دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، بهمن 1391 
حل نظری طول تغییر شکل ارتجاعی-خمیری با کارسختی خطی در شکل‌دهی غلتکی یک مقطع کانالی

صفحه 19-32

10.22067/fum-mech.v24i1.21465

روح اله عزیزی تفتی؛ حسن مسلمی نائینی؛ مهدی سلمانی تهرانی؛ محمدمهدی کسایی