مطالعه اثرگذاری کنترل‌کننده دمشی بر روی جریان وامانده دینامیکی بالواره ناکا0012

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه به بررسی تاثیر پارامتر‌های جت دمشی که شامل مکان، زاویه، ضریب ممنتوم و مساحت دهانه می‌باشد، در میانگین ضرایب و پارامتر عملکرد آیرودینامیکی بالواره متقارن ناکا0012 پرداخته شده‌است. بالواره دارای حرکت نوسانی سینوسی حول یک چهارم وتر می‌باشد. در اثر این حرکت زاویه حمله بالواره از 5- تا 25 درجه تغییر می‌کند. پنج مکان 1، 4، 6، 10 و 20 درصد طول وتر مورد بررسی قرار گرفتند و نتایچ نشان دادند که قرارگیری جت در مکان 1 درصد طول وتر نسبت به سایر مکان‌ها مناسب‌تر است و باعث بهبود قابل‌توجه‌ای در عملکرد و تاثیر بیشتر جت در کنترل جریان می‌شود . سه زاویه 60،30 و 90 درجه به عنوان زوایای جت خروجی در نظر گرفته شدند و مشاهده شد که زاویه 60 درجه نسبت به دو زاویه دیگر در کنترل جریان بهتر عمل می‌نماید و این زاویه‌موثر در اثر افزایش اندازه دهانه خروجی، کاهش می‌یابد. نتایج نشان دادند که یک روند صعودی یا نزولی منظم برای تاثیر زاویه وجود ندارد. برای ضریب ممنتوم جت که در واقع هدف از آن بررسی تاثیر سرعت جت دمشی بود، مقادیر 0.04، 0.08 و 0.14 در یک اندازه دهانه ثابت در نظرگرفته شد. نتایج حاکی از آن بود که افزایش سرعت جت خروجی و همچنین افزایش اندازه دهانه جت باعث بهبود عملکرد آیرودینامیکی می‌شود اگرچه با افزایش اندازه دهانه در ضریب ممنتوم ثابت، ضریب برای میانگین کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the impact of blowing jet on the dynamic stall of NACA0012

نویسندگان [English]

