مطالعه‌ی رزونانس‌ها و رفتار آشوبناک سیستم تعلیق خودرو با پارامترهای غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

با توسعه‌ی سیستم‌های تعلیق و استفاده از دمپرهای الکترومغناطیسی، مطالعه‌ی رفتار غیرخطی و آشوبناک سیستم تعلیق تحت تحریک جاده اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در عمده‌ی تحقیقات انجام‌شده در زمینه مطالعه‌ی رفتار آشوبناک خودرو، از مدل یک‌چهارم خودرو با یک یا دو درجه آزادی استفاده شده است که در این مدل‌ها صرفاً حرکت‌ عمودی جرم‌های فنربندی شده و فنربندی نشده لحاظ می‌شود و از مد ارتعاشی حرکت کله‌زنی خودرو صرف‌نظر می‌شود. در تحقیق حاضر برای دست‌یابی به مدل واقع‌بینانه‌تر با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی برای سیستم تعلیق خودرو، رفتار دینامیکی خودرو با استفاده از مدل نصف خودرو با چهار درجه آزادی مورد مطالعه قرار گرفته است و از نمودارهای پاسخ فرکانسی، چندگانگی و پوآنکاره برای شناسایی نواحی آشوبناک در پاسخ استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در اثر نزدیکی دو رزونانس اصلی حرکت عمودی و کله‌زنی خودرو، پاسخ اجباری سیستم دچار تغییرات عمده‌ای می‌شود. نواحی ناپایدار جدیدی در مقایسه با مدل یک‌چهارم در پاسخ فرکانسی سیستم مشاهده می‌شود. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که تشدید حاصل از رزونانس اصلی حرکت کله‌زنی، سبب تغییر محل گذار سیستم از پاسخ آرام به پاسخ آشوبناک می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the Resonances and Chaotic Behavior of a Nonlinear Vehicle Suspension System

نویسندگان [English]

  • m. Rezaee
  • H. Samandari
چکیده [English]

In recent years, more attention has been paid on intelligent vehicle suspension systems equipped with magneto-rheological dampers. In order to investigate nonlinear vehicle dynamics, in the majority of the researches, a quarter-car model with one or two degrees of freedom is used. In such simple models, one can only study the bounce motion of sprung and unsprung masses. In this paper, in order to consider more realistic model for vehicle suspension system, a nonlinear half car model with four degrees of freedom is employed. Frequency response diagrams of the model have been obtained. In order to identify the region of excitation frequency in which the system has chaotic behavior, the bifurcation and Poincare maps are used. Results show that near the heave and pitch natural frequencies, the system forced response has been changed considerably and new unstable region has been appeared in frequency diagrams. Moreover, results show that in comparison with quarter car model, the resonant frequency of pitch motion intensifies the chaotic response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Half-car model؛ suspension system؛ Non-linear vibration؛ Chaos
  • Bifurcation
CAPTCHA Image