دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، شهریور 1390 
حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله

صفحه 69-94

10.22067/fum-mech.v22i2.10616

علی خالقی؛ محمود پسندیده فرد؛ علیرضا تیمورتاش