بررسی تأثیر بازگشت‌ناپذیری‌های انباره اگزوز بر شدت صدای خروجی از اگزوز در موتور‌های دیزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

تجزیه و تحلیل اگزرژی در یک سیستم، ابزار مناسبی است که با کمک آن می‌توان افت‌های ترمودینامیکی در یک فرآیند را با استفاده از قانون دوم ترمودینامیک، محاسبه نمود. در این تحقیق با تحلیل اگزرژی در انباره اگزوز موتور احتراق داخلی OM314، مقادیر بازگشت‌ناپذیری های ناشی از انتقال حرارت انباره به محیط، بازگشت‌ناپذیری داخل انباره اگزوز و بازگشت‌ناپذیری کلی در شرایط کارکرد مختلف موتور، اندازه گیری و محاسبه شده است. هم‌زمان، دسی بل صدای خروجی از اگزوز، اندازه گیری شده وتلاش شده است تا ارتباط بین شدت صدای خروجی از اگزوز موتور و مقادیر بازگشت‌ناپذیر‌ی‌ها مشخص شوند. نتایج، نشان می‌دهند که تقریباً با سه برابر شدنِ بازگشت‌ناپذیری‌های انباره اگزوز، دسی بل صدای اگزوز فقط ده درصد افزایش یافته است و بازگشت ناپذیری به علت انتقال حرارت، بیشترین سهم را در بازگشت ناپذیری کل انباره اگزوز دارد. به همین دلیل برای کاهش صدای اگزوز از دیدگاه قانون دوم، بهترین روش، سرد کردن انباره اگزوز پیشنهاد می‌باشد. اختلاف دمای انباره با محیط، عامل مهمی در میزان بازگشت ناپذیری در انباره اگزوز است؛ ولی نتایج تحقیق، ارتباط بیشتر افت فشار دو طرف انباره به صدای اگزوز را در مقایسه با اختلاف دما نشان داده است. این نتیجه، امکان تأثیر بازگشت ‌ناپذیرها به میزان کمی در شدت صدای اگزوز را تأیید می نماید. افزون بر این نتایج نشان می دهند دسی بل صدای اگزوز عمدتاً تابع سرعت موتور است.

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Exhaust Silencer Irreversibility and the Sound Intensity Emitted from the Exhaust in Diesel Engines

نویسندگان [English]

  • mohsen Ghazikhani
  • mohamad sadigh Shahab-Ahmadi
چکیده [English]

Exergy analysis is a method that can calculate thermodynamic losses by means of second law of thermodynamic. In this study, exergy analysis has been performed for the silencer of OM314 diesel engine. Irreversibility due to heat transfer from silencer to environment, silencer's internal irreversibility and total irreversibility for different conditions of engine operation have been measured and calculated. For finding out the relation between irreversibility and exit sound intensity, simultaneously, exit sound intensity from the silencer has been measured. Results illustrate that by tripling of silencer irreversibility, exit sound intensity increases only 10 percent. Also the results shows that the irreversibility due to heat transfers have the most contribution in total irreversibility of silencer. So from the view point of second law of thermodynamics, it seems that cooling the silencer can be an effective method for sound reduction. Also results illustrate that, sound intensity of silencer is basically dependent to engine speed.

CAPTCHA Image