شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ جریان آشفته در یک مجرای مربعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 علم و صنعت ایران

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این تحقیق، شبیه‌سازی عددی گردابه‌های بزرگ جریان آشفته با استفاده از مدل زیرشبکۀ اسماگورینسکی دینامیکی (DS) در یک مجرای مربعی در عدد رینولدز اصطکاکی ۱۸۰=  انجام و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای مشخص شدن دقّت شبیه‌سازی با مدل DS، نتایج با داده‌های مرجع حاصل از شبیه‌سازی عددی به روش مستقیم مقایسه شده‌اند. همچنین، برای بررسی تأثیر مدل DS، یک شبیه‌سازی عددی بدون مدل زیرشبکه نیز انجام شده و نتایج آن با مدل DS مقایسه شده است. شبیه‌سازی‌های عددی با استفاده از روش حجم محدود و با دقّت مرتبۀ دوم، برای گسسته‌سازی معادلات ناویر-استوکس، انجام شده‌اند. شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که نتایج مدل زیرشبکۀ DS، در شبکۀ مورد استفاده، مطابقت خوبی با داده‌های شبیه‌سازی مستقیم، برای کمّیت‌‌های سرعت متوسط و تنش‌های رینولدز، داشته و بهبود قابل‌ملاحظه‌ای در نتایج شبیه‌سازی با مدل زیرشبکۀ DS نسبت به شبیه‌سازی بدون مدل زیرشبکه مشاهده می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Large-Eddy Simulation of Turbulent Square Duct Flow

نویسندگان [English]

  • Zeinab Pouransari 2
  • Mohammad Reza Zangeneh 3
1
2 Iran university of science and technology
3 Shahid Beheshti university
چکیده [English]

In this research, large-eddy simulation of a turbulent square duct flow is performed at the friction Reynolds number , using the dynamic Samgorinsky (DS) subgrid-scale model and the results are discussed. To assess the accuracy of the DS model, the results are compared with the reference direct numerical simulation data. Moreover, to see the effect of the DS model, a numerical simulation without a subgrid-scale model is also performed and the results are compared with those of the DS model. Simulations are carried out using a second-order finite volume method for discretization of the Navier—Stokes equations. Results from the DS model simulations, for the grid used, are in good agreement with the direct numerical simulation data for the mean velocity and Reynolds stresses and an appreciable improvement is observed with respect to the no subgrid-scale model simulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Large-eddy simulation
  • dynamic Smagorinsky model
  • Turbulent Flow
  • square duct
1. Vinuesa, R., Noorani, A., Lozano-Duran, A., Khoury, G.K.E., Schlatter, P., Fischer, P.F. and Nagib, H.M., "Aspect ratio effects in turbulent duct flows studied through direct numerical simulation", Journal of Turbulence, 15(10), pp. 677-706, (2014).
2. Gessner, F., "The origin of secondary flow in turbulent flow along a corner", Journal of Fluid Mechanics, 58(1), pp. 1-25, (1973).
3. Gessner, F. and Jones, J., "On some aspects of fully-developed turbulent flow in rectangular channels", Journal of Fluid Mechanics, 23(4), pp. 689-713, (1965).
4. Huser, A. and Biringen, S., "Direct numerical simulation of turbulent flow in a square duct", Journal of Fluid Mechanics, 257, pp. 65-95, (1993).
5. Pinelli, A., Uhlmann, M., Sekimoto, A. and Kawahara, G., "Reynolds number dependence of mean flow structure in square duct turbulence", Journal of Fluid Mechanics, 644, pp. 107-122, (2010).
6. Pirozzoli, S., Modesti, D., Orlandi, P. and Grasso, F., "Turbulence and secondary motions in square duct flow", Journal of Fluid Mechanics, 840, pp. 631-655, (2018).
7. Zhang, H., Trias, F.X., Gorobets, A., Tan, Y. and Oliva, A., "Direct numerical simulation of a fully developed turbulent square duct flow up to Reτ= 1200", International Journal of Heat and Fluid Flow, 54, pp. 258-267, (2015).
8. Hebrard, J., Metais, O. and Salinas-Vasquez, M., "Large-eddy simulation of turbulent duct flow: heating and curvature effects", International Journal of Heat and Fluid Flow, 25(4), pp. 569-580, (2004).
9. Xu, H. and Pollard, A., "Large eddy simulation of turbulent flow in a square annular duct", Physics of Fluids, 13(11): pp. 3321-3337, (2001).
10. Sagaut, P., "Large eddy simulation for incompressible flows: an introduction", Springer Science & Business Media, (2006).
11. Germano, M., Piomelli, U., Moin, P. and Cabot, W.H., "A dynamic subgrid‐scale eddy viscosity model", Physics of Fluids A: Fluid Dynamics, 3(7), pp. 1760-1765, (1991).
12. Lilly, D.K., "A proposed modification of the Germano subgrid‐scale closure method", Physics of Fluids A: Fluid Dynamics, 4(3), pp. 633-635, (1992).
13. Archambeau, F., Mechitoua, N. and Sakiz, M., "Code Saturne: A finite volume code for the computation of turbulent incompressible flows-Industrial applications", Journal of Finite Volumes, 1(1): pp. 1-62, (2004).
14. Rasam, A., Wallin, S., Brethouwer, G. and Johansson, A.V., "Large eddy simulation of channel flow with and without periodic constrictions using the explicit algebraic subgrid-scale model", Journal of Turbulence, 15(11), pp. 752-775, (2014).
15. Rasam, A., Wallin, S., Brethouwer, G. and Johansson, A.V., "Improving separated-flow predictions using an anisotropy-capturing subgrid-scale model", International Journal of Heat and Fluid Flow, 65, pp. 246-251, (2017).
16. Hoffmann, K.A. and Chiang, S.T., "Computational fluid Dynamics", Vol. I, Engineering Education System, (2000).
17. Rasam, A., Brethouwer, G., Schlatter, P., Li, Q. and Johansson, A.V., "Effects of modelling, resolution and anisotropy of subgrid-scales on large eddy simulations of channel flow", Journal of Turbulence, (12): pp. N10, (2011).
18. Pope, S.B., "Turbulent flows", IOP Publishing, (2001).
CAPTCHA Image