دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، اسفند 1389 
مطالعه‌ی جریان در یک توربین فراصوت خاص و بررسی تأثیر تغییر هندسی لبه‌ی پره‌ها بر عملکرد توربین

صفحه 17-42

10.22067/fum-mech.v22i1.9018

آقایی طوق R. Aghaei tog آقایی طوق؛ مسگرپور طوسی A.M. Tousi مسگرپور طوسی؛ برومند M. Boroomand برومند


تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره‌ای با استفاده از توابع گرین بار حلقوی

صفحه 43-58

10.22067/fum-mech.v22i1.9021

اردشیربهرستاقی A. Ardeshir-Behrestaghi اردشیربهرستاقی؛ اسکندری قادی M. Eskandari-Ghadi اسکندری قادی


بررسی عملکرد استاتیکی و دینامیکی یاتاقان های گازی با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی

صفحه 59-76

10.22067/fum-mech.v22i1.9022

دهقانی زاده بغدادآبادی M. Dehghanizade Baghdadabadi دهقانی زاده بغدادآبادی؛ دشتی رحمت آبادی A.D. Rahmatabadi دشتی رحمت آبادی؛ المدرسی S.M. Almodarresi المدرسی