R., "Numerical Simulation of Hydrodynamic Characteristics in a Gas–Solid Fluidized Bed", Particulate Science and Technology, Vol. 35, No. 2,  177-182, (2017).
 14. Varghese, M.M., and Vakamalla, T.R., "Effect of Turbulence Model on the Hydrodynamics of Gas–solid Fluidized Bed", Recent Trends in Fluid Dynamics Research., 47-61, Springer, Singapore, (2022).
 15. Upadhyay, M., Kim, A., Kim, H., Lim, D., and Lim, H., "An Assessment of Drag Models in Eulerian–Eulerian Cfd Simulation of Gas–Solid Flow Hydrodynamics in Circulating Fluidized bed Riser", ChemEngineering, Vol. 4, 37, (2020).
 16. Lahlaouti, M.L., and Kharbouch, B., "CFD-Simulation of Gas-Solid Flow in Bubbling Fluidized Bed Reactor", E3S Web of Conferences., Vol. 336, 59-67, EDP Sciences, (2022).
 17. Zinani, F., Philippsen, C.G., and Indrusiak, M.L.S., "Numerical Study of Gas–Solid Drag Models in a Bubbling Fluidized Bed", Particulate Science and Technology, Vol. 36, No. 1, 1-10, (2018).
 18. Guo, Y., Deng, B., Ge, D., and Shen, X., "CFD Simulation on Hydrodynamics in Fluidized Beds: Assessment of Gradient Approximations and Turbulence Models", Heat and Mass Transfer, Vol. 51, No. 8,  1067-1074, (2015).
 19. Verma, V., Padding, J.T., Deen, N.G., and Kuipers, J.A.M., "Effect of Bed Size on Hydrodynamics in 3‐D Gas–Solid Fluidized Beds", AIChE Journal, Vol. 61, No. 5,  1492-1506, (2015).
 20. Wang, L., Du, X., Sun, J., Xie, X., and Duan, S., "A Comparative Study on the Drag Model Applicability and Influence of Fluidized Velocity on Hydrodynamics of Fluidized Bed", 12th IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC).,  1-5, IEEE, (2020).
 21. Aiche, F., Belaadi, S., Lalaoua, A., Berrouk, A.S., and Azzi, A., "Three-Dimensional Computational Fluid Dynamics Investigation of Hydrodynamics Behaviour of Gas–Solid Flow in Fluidized Bed of Geldart D Particles", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, Vol. 235, No. 4, 1005-1016, (2021).
 22. Chapman, S., and Cowling, T.G., "The Mathematical Theory of Non-Uniform Gases: An Account of the Kinetic Theory of Viscosity, Thermal Conduction and Diffusion in Gases", Cambridge university press., (1990).
 23. Du, W., Bao, X., Xu, J., and Wei, W., "Computational Fluid Dynamics (CFD) Modeling of Spouted Bed: Assessment of Drag Coefficient Correlations", Chemical Engineering Science, Vol. 61, No. 5, 1401-1420, (2006).
 24. Li, T., and Guenther, C., "A CFD Study of Gas–Solid Jet in a CFB Riser Flow", AIChE Journal, Vol. 58, No. 3, 756-769, (2012).
 25. Wang, J., "Flow Structures inside a Large-Scale Turbulent Fluidized Bed of FCC Particles: Eulerian Simulation with an EMMS-Based Sub-Grid Scale Model", Particuology, Vol. 8, No.2,  176-185, (2010).
 26. Xue, Q., Heindel, T.J., and Fox, R.O., "A CFD Model for Biomass Fast Pyrolysis in Fluidized-Bed Reactors", Chemical Engineering Science, Vol. 66, No. 11,  2440-2452, (2011).
 27. Armstrong, L.M., Gu, S., and Luo, K.H., "Study of Wall-to-Bed Heat Transfer in a Bubbling Fluidised Bed Using the Kinetic Theory of Granular Flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 53, No. 21-22, 4949-4959, (2010).