 • saman kasmaiee
 • Mehran Tadjfar
 • siroos kasmaiee
Department of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of blowing jet parameters, which include location, blowing angle, momentum coefficient, and orifice area, on the average aerodynamic coefficients and aerodynamic performance parameter of the NACA0012 is investigated. The airfoil has a sinusoidal oscillating motion around a quarter of the chord. As a result of this movement, the angle of attack of the airfoil changes from -5 to 25 degrees. Five locations by 1, 4, 6, 10, and 20% of the chord length were examined and the results showed that the placement of the jet at 1% of the chord length is more appropriate than the other locations and significantly improves performance and have more impact on the flow control. Three angles of 30, 60, and 90 degrees were considered as the angles of the blowing jet and it was observed that the angle of 60 degrees is better in controlling the flow than the other two angles and this effective angle decreases when orifice length increases. The results show that there is no regular uptrend or downtrend for the angle effect. For the jet momentum coefficient, which actually aimed to investigate the effect of blowing jet velocity, the values of 0.14, 0.08, and 0.04 were considered while the orifice length is considered constants for these cases. The results showed that increasing the blowing jet velocity as well as increasing the jet orifice length improves aerodynamic performance, although increasing the orifice length at a constant momentum coefficient decreases the mean of lift coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic stall
 • Active controller
 • Continuous blowing jet
 • Unsteady flow
 • Aerodynamics performance
 1. Ham, D. and Garelick, M. S., "Dynamic Stall Considerations in Helicopter Rotors", Journal of the American Helicopter Society, Vol. 13, No. 2, Pp. 49–55, (1968).
 2. McCroskey, W. J., Carr, L. W. and McAlister, K. W., "Dynamic Stall Experiments on Oscillating Airfoils", AIAA Journal, Vol. 14, No. 1, Pp. 57–63, (1976).
 3. Lorber, P. F. and Carta, F. O., "Airfoil Dynamic Stall at Constant Pitch Rate and High Reynolds Number", Journal of Aircraft, Vol. 25, No. 6, Pp. 548–556, (1988).
 4. Lee, T. and Gerontakos, P., "Investigation of Flow over an Oscillating Airfoil", Journal of Fluid Mechanics, Vol. 512, Pp. 313–341, (2004).
 5. Visbal, M. R. and Shang, J. S., "Investigation of the Flow Structure Around a Rapidly Pitching Airfoil", AIAA journal, Vol. 27, No. 8, Pp. 1044–1051, (1989).
 6. Tuncer, I. H., Wu, J. C. and Wang, C. M., "Theoretical and Numerical Studies of Oscillating Airfoils", AIAA journal, Vol. 28, No. 9, Pp. 1615–1624, (1990)
 7. Ekaterinaris, J. A. and Platzer, M. F., "Computational Prediction of Airfoil Dynamic Stall", Progress in Aerospace Sciences, 33, No. 11–12, Pp. 759–846, (1998).
 8. Sheng, W. R., Galbraith, F. Coton, "A Modified Dynamic Stall Model for Low Mach Numbers", Journal of Solar Energy Engineering, 130, No. 3, (2008).
 9. Martinat, G., Braza, M., Hoarau, Y. and Harran, G., "Turbulence Modelling of the Flow Past a Pitching NACA0012 Airfoil at 105 and 106 Reynolds Numbers", Journal of Fluids and Structures, Vol. 24, No. 8, Pp. 1294–1303, (2008).
 10. Martinat, G., Hoarau, Y., Braza, M., Vos, J. and Harran, G., "Numerical Simulation of the Dynamic Stall of a NACA 0012 Airfoil Using DES and Advanced OES/URANS Modelling", Conference Advances in Hybrid RANS-LES Modelling, Springer, Pp. 271–278, (2008).
 11. Wang, S. Ingham, D. B., Ma, L., Pourkashanian, M. and Tao, Z., "Numerical Investigations on Dynamic Stall of Low Reynolds Number Flow around Oscillating Airfoils", Computers and Fluids, Vol. 39, No. 9, Pp. 1529–1541, (2010).
 12. Wang, D. B. Ingham, L. Ma, M. Pourkashanian, and Z. Tao, "Turbulence modeling of deep dynamic stall at relatively low Reynolds number," Journal of Fluids and Structures, Vol. 33, Pp. 191–209, (2012).
 13. Gharali, K. and Johnson, D. A., "Dynamic Stall Simulation of a Pitching Airfoil under Unsteady Freestream Velocity", Journal of Fluids and Structures, Vol. 42, Pp. 228–244, (2013).
 14. Chapin, V. and Bénard, E., "Active Control of a Stalled Airfoil through Steady or Unsteady Actuation Jets", Journal of Fluids Engineering, Vol. 137, No. 9, (2015).
 15. You, D. and Bromby, W., "Large-eddy Simulation of Unsteady Separation over a Pitching Airfoil at High Reynolds Number", in: Seventh International Conference on Computational Fluid Dynamics (ICCFD7), Big Island, HI, July, Pp. 9-13, (2012).
 16. Rosti, M.E., Omidyeganeh, M., Pinelli, A., "Direct Numerical Simulation of the Flow around an Aerofoil in Ramp-up Motion", Physics of Fluids, Vol. 28, No. 2, (2016).
 17. Balduzzi, F., Drofelnik, J., Bianchini, A., Ferrara, G., Ferrari, L., Campobasso, M.S., "Darrieus Wind Turbine Blade Unsteady Aerodynamics: A Three-Dimensional Navier-Stokes CFD Assessment", Energy, Vol. 128, Pp. 550-563, (2017).
 18. Spalart, P., Venkatakrishnan, V., "On the Role and Challenges of CFD in the Aerospace Industry", The Aeronautical Journal, Vol. 120, (2016).
