مطالعه‌ی تأثیر پارامترهای ورودی بر روی نرخ براده‌برداری، زبری سطح و نرخ خوردگی ابزار در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی فولاد ابزار AISI H13

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

در این پژوهش تأثیر پارامترهای ورودی فرآیند EDM (زمان روشنی پالس، سیکل وظیفه و قطبیت ابزار)، بر روی نرخ براده‌برداری (MRR)، درصد فرسایش نسبی ابزار(TWR) و ماکزیمم زبری سطح (Rmax) در ماشین‌کاری فولاد ابزار AISI H13 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با افزایش سیکل وظیفه در هر دو حالت قطبیت ابزار، نرخ براده‌برداری و زبری سطح افزایش و فرسایش نسبی ابزار کاهش می‌یابد. در قطبیت مثبت، با افزایش زمان روشنی پالس، نرخ براده‌برداری و زبری سطح افزایش و فرسایش نسبی ابزار روندی نزولی دارد، ولی در قطبیت منفی با افزایش زمان روشنی پالس، نرخ براده‌برداری و زبری سطح ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد. هم‌چنین بر اساس نتایج به‌ دست آمده در حالت قطبیت منفی در زمان‌های روشنی پالس کم‌تر، مقدار نرخ براده‌برداری بیش‌تر و مقدار فرسایش نسبی ابزار کم‌تر از قطبیت مثبت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effect of Input Parameters on Material Romoval Rate, %Tool Water Ratio and Surface Roughness of AISI H13 Tool Steel in the Electrical Discharge Machining (EDM)

نویسندگان [English]

  • M. shabgard 1
  • H. Eivazi-Bagheri 2
  • R. Rahmani 2
1
2
چکیده [English]

In this study the effect of input parameters of the EDM process (pulse on-time, duty cycle and tool polarity), on the material removal rate (MRR), tool wear ratio (TWR) and maximum surface roughness (Rmax) in the machining AISI H13 tool steel has been studied. This study shows that increasing the duty cycle in the two conditions of tool polarity, material removal rate and the maximum surface roughness are increased and the tool wear ratio is reduced. Also in the positive polarity, by increasing pulse on- time, material removal rate and surface roughness are increased and tool wear ratio declines; but in the negative polarity by increasing pulse on time, material removal rate and surface roughness are first increased and then decreased. Furthermore, based on results obtained in the negative polarity mode, on the low pulse on-time, material removal rate is high, and tool wear ratio is lower than positive polarity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pulse on-time
  • Duty cycle
  • Tool polarity
CAPTCHA Image