دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، بهمن 1388 
تحلیل تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ لوله با فشار نوسانی در قالب جعبه‌ای شکل

صفحه 47-58

10.22067/fum-mech.v21i1.7708

لوح موسوی M. Loh-Mousavi لوح موسوی؛ بخشی جویباری M. Bakhshi-Jooybari بخشی جویباری؛ موری K. Mori موری؛ فرزین M. Farzin فرزین؛ حسینی پور S.J. Hosseinipour حسینی پور


تحلیل انتقال حرارت و جرم در یک برج خنک کن باز

صفحه 59-74

10.22067/fum-mech.v21i1.7710

جعفر کاظمی F. Jafar Kazemi جعفر کاظمی؛ آهنگری A.R. Ahangari آهنگری؛ رحیمی B. Rahimi رحیمی