ارائۀ روش خمکاری لوله‌ها به‌کمک ماندرل سیمی به‌عنوان روشی جدید

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

چکیده

لوله‌های خمکاری‌شده به‌طور گسترده در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. در این تحقیق مواد مختلفی به‌عنوان ماندرل استفاده شده است و این نتیجه به‌دست آمد که استفاده از یک دسته سیم انعطاف‌پذیر به‌عنوان ماندرل نسبت به سایر روش‌ها مفیدتر می‌باشد. ازجمله مزیت‌های مهم ماندرل سیمی دوام، کاربرد ساده و خارج شدن آسان پس از فرایند خمکاری است. تغییرشکل سطح مقطع، کاهش ضخامت و ایجاد ترک در شعاع بیرونی خم، چروکیدگی در شعاع داخلی خم، برگشت فنری و تغییرضخامت ازجمله عیوب رایج به‌همراه فرایند خمکاری لوله‌ها می‌باشند. در این مطالعه به بررسی تأثیر ماندرل سیمی برروی پارامترهای ذکرشده به دو روش شبیه‌سازی المان‌محدود و آزمایشگاهی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Method for Representation of Pipe Bending Process Using Wire Mandrel

نویسندگان [English]

  • mohamadreza rajabi 1
  • M. rezaei zadeh 2
  • seyed uosof ahmadi brooghani 1
1 Birjand university
2 Hi-tech university of kerman
چکیده [English]

Bent pipes have been widely used in industrial usage. In this work different materials have been used as mandrel and it is realized that a bunch of flexible wire is more preferable to optimize bending parameters. This way doesn’t need laborious adjustments and because common flexible wires have plastic deformation even during excessive bending angles, they can be used so many times and also they are easy to remove after bending process. Cross section distortion, cracking at the extrados, wrinkling at the intrados, spring back phenomenon and wall thickness change are issues associated with pipe bending. In this work the effect of flexible wires on bending parameters has been analyzed and the results are confirmed with finite element simulation..

کلیدواژه‌ها [English]

  • pipe bending
  • wire mandrel
  • cross section distortion
  • spring back
  • wall thickness change
1. Liu, Z.Y., Teng, B.G. and Yuan, S.J., "Effect of internal pressure on thin-walled tubes bending with internal pressure", Journal of Plasticity Engineering, 16(4), pp. 35-38, (2009).
2. Zeng, Y.S. and Li, Z.Q,. "Numerical simulation of the internal pressure bending process of small bend radius aluminum alloy tubular parts", Journal of Plasticity Engineering, 10(2), pp.14-17, (2003).
3. Lin, Y., Yang, H., Li, H. and Zhan, M., "Influence of forming parameters on the wrinkling during the NC thin-walled tube bending process", Acta Aeronauticaet Astronautica Sinica, 24(5), pp. 456-461, (2003).
4. Zhang, W.W., Jones, M. and Graham, M., "Large diameter and thin wall laser tube bending", 24th International Congress on Applications of Lasers and Electro-Optics, ICALEO 2005Congress Proceedings, pp. 64-73, Denver, Colorado, USA, July 17–21, (2005).
5. Achimas, Gh., Ceclan, V.A., Lazarescu, L. and Groze, F., "Experimental research concerning the influence of the bending radius on the wall thickness of the bent pipes micro CAD", International Journal of Pressure Vessels and Piping, pp. 7-11, (2007).
6. Goodarzi, M., Kuboki, T. and Murata, M., "Effect of initial thickness on shear bending process of circular tubes", Journal of Materials Processing Technology, 191(1-3), pp. 136-140, (2007).
7. Yan, J., Yang, H., Zhan, M. and Li, H., "Forming characteristics of Al-alloy large-diameter thin-walled tubes in NC bending under axial compressive loads", Chinese Journal of Aeronautics, 23(4), pp. 461-469, (2010).
8. Al-Qureshi, H.A., "Elastic-plastic analysis of tube bending", International Journal of Machine Tools & Manufacture, 39(1), pp. 87-104, (1999).
9. E.D.X., Ning, R. X., Gu, T., "Experiment and analysis on the distortion of cross-section of bended-tube", Acta Armamentarii, 27(4), pp. 698-701, (2006).
10. Li, H., Yang, H., Yan, J. and Zhan, M., "Numerical study on deformation behaviors of thin-walled tube NC bending with large diameter and small bending radius", Computational Materials Science, 45(4), pp. 921-934, (2009).
11. Stachowicz, F., "Bending with upsetting of copper tube elbows", Journal of Materials Proc. Tech., Vol. 100, pp. 236-240, (2000).
12. Tang, N.C., "Plastic-deformation analysis in tube bending", International Journal of Pressure Vessels and Piping, 77(12), pp. 751-759, (2000).
CAPTCHA Image