شبیه‌سازی کاربرد محفظۀ احتراق ثانویۀ موتور توربوفن در خارج از نقطۀ طراحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر تحلیل پارامترهای عملکردی و شبیه‌سازی موتور توربوفن پی دبلیو 615 اف، در دو حالت با محفظۀ احتراق ثانویه و بدون آن می‌باشد و برای اعتبارسنجی آن از نرم‌افزار تجاری گس‌ترب و جی‌اس‌پی استفاده شده است. درواقع سیستم پیش‌رانش در تعیین مأموریت و رژیم پروازی وسیلۀ پرنده، اهمیت به‌سزایی دارد. این سیستم، تأمین‌کنندۀ نیروی رانش یک هواپیما می‌باشد. درابتدا یک موتور توربینی انتخاب و سپس شبیه‌سازی می‌شود که بتواند تراستی معادل 35/6 کیلونیوتن تولید نماید. درادامه، روشی برای تحلیل عملکرد نقطۀ طراحی و نقاط خارج از طرح موتورهای توربوفن دو‌محورۀ جریان مخلوط‌نشده ارائه شده است؛ همچنین ابزاری براساس روش مقیاس به‌منظور تولید منحنی مشخصۀ کمپرسور و فن ارائه شده است. به‌منظور مدل‌سازی عملکرد موتور از روش‌ حلقه‌های تودرتو استفاده شده است. عملکرد اجزای موتور با بهره‌گیری از نمودارهای عملکرد، معادلات ترمودینامیکی و دینامیک گازی مدل شده است. باتوجه به این‌که روند مدل‌سازی ریاضی موتورهای دو‌محوره تاحدودی پیچیده است، در ابتدا روند شبیه‌سازی موتورهای دو‌محوره ارائه شده است و درادامه عملکرد یک موتور توربوفن دو‌محورۀ جریان مخلوط‌نشده در نقطۀ طراحی و نقاط خارج از طراحی ارائه شده است و نمودارهای حاصل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد، سیکل‌هایی که از وجود محفظۀ احتراق ثانویه سود می‌برند به‌طور چشم‌گیری موجب افزایش تراست ویژه، کاهش آلاینده‌های خروجی از محفظۀ احتراق اصلی و افزایش کار خروجی مخصوص از توربین کم‌فشار می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Secondary Combustion Chamber Application of Turbofan Engine in Off-design Point

نویسندگان [English]

  • Saeid Jafaripanah
  • fatollah ommi
  • seyyed saeed khezrpour
Tarbiat Modares university
چکیده [English]

