نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی طوق، آقایی طوق R. Aghaei tog مطالعه‌ی جریان در یک توربین فراصوت خاص و بررسی تأثیر تغییر هندسی لبه‌ی پره‌ها بر عملکرد توربین [دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 17-42]

ا

 • احمدی نجف آبادی، مهدی دسته‌بندی سیگنال‌های آکوستیک امیشن حاصل از جدایش لایه‌ای در کامپوزیت‌های شیشه/ پلیاستر با استفاده از ترکیب روش آنالیز اجزاء اصلی و روش فازی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • اردشیربهرستاقی، اردشیربهرستاقی A. Ardeshir-Behrestaghi تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره‌ای با استفاده از توابع گرین بار حلقوی [دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 43-58]
 • اسدالهی قهیه، عبدا... آنالیز مودال پره ردیف دوم یک توربین گاز صنعتی به روش اجزای محدود و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 53-68]
 • اسکندری قادی، اسکندری قادی M. Eskandari-Ghadi تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره‌ای با استفاده از توابع گرین بار حلقوی [دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 43-58]
 • المدرسی، المدرسی S.M. Almodarresi بررسی عملکرد استاتیکی و دینامیکی یاتاقان های گازی با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 59-76]

ب

 • برومند، برومند M. Boroomand مطالعه‌ی جریان در یک توربین فراصوت خاص و بررسی تأثیر تغییر هندسی لبه‌ی پره‌ها بر عملکرد توربین [دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 17-42]

پ

ت

 • تقی زاده، جهان دسته‌بندی سیگنال‌های آکوستیک امیشن حاصل از جدایش لایه‌ای در کامپوزیت‌های شیشه/ پلیاستر با استفاده از ترکیب روش آنالیز اجزاء اصلی و روش فازی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • تیمورتاش، علیرضا حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 69-94]

ج

 • جمیل، جمیل M. Jamil مطالعات تجربی و نظری روی توربین بادی محور قائم از نوع روتور ساونیوس پیشرفته [دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 77-94]
 • جوازشگیان، جوازشگیان M. H. Djavareshkian شبیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدل‌های مختلف آشفتگی [دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 95-116]

ح

 • حسنی، حسنی B. Hassani مدل‌سازی و تحلیل هم‌زمان مسایل تنش مسطح با مصالح FG به روش ایزوژئومتریک [دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 117-128]

خ

 • خالقی، علی حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 69-94]

د

ر

 • رازی، مانی محاسبه دامنه و فرکانس نوسانات سیکل محدود ایرفویل با اثر غیرخطی درجه3 [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 137-146]
 • رسولی، رسولی S. H. Rasouli مطالعات تجربی و نظری روی توربین بادی محور قائم از نوع روتور ساونیوس پیشرفته [دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 77-94]
 • رضائی، موسی مدل غیرخطی جدید برای بررسی رفتار ارتعاشات عرضی تیر ترک‌دار با ترک خستگی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 35-52]

ز

 • زارع، زارع A. Z. Ashkezari شبیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدل‌های مختلف آشفتگی [دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 95-116]

ص

 • صیادنژاد، محمدهادی آنالیز مودال پره ردیف دوم یک توربین گاز صنعتی به روش اجزای محدود و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 53-68]

ط

 • طهانی، مسعود حل تحلیلی خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد نوع لوی با لایه های پیزوالکتریک [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 117-136]
 • طوفانی، مصطفی بررسی پایداری پدیده Shimmy در ارابه فرود هواپیما [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 95-116]

ظ

ع

 • عرب ملکی، وحید مدل غیرخطی جدید برای بررسی رفتار ارتعاشات عرضی تیر ترک‌دار با ترک خستگی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 35-52]
 • عسکری، عسکری A. Askari تشابه ساختاری پیاپی برای صفحات کامپوزیتی در کمانش پس از ضربه [دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 1-16]

ف

ق

 • قدیری، بهزاد محاسبه دامنه و فرکانس نوسانات سیکل محدود ایرفویل با اثر غیرخطی درجه3 [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 137-146]

م

 • مسگرپور طوسی، مسگرپور طوسی A.M. Tousi مطالعه‌ی جریان در یک توربین فراصوت خاص و بررسی تأثیر تغییر هندسی لبه‌ی پره‌ها بر عملکرد توربین [دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 17-42]
 • مشایخی، محمد بررسی تأثیر ترتیب جوشکاری و فرآیند هیدروتست بر تنش‌های پسماند جوشی در لوله‌های فولادی زنگ‌نزنSUS304 [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • مهرداد شکریه، مهرداد شکریه M. M. Shokrieh تشابه ساختاری پیاپی برای صفحات کامپوزیتی در کمانش پس از ضربه [دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 1-16]

ن

 • ناصریان نیک، علی محمد حل تحلیلی خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد نوع لوی با لایه های پیزوالکتریک [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 117-136]

ه

 • هدایتی، هادی بررسی تأثیر ترتیب جوشکاری و فرآیند هیدروتست بر تنش‌های پسماند جوشی در لوله‌های فولادی زنگ‌نزنSUS304 [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]