بررسی عددی و تجربی خیز چندلایه های کامپوزیتی ناشی از ضربه سقوط آزاد پرتابه های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 عضو هیات علمی/ گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

در پژوهش حاضر اثر شکل پرتابه‌های مختلف بر پاسخ و خیز چند لایه‌های تقویت شده با الیاف شیشه و کربن به روش تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. هشت نمونه از ورق‌های شش لایه کامپوزیتی به ابعاد 25×25 سانتی متر با الیاف شیشه و کربن و رزین اپوکسی 3001 تحت تست ضربه سرعت پایین قرار گرفته اند. همچنین از پرتابه‌های کروی و نیمه کروی فولادی با جرم 680 گرم و قطر 55 میلی متر استفاده شده است. ارتفاع سقوط آزاد پرتابه ها 1 و 5/1 متر در نظر گرفته شده است که منجر به ایجاد انرژی ضربه معادل 7/6 و 10 ژول شده است. برای حل عددی از بسته اجزاء محدود ANSYS و LS-DYNA استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بیشینه خیز در مرکز ورق برای هر دو نمونه کامپوزیتی تقویت شده با الیاف شیشه و کربن با پرتابه کروی رخ می دهد. همچنین مشاهده شد که خیز ورق های کامپوزیت تقویت شده با الیاف شیشه و کربن در اثر برخورد پرتابه نیمه کروی از ارتفاع 1 متر به ترتیب 3/34% و 7/18% در مقایسه با برخورد پرتابه کروی کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical And Experimental Investigation of deflection of Laminated composites due to drop weight of different projectiles

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Ramezani 1
 • Meisam Mohammadi 2
1 Department of Mechanical Engineering, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Faculty, Mechanical Engineering Department, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

In the present study, the effect of different projectiles on the carbon and glass fiber reinforced laminated composites is investigated experimentally and numerically. 8 samples of six-layers composite sheets with dimensions of 25×25 cm reinforced with glass and carbon fibers and epoxy resin3001 are subjected to low velocity impact. Also, spherical and semi-spherical steel projectiles of 680 grs weight and 55 mm diameters are used. Drop weight height of projectiles are supposed to be 1 and 1.5 m which leads to equivalent 6.7 and 10 J of impact energy. ANSYS and LSDYNA packages are used for numerical study. Results show that maximum deflection is occurred at the center of laminates for carbon and glass reinforced samples by the spherical projectiles. In addition, it is seen that deflection of carbon and glass laminated composites due to the impact of semi-spherical projectile reduces 18.7% and 34.3% respectively in comparison with the spherical projectile.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Low velocity impact
 • Plate deflection
 • Glass reinforced laminated composite
 • Carbon reinforced laminated composite
 • Numerical study
 1. Ahmad, F., Abbassi, F., Park, M. K., Jung, J. W., and Hong, J. W., "Finite Element Analysis for the Evaluation of the Low-Velocity Impact Response of a Composite Plate", Advanced Composite Materials, (2018).
 2. Davar, A., Azarafza, R., and Faraji, J., "Experimental and Numerical Analysis of Low-Velocity Impact on Composite Sandwich Panels with Grid Stiffened Core", Journal of Science and Technology Composite, 6, Pp. 615-626, (in Persian) , (2020).
 3. Seifoori, S., and M., "Analytical And Numerical Study Of Composite Plates Under Impact Loading At Low Velocity With Different Strikers", Modares Mechanical Engineering Vol. 18, Pp. 53-60, (in Persian), (2018).
 4. Ghayoomi Mohammadi, M. M. A., Yousefi, A., Ahmadi, J., and Najafabadi, M., "AE- Based Damage Investigation in Composite Laminates under Low-Velocity Impact Tests", Modares Mechanical Engineering, 17, Pp. 91-100, (in Persian) , (2017).
 5. Yalkın, H. E., Karakuzu, R., and Alpyıldız, T., "Experimental and Numerical Behaviors of GFRP Laminates under Low Velocity Impact", Journal of Composite Materials, Vol. 54, Pp.2999-3007, (2020).
 6. Shetty, H., Sethuram, D., Rammohan, B., and Budarapu, P. R., "Low-Velocity Impact Studies on GFRP and Hybrid Composite Structures", International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics, Vol. 12, Pp.125-141, (2020.)
 7. Li, Z., Ameri, A. A., Hazell, P. J., Khennane, A., Escobedo-Diaz, J. P., Aryal, B., and Wang, H., "Effects of Impactor Mass on the Low-Velocity Impact Behaviour of Thick GFRP Pultruded Laminates", Construction and Building Materials, Vol. 279, Pp.122491, (2021).
 8. Seifoori, S., Parrany, A. M., and Mirzarahmani, S., "Impact Damage Detection in CFRP and GFRP Curved Composite Laminates Subjected to Low-Velocity Impacts", Composite Structures, Vol. 261, Pp.113278, (2021).
 9. Azhdari, S., Fakhreddini-Najafabadi S., and Taheri-Behrooz, F., "An Experimental and Numerical Investigation on Low Velocity Impact Response of GLAREs", Composite Structures, 271, Pp. 114-123, (2021).
 10. Megeri, S., and Naik, G. N., "Numerical Studies of the Low Velocity Impact Behaviour on Hybrid Fiber Metal Laminates", Materials Today: Proceedings, 44, Pp. 1860-1864, (2021).
 11. Hosseini, S. H., Shariyat, M., and Ghajar, R., "Numerical Simulation of Low-Velocity Impact of Rectangular Composite Plates with Embedded SMA Strips", Considering the Instantaneous Local Phase Changes, Journal of Energetic Materials, 10, Pp. 53 (2015).

 

 

CAPTCHA Image