The main objective of this study is to analyze the performance parameters and simulation of PW615F turbofan engines both with and without secondary combustion chamber. For validation a commercial software called GasTurb & GSP is used. The purpose of the the propulsion system plays an important role in determining of mission and flight regime of an aircraft In this study, the first choice and then simulate a turbine engine thrust which is equivalent to 6.35 KN produce. And more the method for analyzing on-design and off-design analysis of twin-spool unmixed flow turbofan engines and also we present scaling method to produce the characteristics performance maps of compressor and fans. Mathematical modeling of engine performance has been conducted by serial nested loops algorithm. Performance of components have been modeled by performance diagrams, thermodynamics and gas dynamic equations. Mathematical modeling of a turbofan engine is somewhat complex. Therefore, initially, the off-design performance of a twin spool power generating gas generator and twin spool turbofan are analyzed. Finally, the off-design performance of a twin spool unmixed flow turbofan engine is simulated and the generated performance diagrams have been analyzed. The results show that the cycles that Advantage the secondary combustion chamber dramatically increase the specific thrust, reduce the main secondary combustion chamber outlet emissions and increase the output power of the low pressure turbine..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turbofan Engines
  • on-design performance
  • scaling method
  • off-design performance
[1] 1. Hamdan, Z., Ebaid, S.Y., "Modeling and simulation of gas turbine engine for power generation", Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 128, pp. 302-311, (2014).
2. Tavakolpour-Saleh, A.R., Nasib, S.A.R., Sepasyan, A., Hashemi, S.M., ”Parametric and nonparametric system identification of an experimental turbojet engine”, Aerospace Science and Technology, Vol. 43, pp. 21-29, (2015).
3. Korakianitis, T. and Wilson, D.G., “Models for Predicting the Performance of Bryton-Cycle Engines”, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power Transactions of ASME, Vol. 116, pp.381-388, April (1994).
4. Kurzke, J. and Riegler, C., “A New Compressor Map Scaling Procedure for Preliminary Conceptual Design of Gas Turbine”, ASME Paper No. 2000-GT-0006, pp. V001T01A006, ISBN: 978-0-7918-7854-5, May 8-11 ( 2000).
5. Domitrovid, A., Bazijanac, E., and Stojkovic, V., “Mathematical Model For Prediction Of Single-Spool Turbojet Engine Off-Design Performance”, First Simposyum Of Explosive Materials, Weapons And Military Techonology OHRID, September 25-28, (2002).
6. Kim, J. H., Kim, T. S., Sohn, J. H. and Ro, S. T., “Comparative Analysis of Off Design Performance Characteristics of Single and Two-Shaft Turbines”, ASME Turbo Expo 2002: Power for Land, Sea, and Air, Paper No. GT2002-30132, Vol. 2, pp. 509-516, (2002).
7. Liew, K.H., Urip, E., Yang, S.L “Parametric Cycle Analysis of a Turbofan Engine with an Interstage Turbine Burner”, Journal of Propulsion and Power, Vol. 21, pp. 546-551, No. 3 (2005).
8. Liew, K.H., Urip, E., Yang, S.L. And Siow, Y.K. “A Complete Parametric Cycle Analysis of a Turbofan With Interstage Turbine Burner”, 41st Aerospace Sciences Meeting and Exhibit Reno, Nevada, Jan 6-9 (2003).
9. Sanghi, V., Lakshmanan, B.K. and Sundararajan, V., “Digital Simulator for Steady-State Performance Prediction of Military Turbofan Engine”, Journal of Propulsion and Power, Vol. 14, pp. 74-81, (1998).
10. Gobran, M.H., “Off-design performance of solar Centaur-40 gas turbine engine using Simulink”, Aerospace Science and Technology, Vol. 2, pp. 285-298, (2013).
11. Yang, C., Huang, Z., Yang, Z., Ma, X., “Analytical Off-design Characteristics of Gas Turbine-Based CCHP System”, The 7th International Conference on Applied Energy, Vol. 75, pp. 1126-1131, March 28-31 (2015).
12. Yonghong, W., "A New Method of Predicting the Performance of Gas Turbine Engines", Journal of Engineering for Gas Turbines and Power Transactions of ASME, Vol. 113, pp. 106-111, April ( 1991).
13. Kim, J.H., Kim, T.S., Sohn, J.H., Ro, S.T., "Comparative Analysis of off Design Performance Characteristics of Single and Two-Shaft Turbines", ASME Paper, 95-GT-334, Vol. 2, pp. 509-516, (2002).
14. Oates, G.C., "The Aerothermodynamics of Gas Turbine and Rocket Propulsion", AIAA Education Series, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., Reston, Virginia, ISBN 1-56347-241-4, pp. 285-291 (1997).
15. Gilani, S. I., Baheta, A. T., majid, M. A. A., "Thermodynamic approach to determine a gas turbine components design data and scaling method for performance map generation", 1st International Conference on Plant Equipment and Reliability (CIPER), Malaysia, March 27-28 ( 2008).
16. Mattingly, J.D., Heiser, W.H., Pratt, D.T., "Aircraft Engine Design", AIAA Education Series, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., Reston, Virginia, ISBN 1-56347-538-3, pp. 210-218 (2002).
CAPTCHA Image