 19. Asgari, E. and Tadjfar, M., "Assessment of Four Inflow Conditions on Large-Eddy Simulation of a Gently Curved Backward-Facing Step", Journal of Turbulence, Vol. 18, No. 1, Pp. 61–86, (2017).
 20. Krajnović, S., "Large Eddy Simulation Exploration of Passive Flow Control around an Ahmed Body", Journal of Fluids Engineering, Vol. 136, No. 12, (2014).
 21. Khalighi, B., Chen, K.-H., and Iaccarino, G., "Unsteady Aerodynamic Flow Investigation around a Simplified Square-Back Road Vehicle with Drag Reduction Devices", Journal of Fluids Engineering, Vol. 134, No. 6, (2012).
 22. Sasson, B. and Greenblatt, D., "Effect of Leading-Edge Slot Blowing on a Vertical Axis Wind Turbine", AIAA Journal, Vol. 49, No. 9, Pp. 1932–1942, (2011)..
 23. Müller-Vahl, H. F., Strangfeld, C., Nayeri, C. N., Paschereit, C. O. and Greenblatt, D., "Control of Thick Airfoil, Deep Dynamic Stall Using Steady Blowing", AIAA Journal, Vol. 53, No. 2, Pp. 277–295, (2015).
 24. Müller-Vahl, H. F., Nayeri, C. N., Paschereit, C. O. and Greenblatt, D., "Dynamic Stall Control Via Adaptive Blowing", Renewable Energy, Vol. 97, Pp. 47–64, (2016).
 25. Seifert, A., Greenblatt, D. and Wygnanski, I. J., "Active Separation Control: An Overview of Reynolds and Mach Numbers Effects", Aerospace Science and Technology, Vol. 8, No. 7, Pp. 569-582, (2004).
 26. Godard, G. and Stanislas, M., "Control of a Decelerating Boundary Layer. Part 1: Optimization of Passive Vortex Generators", Aerospace Science and Technology, Vol. 10, No. 3, Pp. 181-191, (2006).
 27. Godard, G., Foucaut, J.-M. and Stanislas, M., "Control of a Decelerating Boundary Layer. Part 2: Optimization of Slotted Jets Vortex Generators", Aerospace Science and Technology, Vol. 10, No. 5, Pp. 394-400, (2006).
 28. Godard, G. and Stanislas, M., "Control of a Decelerating Boundary Layer. Part 3: Optimization of Round Jets Vortex Generators", Aerospace Science and Technology, Vol. 10, No. 6, Pp. 455-464, (2006).
 29. Burgmann, S., Dannemann, J. and Schröder, W., "Time-Resolved and Volumetric PIV Measurements of a Transitional Separation Bubble on an SD7003 Airfoil", Experiments in Fluids, Vol. 44, No. 4, Pp. 609-622, (2008).
 30. Chen, C., Seele, R. and Wygnanski, I., "Separation and Circulation Control on an Elliptical Airfoil by Steady Blowing", AIAA Journal, Vol. 50, No. 10, Pp. 2235–2247, (2012).
 31. Chen, C., Seele, R., and Wygnanski, I., "Flow Control on a Thick Airfoil Using Suction Compared to Blowing", AIAA Journal, Vol. 51, No. 6, Pp. 1462–1472, (2013).
 32. Wang, Z. and Gursul, I., "Lift Enhancement of a Flat-Plate Airfoil by Steady Suction", AIAA Journal, Vol. 55, No. 4, Pp. 1355–1372, (2017).
 33. Catalano, P. and Tognaccini, R., "RANS Analysis of the Low-Reynolds Number Flow around the SD7003 Airfoil", Aerospace Science and Technology., Vol. 15, No. 8, Pp. 615–626, (2011).
 34. Zeynali Khameneh, N. and Tadjfar, M., "Improvement of Wind Turbine Efficiency by Using Synthetic Jets", in:  Fluids Engineering Division Summer Meeting, American Society of Mechanical Engineers, (2016).
 35. Tadjfar, M. and Asgari, E., "Active Flow Control of Dynamic Stall by Means of Continuous Jet Flow at Reynolds Number of 1$times$ 106", Journal of Fluids Engineering, Vol. 140, No. 1, (2018).
 36. Monir, H. E., Tadjfar, M. and Bakhtian, A., "Tangential Synthetic Jets for Separation Control", Journal of Fluids and Structures, Vol. 45, Pp. 50-65, (2014).
 37. Puri, K., Laufer, M., Müller-Vahl, H., Greenblatt, D. and Frankel S. H., "Computations of Active Flow Control Via Steady Blowing over a NACA-0018 Airfoil: Implicit LES and RANS Validated against Experimental Data", in: 2018 AIAA Aerospace Sciences Meeting, Pp. 0792, (2018).
 38. Tadjfar, M. and Asgari, E., "The Role of Frequency and Phase Difference between the Flow and the Actuation Signal of a Tangential Synthetic Jet on Dynamic Stall Flow Control", Journal of Fluids Engineering, Vol. 140, No. 11, (2018).
 39. Prakash, B., Elstein, F. M. and Granyó J. M. B., "Parametric Analysis of Active Flow Control Using Steady Suction and Steady Blowing", in: Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, Spain, July 4-8, Pp. 1712-1721, (2017).
 40. Toudarbari, S. and Maghrebi, M., "Numerical Investigation of Darrieus Wind Turbine Near a One-Way Highway", Journal Of Applied and Computational Sciences in Mechanics, Vol. 32, No. 1, Pp. 1-16, (2021).
 41. Kasmaiee, , Tadjfar, M. and Kasmaiee, S., "Investigation of Suction Jet Parameters in Flow Control of Dynamics Stall", Journal Of Applied and Computational Sciences in Mechanics, Vol. 32, No. 2, Pp. 181-200, (2021).
 42. Kasibhotla, V. R. and Tafti, D., "Large Eddy Simulation of the Flow Past Pitching NACA0012 Airfoil at 1e5 Reynolds Number", in:  Fluids Engineering Division Summer Meeting, American Society of Mechanical Engineers, (2014).
 43. Rajasekharan, A. and Farhat, C., "Applications of a Variational Multiscale Method for Large Eddy Simulation of Turbulent Flows on Moving/Deforming Unstructured Grids", Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 45, No. 4, Pp. 272-279, (2009).

 

 

CAPTCHA Image