شبیه سازی عددی حرارتی و سیالاتی هواگرم‌کن خورشیدی صفحه تخت مشبک برای اهداف خشک‌کردن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 پژوهشکده انرژی‌های تجدیدپذیر و تبدیل انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، ایران

3 گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

هوا گرم‌کن‌های خورشیدی مشبک را می‌توان به منظورگرمایش ساختما‌ن‌ها و فضا‌های بزرگ، کاربرد‌های صنعتی و خشک‌کردن محصولات کشاورزی استفاده نمود. ساختار جریان و مکانیسم‌های انتقال حرارت جابجایی بر عملکرد هوا گرم‌کن‌های خورشیدی مشبک بدون پوشش بسیار مهم است. در این هوا گرم‌کن‌ها هوا به وسیله صفحه جاذب مشبک (سوراخ‌دار) معمولاً فلزی گرم می‌شود. در این تحقیق، از صفحه جاذب ازجنس مس استفاده شده است و برای دبی‌های به ترتیب (007/0 ، 01/0 ، 0125/0 ، 015/0) کیلوگرم بر ثانیه شبیه سازی عددی صورت گرفته است. برای این که شبیه سازی با واقعیت فیزیکی مسئله انطباق داشته باشد، شبیه سازی صورت گرفته به صورت سه بعدی، غیردائم با دامنه محاسباتی بزرگ و مکش پیوسته می‌باشد. پارامتر‌های راندمان حرارتی، دبی جریان و دمای خروجی مورد بررسی قرارگرفت. طبق نتایج بدست آمده، با کاهش دبی جرمی، دمای صفحه جاذب و به دنبال آن دمای هوای خروجی افزایش پیدا می‌کند؛ اما افزایش دمای صفحه جاذب بیشتر از افزایش دمای هوای خروجی است. با افزایش دبی، بازده حرارتی هواگرم‌کن خورشیدی صفحه تخت مشبک افزایش پیدا می‌کند که کمترین بازده در دبی 007/0 کیلوگرم برثانیه با مقدار51/66 درصد و بیشترین بازده در دبی 015/0 کیلوگرم بر ثانیه با مقدار02/78 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thermofluid Numerical simulation of the flat solar heating transpired collector for drying purposes

نویسندگان [English]

 • mohammad saleh barghi jahromi 1
 • vali kalantar 1
 • mohammad sefid 1
 • Masoud Iranmanesh 2
 • Hadi Samimi Akhijahani 3
1 Faculty of Mechanical Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
2 Department of Energy, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Kerman Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran.
3 Department of BioSystems Engineering, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

