مطالعۀ تجربی شکل‌دهی غلتکی ورق‌های کامپوزیتی زمینه پی‌وی‌سی تقویت‌شده با الیاف شیشۀ بافته‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان اصفهان

3 تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله برای نخستین بار به‌شکل‌دهی غلتکی ورق‌های کامپوزیتی زمینه گرمانرم آمورف پی‌وی‌سی پرداخته شده است. برای این منظور ورق‌های کامپوزیتی با دو چیدمان 6[0/90] و 6[45/45-] بااستفاده از فرآیند انباشت لایه‌ها و با ابعاد 12×80 سانتی‌متر تولید شدند. بعد از تعیین دمای مناسب شکل‌دهی، ورق‌های حاصل به‌شکل تک‌ایستگاهه به سه زاویه شکل‌دهی مختلف و هم‌چنین به‌شکل چندایستگاهه به دو پروفیل کانالی‌شکل در دمای ᵒC170 شکل‌دهی غلتکی شدند و سه عیب هندسی شامل کمانی شدن پروفیل، موج لبه و برگشت فنری پروفیل بررسی شد. درانتها نتیجه گرفته شد که شکل‌دهی غلتکی چیدمان 6[0/90] منجر به عیوب کمتری درمقایسه با چیدمان 6[45-/45] می‌شود، هم‌چنین بخش عمدۀ عیوب در ایستگاه نهایی شکل‌دهی غلتکی ایجاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the Roll Forming of PVC / Glass Fabric Composite Laminates

نویسندگان [English]

  • Vahid Zal 1
  • Hassan Moslemi Naeini 1
  • Ahmad Reza Bahramian 1
  • Behrooz Shirani 2
  • Amir Hossein Behravesh 3
1 Tarbiat Modares University
2 Daneshpajohan Higher Education Institute
3 Tarbiat Modares university
چکیده [English]

Roll forming of amorphous PVC based composite laminates were studied in this paper for the first time. For this, [0/90]6 and [45/-45]6 lay-ups of this composite laminates with dimensions of 80×12 cm were fabricated using film stacking and hot pressing processes. The suitable forming temperatures of the composites were determined and then, the laminates were roll formed at 170ᵒC with a single stand and also multi stand roll forming process into channel sections. Geometrical defects including warping, flange waviness and spring back of the roll formed profiles were evaluated. Finally it was concluded that [0/90]6 lay-up results in very lower defects in comparison with [45/-45]6 lay-up, and also the final stand of roll forming process has dominant role on the defects of multi stand roll forming..

کلیدواژه‌ها [English]

  • PVC Thermoplastic
  • Composite Laminates
  • Roll forming
  • Geometrical defects
1. Suong, D.G., Stephen, V.H. and Tsai, W., "Composite Materials Design Application", Florida: CRC Press, (2003).
2. Vogelesang, L.B. and Vlot, A., "Development of fibre metal laminates for advanced aerospace structures", J. Mater. Process. Technol., 103, pp. 1–5, (2000).
3. Parton, H. and Verpoest, I., "In situ polymerization of thermoplastic composites based on cyclic oligomers", Polym. Compos., 26(1), pp. 60-65, (2005).
4. Kleiner, M., Geiger, M. and Klaus, A., "Manufacturing of Lightweight Components by Metal Forming", Annals of the CIRP 52/2, pp. 521–542, (2003).
5. Allaoui, S., Cellard, C. and Hivet, G., "Effect of inter-ply sliding on the quality of multilayer interlock dry fabric preforms", Composites: Part A, 68, pp. 336–345, (2015).
6. Davey, S., Das, R., Cantwell, W.J. and Kalyanasundaram, S., "Forming studies of carbon fibre composite sheets in dome forming processes", Compos. Struct., 97, pp. 310–316, (2013).
7. Wang, P., Hamila, N. and Boisse, P., "Thermo forming simulation of multi layer composites with continuous fibres and thermoplastic matrix", Composites Part B: Engineering, 52, pp. 127–136, (2013).
8. Sadighi, M., Rabizadeh, E. and Kermansaravi, F., "Effects of laminate sequencing on thermoforming of thermoplastic matrix composites", J. Mater. Process. Technol., 201, pp. 725–730, (2008).
9. Hallander, P., Akermo, M., Mattei, C., Petersson, M.and Nyman, T., "An experimental study of mechanisms behind wrinkle development during forming of composite laminates", Composites: Part A, 50, pp. 54–64, ( 2013).
10. Yanagimoto, J. and Ikeuchi, K., "Sheet forming process of carbon fiber reinforced plastics for lightweight parts", CIRP Annals - Manufacturing Technology, 61, pp. 247–250, ( 2012).
11. Dykes, R.J., Mander, S.J. and Bhattacharyya, D., "Roll forming continuous fibre-reinforced thermoplastic sheets: experimental analysis", Composites: Part A, 31, pp. 1395–1407, (2000).
12. Henninger, F. and Friedrich, K., "Production of textile reinforced thermoplastic profiles by roll forming", Composites: Part A, 35, pp. 573–583, (2004).
13. Lynam, C., Milani., A. S., Trudel-Boucher, D. and Borazghi, H., "Predicting dimensional distortions in roll forming of comingled polypropylene/glass fiber thermoplastic composites: On the effect of matrix viscoelasticity", J. Compos. Mater., 48(28), pp. 3539–3552, (2014).
14. زال، وحید، مسلمی نائینی، حسن، بهرامیان، احمدرضا، عبداللهی، هادی، بهروش، امیرحسین، «بررسی اثر دمای فرآیند برروی خواص الاستیک و ویسکوالاستیک کامپوزیت‌های الیاف شیشه/پی‌وی‌سی»، مجلۀ مکانیک مدرس، دوره 15، شماره 11، صص 9-16، (1394).
15. Zal, V., Moslemi Naeini, H., Bahramian, A.R., Abbaszadeh, B. and Abdollahi, H., "Analysis and optimization of tensile strength of PVC/fiberglass composite laminates", 4th International conference on composites (CCFA4), Tehran, Iran, (2014).
16. زال، وحید، مسلمی نائینی، حسن، بهرامیان، احمدرضا، بهروش، امیرحسین، عبداللهی، هادی، «بررسی اثر زمان و دمای تولید برروی استحکام کامپوزیت‌های ترموپلاستیکی پی‌وی‌سی تقویت‌شده با الیاف شیشه»، بیست و سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک، تهران، ایران، (1394).
17. Long, A.C. and Clifford, M.J, "Composites forming technologies", Woodhead publishing limited, Cambridge, (2007).
18. Loria, M.P., Clausen, A.H., Berstad, T. and Hopperstad, O.S., "Constitutive model for thermoplastics with structural applications", International Journal of Impact Engineering, 37, pp.1207-1219, (2010).
19. Safdarian, R. and Moslemi Naeini, H., "The effects of forming parameters on the cold rollforming of channelsection", Thin-Walled Structures , 92, pp. 130–136, (2015).
20. عزیزی تفتی، روح‌اله، «بررسی نظری، عددی و تجربی عیب چین‌خوردگی لبه در فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع کانالی متقارن»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، (1392).
21. Shirani Bidabadi, B., Moslemi Naeini, H., Salmani Tehrani, M. and Barghikar, H., "Experimental and numerical study of bowing defects in cold roll-formed, U-channel sections", J. Constr. Steel Res., 118, pp. 243–253, (2015).
CAPTCHA Image