کلیدواژه‌ها = روش اجزای محدود
شبیه‌سازی عددی فرآیند سوراخ‌کاری استخوان جمجمه‌ توسط جت آب

دوره 33، شماره 1، دی 1400، صفحه 53-70

10.22067/jacsm.2022.73148.1070

شاهدالسادات علوی؛ مسعود ضیائی راد؛ نیما جمشیدی


ارزیابی معیارهای رشد ترک در پلیمر مدرج تابعی به‌روش اجزای محدود

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 35-50

10.22067/fum-mech.v28i2.49913

مهدی نجیمی؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ حمید بهشتی


تعیین مسیر فشار بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ ورق بااستفاده از روش تبرید تدریجی

دوره 28، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 123-131

10.22067/fum-mech.v28i1.41691

عباس هاشمی؛ محمد حسین پور؛ سید محمد حسین سیدکاشی


بررسی و تحلیل تأثیر پارامترهای شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ ورق

دوره 24، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 33-52

10.22067/fum-mech.v24i1.21491

بهروز زارع؛ محمد بخشی؛ عبدالحمید گرجی؛ سلمان نوروزی