the flat solar heating transpired collector can be used for heat buildings and large spaces, industrial applications, and drying of agricultural products. The flow structure and convection heat transfer mechanisms are very important to the air performance of uncovered flat solar heating transpired collector. In these solar air heaters, the air is usually heated by a perforated absorber plate (metal). In this research, copper adsorbent plate has been used and numerical simulation has been performed for mass flow rate (0.007, 0.01, 0.0125, 0.015) kg/s. In order for the simulation to be consistent with the physical reality of the problem, the simulation is three-dimensional, non-continuous with a large computational range and continuous suction. Thermal efficiency, mass flow rate, and outlet temperature parameters were investigated. According to the obtained results, with decreasing mass flow rate, the temperature of the absorber plate and consequently the temperature of the outlet air increases; But increasing the temperature of the absorber plate is more than increasing the temperature of the outlet air. As the mass flow rate increases, the thermal efficiency of the flat solar heating transpired collector increases. The lowest efficiency in mass flow rate is 0.007 kg / s with 66.51 % and the highest efficiency in mass flow rate is 0.015 kg / s with 78.02 %.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Solar Energy
 • Unglazed transpired flat plate solar collector
 • Thermofluid numerical
 • Thermal efficiency
 1. Edalati, S., Ameri, M. and Iranmanesh, M., "Comparative Performance Investigation of Mono-and Poly-Crystalline Silicon Photovoltaic Modules for Use in Grid-Connected Photovoltaic Systems in Dry Climates", Applied Energy, 160, Pp. 255-265, (2015).
 2. Barghi Jahromi, M., Iranmanesh, M., Samimi akhijahani, H., "Thermo-Economic Evaluation of a Solar Dryer with Evacuated Heat Pipe Collector and Energy Storage", Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics, Vol. 32(1), Pp. 39-58, (2021).
 3. Leon, M., Augustus, and Kumar, S., "Mathematical Modeling and Thermal Performance Analysis of Unglazed Transpired Solar Collectors", Solar Energy, 81.1, Pp. 62-75, (2007).
 4. Badescu, V., Ciocanea, A., Budea, S., Soriga, I., "Regularizing the Operation of Unglazed Transpired Collectors by Incorporating Phase Change Materials", Energy Conversion and Management, Vol. 15, Pp. 184:681-708, (2019).
 5. Poole, M.R., Shah, S.B., Boyette, M.D., Stikeleather, L.F., and Cleveland, T., "Performance of a Coupled Transpired Solar Collector-Phase Change Material-Based Thermal Energy Storage System", Energy and Buildings, Vol. 161, Pp. 72-79, (2018).
 6. Vaziri, R., İlkan, M. and Egelioglu, F., "Experimental Performance of Perforated Glazed Solar Air Heaters and Unglazed Transpired Solar Air Heater", Solar Energy, 119, Pp. 251-260, (2015).
 7. Tajdaran, S., Kendrick, C., Hopkins, E. and Bonatesta, F., "Geometrical Optimisation of Transpired Solar Collectors Using Design of Experiments and Computational Fluid Dynamics",Solar Energy, Vol. 197, Pp. 527-537, (2020).
 8. Bandara, W.B.M.A.C., Amarasekara, B.K., and Rupasinghe, C.P., "Assessment of the Possibility of Unglazed Transpired Type Solar Collector to be Used for Drying Purposes: A Comparative Assessment of Efficiency of Unglazed Transpired Type Solar Collector with Glazed Type Solar Collector",Procedia Engineering, Vol. 212, Pp. 1295-1302, (2018).
 9. Arulanandam, S.J., Hollands, K.T. and Brundrett, E., "A CFD Heat Transfer Analysis of the Transpired Solar Collector under No-Wind Conditions", Solar Energy, Vol. 67(1-3), Pp. 93-100, (1999).
 10. Van Decker, G.W.E., Hollands, K.G.T., and Brunger, A.P.," Heat-Exchange Relations for Unglazed Transpired Solar Collectors with Circular Holes on a Square or Triangular Pitch",Solar Energy, Vol. 71(1), Pp. 33-45, (2001).
 11. Kutscher, C.F., Christensen, C., and Barker, G., "Unglazed Transpired Solar Collectors: An Aanalytic Model and Test Results", InProceedings of ISES Solar World Congress, Vol. 2, Pp. 1245-1250, (1991).
 12. Fleck, B.A., Meier, R.M. and Matović, M.D., "A Field Study of the Wind Effects on the Performance of an Unglazed Transpired Solar Collector",Solar Energy, Vol. 73(3), Pp. 209-216, (2002).
 13. Gawlik, K.M. and Kutscher, C.F., "A Numerical and Experimental Investigation of Low-Conductivity Unglazed, Transpired Solar Air Heaters", In International Solar Energy Conference, Vol. 16893, Pp. 47-55, (2002).
 14. Tajdaran, S., Bonatesta, F., Ogden, R. and Kendrick, C., "CFD Modeling of Transpired Solar Collectors and Characterisation of Multi-Scale Airflow and Heat Transfer Mechanisms",Solar Energy, Vol. 131, Pp. 149-164, (2016).
