بررسی تجربی عملکرد فن در سیستم خنک‌کاری موتور یک خودرو با استفاده از جریان سنج سیم داغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

سیستم خنک‌کاری در عملکرد موتور یک خودرو، نقش اساسی را ایفا می‌کند. در این سیستم‏، رادیاتور و فن از اجزا اصلی بوده و عملکرد این اجزا باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله عملکرد دو فن با مشخصه‌های مختلف در سیستم خنک‌کاری موتور یک خودرو مورد بررسی قرار گرفته و منحنی‌های مشخصه فن‌ها شامل: فشار استاتیکی و کل، بر حسب دبی جریان ارائه شده، سپس رادیاتور و فن در شرایط عملکرد خودرو قرار گرفته و توزیع دقیق جریان هوای ورودی با استفاده از جریان‌سنج سیم داغ، اندازه‌گیری شده و الگوی جریان در ورودی رادیاتور و تأثیر آن بر کارکرد فن، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون‌ها نشان می‌دهد نقطه تقاطع منحنی مقاومت سیستم و منحنی فشار استاتیک فن ها، نشان‌دهنده‌ی مقدار واقعی دبی فن‌ها نبوده و مقدار واقعی دبی، کم‌تر از مقدار تخمین‌زده شده از روی منحنی‌های فوق می‌باشد. در ادامه: تغییرات و اصلاحاتی در دهانه‌ی ورودی یکی از فن‌ها و قاب آن اعمال شده و آزمون‌های مشابهی انجام یافته است. مقایسه‌ی نتایج، نشان می دهد تغییرات اعمال شده، اگرچه موجب بهبود یکنواختی در جریان ورودی رادیاتور شده، اما منجر به افزایش قابل ملاحظه‌ی دبی در سیستم خنک کاری نشده است. تست‌های جاده خودرو نیز بهبود عملکرد سیستم خنک کننده را به میزان قابل توجهی نشان نداده است.

عنوان مقاله [English]

Experimental Evaluation of Fans Used in an Automotive Engine Cooling System Using Hot-Wire Anemometer

نویسندگان [English]

  • mohamad ali Ardekani
  • Azar Anvari
  • Abrahim Moheb
چکیده [English]

Engine cooling system plays a major role in performance of vehicle engine, in which the radiator and the fan are the main components. In this article, the performance of two fans with different characteristics has been appraised within an engine cooling system. For this purpose, performance characteristics curves of both fans, including, static pressure and total pressure against flow rate have been generated. Then a test rig, similar to that of an engine's cooling system, was set up for the fan and the radiator. Subsequently the air flow rate and Radiator's inlet flow distribution have been measured precisely under working conditions using hot wire anemometer. also, the inlet airflow pattern was analyzed. Results reveal that intersection point of the system resistance curve and static pressure curve of the fans, do not represent the actual and true values of flow rate of the fans. However the actual flow rate is less than those anticipated. Then, some modifications were made to the entrance of one of the fans and it's shroud, and similar tests have been performed. Although the test results after modification showed more uniformity in the flow towards the radiator, the increase of flow rate was minimal in the cooling system. Also, road tests of the vehicle did not represent much improvement on the performance of the cooling system.

CAPTCHA Image