مطالعه شکل پذیری در فرایند شکل دهی غلتکی: نگرشی بر اثر پارامترهای فرایند بر توزیع آسیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

4 گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این پژوهش، پدیده شکست‌نرم در فرایندهای شکل‌دهی غلتکی یک مرحله‌ای مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، رفتار شکست آلیاژ آلومینیوم 6061-T6 به کمک معیار شکست‌نرم پدیدارشناختی (موهر-کلمب اصلاح شده)، به کار گرفته شد. در ادامه، کالیبراسیون معیار شکست‌نرم به کمک روش ترکیبی تجربی-شبیه‌سازی انجام پذیرفت. مدل‌سازی فرایند شکل‌دهی غلتکی به کمک تحلیل اجزای محدود انجام شد و معیار شکست توسط زیربرنامه مناسب به شبیه‌سازی اجزای محدود اعمال گردید. مطابق با نتایج، معیار مور-کلمب با درصد خطای 47/4 قابلیت پیش‌بینی شروع شکست در فرایند شکل‌دهی غلتکی یک مرحله‌ای را دارا می‌باشد. با توجه به اثر پذیری دقت نتایج توزیع آسیب از حالت تنش در طول فرایند، اثر پارامترهای فرایند شامل ضخامت، زاویه خم و شعاع گوشه بر پارامتر سه محوری تنش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این موضوع می‌باشد که پارامترهای مذکور تاثیر قابل توجهی بر مقدار پارامتر سه محوری تنش نداشته و مقدار میانگین آن در تمامی حالات در محدوده 57/0 قرار دارد. لذا، نتایج پیش بینی شکست توسط این معیار، قابل تعمیم به سایر حالات در فرایند شکل‌دهی غلتکی می‌باشد. بر این اساس، اثر پارامترهای فرایند بر توزیع آسیب و شکست حین فرایند شکل‌دهی غلتکی بررسی شد. مطابق با نتایج، افزایش ضخامت ورق و زاویه خم موجب افزایش اسیب و همچنین، افزایش شعاع خم موجب کاهش سطح آسیب و با تاخیر افتادن وقوع شکست در فرایند می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Formability Study in Roll Forming Process: Insights into the Influence of Process Parameters on Damage Distribution

نویسندگان [English]

  • Hossein Talebi-Ghadikolaee 1
  • Hassan Moslemi Naeini 2
  • Vahid Zal 3
  • Farzad Ahmadi Khatir 4
1 Faculty of MecFaculty of Mechanical Engineering, University of Kashan, Kashan, Iranhanical Engineering
2 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Faculty of Mechanical Engineering, Qom University of Technology, Qom, Iran
4 Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In this study, the phenomenon of ductile fracture in single-stage roll forming processes was investigated. In this regard, the fracture behavior of the 6061-T6 aluminum alloy was examined using the Modified Mohr-Coulomb fracture criterion. Subsequently, the calibration of the fracture criterion was carried out using a combined experimental-simulation approach. The roll forming process was modeled using finite element analysis, and the fracture criterion was implemented within the appropriate subroutine of the finite element simulation. According to the results, the Modified Mohr-Coulomb criterion with a 4.47% error capability could predict the onset of fracture in the single-stage roll forming process. Considering the sensitivity of the damage distribution accuracy to the stress state during the process, the effects of process parameters including thickness, bending angle, and corner radius on the triaxial stress parameter were investigated. The results indicate that these parameters do not have a significant impact on the triaxial stress parameter, and its average value remains within the range of 0.057 throughout all cases. Therefore, the fracture prediction results obtained with this criterion can be extended to other roll forming scenarios. Based on this, the influence of process parameters on damage and fracture during the roll forming process was examined. According to the results, an increase in sheet thickness and bending angle leads to an increase in damage, while an increase in the corner radius results in a reduction in damage area and a delayed occurrence of fracture during the process

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roll forming
  • ductile fracture
  • stress state
  • deformation mechanics
CAPTCHA Image