مدل عددی جهت تعیین رژیم وتوان جزر و مد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

در این تحقیق، مدلی عددی تهیه شده است که توسط آن می‌توان رژیم جزر و مد در منطقه‌ای دلخواه از آب‌های دریاها را تشخیص و سپس توان آن‌ را محاسبه کرد. روش کار در برنامه‌ی تهیه شده، بدین ترتیب است که ابتدا با استفاده از داده‌های ثبت شده‌ی تراز آب برای مدت مشخص به روش آنالیز کم‌ترین مربعات و فیلتر FIR پایین گذر با فرکانس قطع مناسب، مؤلفه ها و فازهای اصلی جزر و مد محاسبه می‌شوند. سپس با استفاده از دامنه مؤلفه‌های محاسبه شده، عدد کشند منطقه به دست می‌آید. در نتیجه، نوع کشند منطقه شناسایی شده و با شناسایی مؤلفه‌ی موثرتر و با داشتن پریود نجومی این مؤلفه، شتاب جاذبه‌ای زمین و چگالی آب، توان جزر و مد منطقه، محاسبه می‌گردد. در یک مطالعه‌ی موردی، اطلاعات تراز سطح آب خلیج فارس در سواحل بندرعباس برای مدت 29 روز برداشت گردید. سپس به کمک مدل توان جزر و مد منطقه محاسبه گردید. با توجه به این توان، می‌توان نصب دستگاه‌های جاذب جزر و مد برای استحصال انرژی را در ناحیه از نظر اقتصادی مد نظر قرار داد.

عنوان مقاله [English]

A Computer Model to Determine Regime and Power of Tides

نویسندگان [English]

  • mohamad Akbarinasab
  • mohamad javad Ketabdari
چکیده [English]

In this study a numerical model was developed to determine the tidal regime and its power in any location of the seas and the oceans. The methodology employed is firstly to use the measured water level data for a limited period and then to use the least square method and low pass FIR filter with a suitable cut frequency, to calculate components and phases of tides. Next by using the calculated amplitudes of tidal components the tide form number of the study area is calculated. In this way the type of tide of the area and its efficient component and astronomical period is determined. Finally using these information as well as gravity acceleration and water density the tidal power is estimated. In a case study the change of water level was measured in Bandar Abbas Coast of Persian Gulf for 29 days. Then using the developed model the tidal power in the study area was estimated. Considering this power it can be decided if devices for absorbing tidal energy can be economical to install in this area

CAPTCHA Image