دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، بهار و تابستان 1392