کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
شبیه‌سازی عددی فرآیند سوراخ‌کاری استخوان جمجمه‌ توسط جت آب

دوره 33، شماره 1، دی 1400، صفحه 53-70

10.22067/jacsm.2022.73148.1070

شاهدالسادات علوی؛ مسعود ضیائی راد؛ نیما جمشیدی


بررسی عددی فرآیند کاهش پسا در جریان آرام با استفاده از ریبلت‌های مستطیلی

دوره 31، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 165-173

10.22067/fum-mech.v31i1.79677

امیر حاجی‌خان میرزایی؛ علیرضا رئوف پناه