 15. Collins, M.R. and Abulkhair, H., "An Evaluation of Heat Transfer and Effectiveness for Unglazed Transpired Solar Air Heaters",Solar Energy, Vol. 99, Pp. 231-245, (2014).
 16. Badache, M., Rousse, D.R., Hallé, S. and Quesada, G., "Experimental and Numerical Simulation of a Two-Dimensional Unglazed Transpired Solar Air Collector",Solar Energy, Vol. 93, Pp. 209-219, (2013).
 17. Wang, D., Gao, M., Gao, Q., Liu, Y., Liu, Y. and Liu, J., "Experimental and Numerical Study of the Airflow and Thermal Characteristic of Non-Uniform Transpired Solar Collector", In Building Simulation, Vol. 13, Pp. 1305-1319, (2020).
 18. Afzali, F., Amiri, H., Nakhaei, V. and Ameri, M.," Fabrication and Thermal Modeling of Unglazed Transpired Solar Air Heater Collectors with Metallic (Steel) and Non-Metallic Absorber Plates", Modares Mechanical Engineering, Vol. 17(9), Pp. 339-350, (2017).
 19. Kutscher, C.F., "Heat Exchange Effectiveness and Pressure Drop for Air Flow through Perforated Plates with and Without Crosswind", Vol. 116(2), Pp. 391-399, (1994).
 20. Gholampour, M. and Ameri, M., "Design Considerations of Unglazed Transpired Collectors: Energetic and Exergetic Studies", Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 136(3), Pp. 031004-10, (2014).
 21. Iranmanesh, M., Akhijahani, H.S. and Jahromi, M.S.B., "CFD Modeling and Evaluation the Performance of a Solar Cabinet Dryer Equipped with Evacuated Tube Solar Collector and Thermal Storage System", Renewable Energy, Vol. 145, Pp. 1192-1213, (2020).
 22. Iranmanesh, M. and Jahromi, B., "Effect of Forced Convection and PCM Materials on an Indirect Solar Dryer Equipped with Evacuated Heat Pipe Collector",ModaresMechanicalEngineering, Vol. 19(11), Pp. 2607-2614, (2019).
 23. Rabani, M., and Kalantar, V., "Numerical Investigation of the Heating Performance of Normal and New Designed Trombewall", Heat and Mass Transfer, Vol. 52(6), Pp. 1139-1151, (2016).
 24. Wilcox, D.C., "Formulation of the KW Turbulence Model Revisited",AIAA journal, Vol. 46(11), Pp. 2823-2838, (2008).
 25. Davidson, L., "Fluid Mechanics, Turbulent Flow and Turbulence Modeling",Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden (Nov 2011), Pp. 1-564 (2018).
 26. Barghi Jahromi, M.S. and Iranmanesh, M.," Experimental Investigation on the Use of PCM in a Pistachio Solar Dryer by the Evacuated Heat Pipe Solar Collector", Journal of Pistachio Science and Technology, Vol. 3(6), pp. 73-87, (2019).
 27. Gunnewiek, L.H., Brundrett, E. and Hollands, K.G.T., "Flow distribution in Unglazed Transpired Plate Solar Air Heaters of Large Area",Solar Energy, Vol. 58(4-6), Pp. 227-237, (1996).
 28. Bal, L.M., Satya, S., Naik, S.N. and Meda, V., "Review of Solar Dryers with Latent Heat Storage Systems for Agricultural Products",Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 15(1), Pp. 876-880, (2011).
 29. Midilli, A., "Determination of Pistachio Drying Behaviour and Conditions in a Solar Drying System",International Journal of Energy Research, Vol. 25(8), Pp. 715-725, (2001).
 30. Samimi-Akhijahani, H. and Arabhosseini, A., "Accelerating Drying Process of Tomato Slices in a PV-assisted Solar Dryer Using a Sun Tracking System",Renewable Energy, Vol. 123, Pp. 428-438, (2018).
 31. Mohsenin, N.N., "Physical Properties of Plant and Animal Materials", Physical Characteristics and Mechanical Properties. Routledge, Vol.1, (2020).
 32. Jahromi, M.S.B., Kalantar, V., Akhijahani, H.S. and Kargarsharifabad, H., "Recent Progress on Solar Cabinet Dryers for Agricultural Products Equipped with Energy Storage Using Phase Change Materials",Journal of Energy Storage, Vol. 51, P. 104434, (2022).
 33. Fudholi, A., Sopian, K., Ruslan, M.H., Alghoul, M.A. and Sulaiman, M.Y., "Review of Solar Dryers for Agricultural and Marine Products", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14(1), Pp. 1-30, (2010).
 34. Wang, C., Guan, Z., Zhao, X. and Wang, D., "Numerical Simulation Study on Transpired Solar Air Collector", Vol. 3, Pp. 6-9, (2006).
 35. Berville, C., Bode, F. and Croitoru, C., "Numerical Simulation Investigation of a Double Skin Transpired Solar Air Collector",Applied Sciences, Vol. 12(1), Pp. 520, (2022).
 36. Khosravi, A. and Malekan, M., "Effect of the Magnetic Field on the Heat Transfer Coefficient of a Fe3O4-Water Ferrofluid Using Artificial Intelligence and CFD Simulation",The European Physical Journal Plus, Vol. 134(3), Pp. 1-18, (2019).
 37. Andrews, G.E. and Bazdidi-Tehrani, F., "Small Diameter Film Cooling Hole Heat Transfer: The Influence of the Number of Holes", In Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air, Vol. 79160, Pp. V004T08A002, (1989).
CAPTCHA Image