 28. Goldschmidt, M.J.V., Kuipers, J.A.M., and van Swaaij, W.P.M., "Hydrodynamic Modelling of Dense Gas-Fluidised Beds Using the Kinetic Theory of Granular Flow: Effect of Coefficient of Restitution on Bed Dynamics", Chemical Engineering Science, Vol. 56, No. 2,  571-578, (2001).
 29. Jung, J., Gidaspow, D., and Gamwo, I.K., "Bubble Computation, Granular Temperatures, and Reynolds Stresses", Chemical Engineering Communications, Vol. 193, No. 8,  946-975, (2006).
 30. Wang, X.Y., Jiang, F., Xu, X., Fan, B.G., Lei, J., and Xiao, Y.H., "Experiment and CFD Simulation of Gas–Solid Flow in the Riser of Dense Fluidized Bed at High Gas Velocity", Powder Technology, Vol. 199, No. 3,  203-212, (2010).
 31. Sasic, S., Johnsson, F., and Leckner, B., "Inlet Boundary Conditions for the Simulation of Fluid Dynamics in Gas–Solid Fluidized Beds", Chemical Engineering Science, Vol. 61, No. 16, 5183-5195, (2006).
 32. Van Wachem, B.G.M., Schouten, J.C., Van den Bleek, C.M., Krishna, R., and Sinclair, J.L., "Comparative Analysis of CFD Models of Dense Gas–Solid Systems", AIChE Journal, Vol. 47, No. 5, 1035-1051, (2001).
 33. Wang, J., Ge, W., and Li, J., "Eulerian Simulation of Heterogeneous Gas–Solid Flows in CFB Risers: EMMS-Based Sub-Grid Scale Model with a Revised Cluster Description", Chemical Engineering Science, Vol. 63, No. 6, 1553-1571, (2008).
 34. Yang, N., Wang, W., Ge, W., Wang, L., and Li, J., "Simulation of Heterogeneous Structure in a Circulating Fluidized-Bed Riser by Combining the Two-Fluid Model with the EMMS Approach", Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 43, No. 18,  5548-5561, (2004).
 35. Kshetrimayum, K.S., Park, S., Han, C., and Lee, C.J., "EMMS Drag Model for Simulating a Gas–Solid Fluidized Bed of Geldart B Particles: Effect of Bed Model Parameters and Polydisperity", Particuology, Vol. 51, 142-154, (2020).
 36. Fede, P., Simonin, O., and Ingram, A., "3D Numerical Simulation of a Lab-Scale Pressurized Dense Fluidized Bed Focussing on the Effect of the Particle-Particle Restitution Coefficient and Particle–Wall Boundary Conditions", Chemical Engineering Science, Vol. 142, 215-235, (2016).
 37. Abdelmotalib, H.M., and Im, I.T., "Simulation Study of the Effect of the Restitution Coefficient on Interphase Heat Transfer Processes and Flow Characteristics in a Fluidized Bed", Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, Vol. 75, No. 12,  841-854, (2019).
 38. Kotoky, S., Dalal, A., and Natarajan, G., "Effects of Specularity and Particle-Particle Restitution Coefficients on the Hydrodynamic Behavior of Dispersed Gas-Particle Flows through Horizontal Channels", Advanced Powder Technology, Vol. 29, No.4, 874-889, (2018).
 39. Huilin, L., Yurong, H., and Gidaspow, D., "Hydrodynamic Modelling of Binary Mixture in a Gas Bubbling Fluidized Bed Using the Kinetic Theory of Granular Flow", Chemical Engineering Science, Vol. 58, No.7, 1197-1205, (2003).
 40. Taghipour, F., Ellis, N., and Wong, C., "Experimental and Computational Study of Gas–Solid Fluidized Bed Hydrodynamics", Chemical Engineering Science, Vol. 60, No. 24,  6857-6867, (2005).
 41. Anderson, T.B., and Jackson, R., "Fluid Mechanical Description of Fluidized Beds. Equations of Motion", Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, Vol. 6, No. 4,  527-539, 1967.
 42. Bowen, R.M., "Theory of Mixtures", Continuum physics., (1976).
 43. "ANSYS Fluent Theory Guide 12.0", Inc., (2009).
