دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1389 
مدل عددی جهت تعیین رژیم وتوان جزر و مد

صفحه 21-30

10.22067/fum-mech.v21i2.8296

اکبری نسب M. Akbarinasab اکبری نسب؛ کتابداری M. J. Ketabdari کتابداری


تخمین عمر خستگی یک سازه تراست استند تحت اثر ارتعاشات اتفاقی موتورهای سوخت جامد

صفحه 31-46

10.22067/fum-mech.v21i2.8288

حیدری M. Haidari حیدری؛ محجوب مقدس S. Mahjob محجوب مقدس؛ حریربافان A. Harirbafan حریربافان؛ مطلبی A.A. Matlabi مطلبی


بررسی هندسه و توزیع ضخامت در یک قالب جدید هیدروفرمینگ لوله‌های پله‌ای استوانه ‌های شکل

صفحه 47-58

10.22067/fum-mech.v21i2.8291

الیاسی M. Elyasi الیاسی؛ ذوقی پور P. Zoghipour ذوقی پور؛ بخشی M. Bakhshi بخشی؛ گرجی A. H. Gorji گرجی


برآورد نیرو و ازدیاد طول در فرآیند فولرینگ چهارضربه ‏ای

صفحه 59-70

10.22067/fum-mech.v21i2.8292

خلیلی M. Khalili خلیلی؛ فرشته صنیعی F. Fereshteh-Saniee فرشته صنیعی؛ پورسینا M.Poursina پورسینا


بررسی تحلیلی تأثیر لغزش برمقاومت مرزی جریان حول نانو ذره کروی در اعداد رینولدز پایین

صفحه 71-88

10.22067/fum-mech.v21i2.8293

میگون پوری M.R. Meigounpoory میگون پوری؛ عاطفی G.H. Atefi عاطفی؛ نیازمند H. Niazmand نیازمند


شبیه سازی عددی میکسر موتور با سوخت CNG و بهینه سازی آن

صفحه 109-128

10.22067/fum-mech.v21i2.8295

قدیری دهکردی B. Ghadiri Dehkordi قدیری دهکردی؛ ادیبی P. Adibi ادیبی