موضوعات = مکانیک سیالات
شبیه سازی جریان نانوسیال در عدد رینولدز پایین دریک میکروکانال با انبساط ناگهانی یک طرفه تحت اثر میدان مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22067/jacsm.2023.79298.1143

فروزان مرادی؛ سید پدرام پورنادری