 44. Ding, J., and Gidaspow, D., "A Bubbling Fluidization Model Using Kinetic Theory of Granular Flow", AIChE Journal, Vol. 36, No. 4, 523-538, (1990).
 45. Gidaspow, D., Bezburuah, R., and Ding, J., "Hydrodynamics of Circulating Fluidized Beds: Kinetic Theory Approach", Illinois Inst. of Tech, United States, (1991).
 46. Wen, C.Y., "Mechanics of Fluidization", Chemical engineering progress symposium series., 62, Pp. 100-111, (1966).
 47. Ergun, S., "Fluid Flow through Packed Columns",  Eng. Prog., Vol. 48, Pp. 89-94, (1952).
 48. Richardson, J.T., "Sedimentation and Fluidisation: Part I", Transactions of the Institution of Chemical Engineers, Vol. 32, 35-53, (1954).
 49. Syamlal, M., "The Particle-Particle Drag Term in a Multiparticle Model of Fluidization", EG and G Washington Analytical Services Center, Inc., Morgantown, USA, (1987).
 50. Ogawa, S., Umemura, A., and Oshima, N., "On the Equations of Fully Fluidized Granular Materials", Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik ZAMP, Vol. 31, No. 4, 483-493, (1980).
 51. Syamlal, M., Rogers, W., and OBrien, T.J., "MFIX Documentation Theory Guide", USDOE Morgantown Energy Technology Center, United States, (1993).
 52. Lun, C.K.K., Savage, S.B., Jeffrey, D.J., and Chepurniy, N., "Kinetic Theories for Granular Flow: Inelastic Particles in Couette Flow and Slightly Inelastic Particles in a General Flowfield", Journal of Fluid Mechanics, Vol. 140, 223-256, (1984).
 53. Johnson, P.C., and Jackson, R., "Frictional–Collisional Constitutive Relations for Granular Materials, with Application to Plane Shearing", Journal of fluid Mechanics, Vol. 176, 67-93, (1987).
 54. Kuwagi, K., Utsunomiya, H., Shimoyama, Y., Hirano, H., and Takami, T., "Direct Numerical Simulation of Fluidized Bed with Immersed Boundary Method", (2010).
 55. Hoomans, B.P.B., "Granular Dynamics of Gas-Solid Two-Phase Flows", Universiteit Twente., (2000).
 56. Peltola, J., "Dynamics in a Circulating Fluidized Bed: Experimental and Numerical Study", (2009).
 57. Sharma, A., Wang, S., Pareek, V., Yang, H., and Zhang, D., "CFD Modeling of Mixing/Segregation Behavior of Biomass and Biochar Particles in a Bubbling Fluidized Bed", Chemical Engineering Science, Vol. 106, 264-274, (2014).
 58. Ge, J., and Monroe, C.A., "The Effect of Coefficient of Restitution in Modeling of Sand Granular Flow for Core Making: Part I Free-Fall Experiment and Theory",International Journal of Metalcasting, Vol. 13, No. 4, 753-767, (2019).
 59. Ahmad, N., Tong, Y., Lu, B., and Wang, W., "Extending the EMMS-Bubbling Model to Fluidization of Binary Particle Mixture: Parameter Analysis and Model Validation", Chemical Engineering Science, Vol. 200, 257-267, (2019).
 60. Parvathaneni, S., and Buwa, V.V., "Eulerian Multifluid Simulations of Segregation and Mixing of Binary Gas-Solids Flow of Particles with Different Densities", Chemical Engineering Science, Vol. 245, 116901, (2021).
 61. Gorin, A., Chok, V., Wee, S., and Chua, H., "Hydrodynamics of Binary Mixture Fluidization in a Compartmented Fluidized Bed",18th International Congress of Chemical and Process Engineering., Chemical Equipment Design and Automation, (2008).
 62. Wang, H., and Zhong, Z., "A Mixing Behavior Study of Biomass Particles and Sands in Fluidized Bed Based on CFD-DEM Simulation", Energies, Vol. 12, No. 9, 1801, )2019).
CAPTCHA Image