تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 229
تعداد مشاهده مقاله 22,531
تعداد مقالات ارسال شده 897
درصد عدم پذیرش 60
تعداد مقالات پذیرفته شده 229
درصد پذیرش 26
زمان پذیرش (روز) 80
تعداد پایگاه های نمایه شده 9
تعداد داوران 582

مجله علمی مهندسی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 21 سال منتشر شده بود که طیف گسترده ای از همه رشته های مهندسی را در بر می گرفت. با این حال ، در سال 2009 ، این مجله به چهار مجله تخصصی تقسیم شد. "مجله علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک" یکی از این مجلات است که توسط گروه مهندسی مکانیک پشتیبانی می شود.

شماره جاری: دوره 32، شماره 1، پاییز و زمستان 1399 (پاییز و زمستان ) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان