استفاده از روش لتیس بولتزمن در تحلیل آنتروپی تولید شده طی انتقال حرارت دوگانه سیال با مدل توانی در حضور جذب/تولید گرما و میدان مغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

در کار حاضر مقدارآنتروپی تولید شده ناشی ازانتقال حرارت دوگانه سیال با مدل توانی درون محفظه دو بعدی متمایل تحت اثرمیدان مغناطیسی یکنواخت و غیر یکنواخت با وجود جذب/تولید حرارت بررسی شده است. مهمترین نتایج عبارتنداز: (الف) قدرت جریان، مقدار انتقال حرارت و آنتروپی تولید شده با افزایش عدد هارتمن، کاهش عدد رایلی و افزایش شاخص توانی سیال، کاهش می‌یابد. (ب) با کاهش شاخص توانی سیال، اثر میدان مغناطیسی بارزتر می‌شود به نحوی که افزایش عدد هارتمن تا بیشترین مقدار، در حدود 52 درصد برای سیال نازک‌شونده و تا حدود 18 درصد برای سیال ضخیم‌شونده از مقدار عدد ناسلت متوسط می‌کاهد. (ج) برای دست‌یابی به جریانی با قدرت بیشتر و عدد ناسلت متوسط بالاتر می‌توان از میدان مغناطیسی به صورت غیر یکنواخت به خصوص TMF1 استفاده کرد. هر اندازه عدد هارتمن بیشتر باشد، تغییر در نوع اعمال میدان مغناطیسی مشهودتر است. اثر تغییر در نوع اعمال میدان مغناطیسی برای سیال ضخیم‌شونده کمترین است. (د) چنانچه نسبت هدایت حرارتی افزایش یابد، بیشترین مقدار عدد ناسلت متوسط حاصل می‌شود که در این حالت اثر افزایش عدد هارتمن و عدد رایلی محسوس‌تر می‌شود. (ه) کمترین مقدار انتقال حرارت، قدرت جریان و اثر میدان مغناطیسی زمانی حاصل می‌شود که محفظه در زاویه ۹۰+ درجه قرار گیرد که در این حالت عدد ناسلت متوسط تا حدود 82 درصد کمتر از زاویه صفر است. (و) عدد بجان با افزایش ضریب جذب/تولید حرارت، افزایش عدد هارتمن، کاهش عدد رایلی و کاهش نسبت هدایت حرارتی، افزایش می‌یابد و بیشترین مقدار عدد بجان در زاویه ۹۰+ درجه حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Non Newtonian conjugate heat transfer under the impact of uniform and non-uniform magnetic field along with heat absorption/production inside a two-dimensional chamber containing a block at different temperatures; An entropy analysis with LBM

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nemati
  • mohammad sefid
Faculty of Mechanical Engineering, Yazd University. Yazd, Iran.
چکیده [English]

In the present work the amount of entropy produced due to the conjugate heat transfer of power-law fluids during natural convection within the inclined chamber under magnetic field and heat absorption/production is investigated. Outcomes:1-The flow power,the amount of heat transfer and the entropy produced decrease with increasing Hartmann number, decreasing Rayleigh number and increasing the fluid power-law index.2-As the power-law index decreases,the influence of the magnetic field becomes more pronounced.The mean Nusselt number decreases by about 52% for shear thinning fluid and by about 18% for dilatant fluid by increasing the Hartmann number to the highest value.3-To achieve a current with higher power and higher average Nusselt number,the magnetic field can be used non-uniformly,especially TMF1. The larger the Hartmann number, the more pronounced the change in the type of magnetic field applied.The influence of the change in the type of magnetic field applied to the shear thickening fluid is minimal.4-As the thermal conductivity ratio increases, the maximum mean Nusselt number is obtained, in which case the impact of increasing the Hartmann number and the Rayleigh number becomes more pronounced.5-The minimum amount of heat transfer, current strength and magnetic field influence is obtained when the chamber is at an angle of +90 degrees,in which case the average Nusselt number is up to about 82% less than the zero angle.6-The Bejan number increases with increment of heat absorption/production coefficient,increasing Hartmann number, decreasing Rayleigh number and decrement of thermal conductivity ratio,and maximum the Bejan number is obtained at an angle of +90 degrees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conjugate heat transfer
  • Power-law liquids
  • Uniform and non-uniform magnetic field
  • Entropy generation
  • Uniform heat absorption/production
  • Inclination angle of chamber
CAPTCHA Image