نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی تجربی تاثیر فرکانس بالزدن بر نیروهای آیرودینامیکی ناپایای یک بالزن چکیده
مظاهری karim مظاهری , ابراهیمی abas ابراهیمی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی پارامتریک نورگیرها با هدف بهبود عملکرد روشنایی چکیده
معرفت معرفت , کریم دوست AKarimdoost-Yasuri کریم دوست
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی تجربی عملکرد فن در سیستم خنک‌کاری موتور یک خودرو با استفاده از جریان سنج سیم داغ چکیده
اردکانی MArdekani اردکانی , انوری A. Anvari انوری , محبی E. Moheb محبی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ تحلیل انتقال حرارت و جرم در یک برج خنک کن باز چکیده
جعفر کاظمی F. Jafar Kazemi جعفر کاظمی , آهنگری A.R. Ahangari آهنگری , رحیمی B. Rahimi رحیمی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ تحلیل تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ لوله با فشار نوسانی در قالب جعبه‌ای شکل چکیده
لوح موسوی M. Loh-Mousavi لوح موسوی , بخشی جویباری M. Bakhshi-Jooybari بخشی جویباری , موری K. Mori موری , فرزین M. Farzin فرزین , حسینی پور S.J. Hosseinipour حسینی پور
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی تأثیر بازگشت‌ناپذیری‌های انباره اگزوز بر شدت صدای خروجی از اگزوز در موتور‌های دیزل چکیده
قاضی خانی M. Ghazikhani قاضی خانی , شهاب احمدی M. S. Shahab-Ahmadi شهاب احمدی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ توسعه و کاربرد تسخیر ورتیسیته‌ی تراکم پذیر برای جریان های با زاویه‌ی حمله بالا چکیده
ملک جعفریان M. Malek-Jafarian ملک جعفریان , پسندیده فر M. Pasandideh-Fard پسندیده فر
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی نقش ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده در فرآیند بازگشت فنری در خمش U شکل ورق‌های غیر ایزوتروپ(یادداشت پژوهشی) چکیده
کدخدایان Kadkhodayan کدخدایان , اکبری R. Akbary اکبری
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان۱۳۸۹- پیاپی۲ تحلیل هیدرودینامیکی سیستم پیش برنده پروانهای برای یک شناور زیرسطحی چکیده
قاسمی H. Ghassemi قاسمی , غیاثی غیاثی
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان۱۳۸۹- پیاپی۲ تخمین عمر خستگی یک سازه تراست استند تحت اثر ارتعاشات اتفاقی موتورهای سوخت جامد چکیده
حیدری M. Haidari حیدری , محجوب مقدس S. Mahjob محجوب مقدس , حریربافان A. Harirbafan حریربافان , مطلبی A.A. Matlabi مطلبی
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان۱۳۸۹- پیاپی۲ بررسی هندسه و توزیع ضخامت در یک قالب جدید هیدروفرمینگ لوله‌های پله‌ای استوانه ‌های شکل چکیده
الیاسی M. Elyasi الیاسی , ذوقی پور P. Zoghipour ذوقی پور , بخشی M. Bakhshi بخشی , گرجی A. H. Gorji گرجی
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان۱۳۸۹- پیاپی۲ برآورد نیرو و ازدیاد طول در فرآیند فولرینگ چهارضربه ‏ای چکیده
خلیلی M. Khalili خلیلی , فرشته صنیعی F. Fereshteh-Saniee فرشته صنیعی , پورسینا M.Poursina پورسینا
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان۱۳۸۹- پیاپی۲ بررسی تحلیلی تأثیر لغزش برمقاومت مرزی جریان حول نانو ذره کروی در اعداد رینولدز پایین چکیده
میگون پوری M.R. Meigounpoory میگون پوری , عاطفی G.H. Atefi عاطفی , نیازمند H. Niazmand نیازمند
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان۱۳۸۹- پیاپی۲ حل تحلیلی اثر کوپلینگ الکترومکانیکی بر روی تنش های برون صفحه ای در لبه های آزاد چند لایه های پیزوالکتریک زاویه دار تحت بارگذاری مکانیکی چکیده
طهانی M. Tahani طهانی , میرزا بابایی M. Mirzababaee میرزا بابایی
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان۱۳۸۹- پیاپی۲ شبیه سازی عددی میکسر موتور با سوخت CNG و بهینه سازی آن چکیده
قدیری دهکردی B. Ghadiri Dehkordi قدیری دهکردی , ادیبی P. Adibi ادیبی
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان۱۳۸۹- پیاپی۲ مدل عددی جهت تعیین رژیم وتوان جزر و مد چکیده
اکبری نسب M. Akbarinasab اکبری نسب , کتابداری M. J. Ketabdari کتابداری
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۸۹- پیاپی ۳ تشابه ساختاری پیاپی برای صفحات کامپوزیتی در کمانش پس از ضربه چکیده
مهرداد شکریه M. M. Shokrieh مهرداد شکریه , عسکری A. Askari عسکری
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۸۹- پیاپی ۳ مطالعه‌ی جریان در یک توربین فراصوت خاص و بررسی تأثیر تغییر هندسی لبه‌ی پره‌ها بر عملکرد توربین چکیده
آقایی طوق R. Aghaei tog آقایی طوق , مسگرپور طوسی A.M. Tousi مسگرپور طوسی , برومند M. Boroomand برومند
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۸۹- پیاپی ۳ تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره‌ای با استفاده از توابع گرین بار حلقوی چکیده
اردشیربهرستاقی A. Ardeshir-Behrestaghi اردشیربهرستاقی , اسکندری قادی M. Eskandari-Ghadi اسکندری قادی
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۸۹- پیاپی ۳ بررسی عملکرد استاتیکی و دینامیکی یاتاقان های گازی با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی چکیده
دهقانی زاده بغدادآبادی M. Dehghanizade Baghdadabadi دهقانی زاده بغدادآبادی , دشتی رحمت آبادی A.D. Rahmatabadi دشتی رحمت آبادی , المدرسی S.M. Almodarresi المدرسی
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۸۹- پیاپی ۳ مطالعات تجربی و نظری روی توربین بادی محور قائم از نوع روتور ساونیوس پیشرفته چکیده
جمیل M. Jamil جمیل , رسولی S. H. Rasouli رسولی
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۸۹- پیاپی ۳ شبیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدل‌های مختلف آشفتگی چکیده
جوازشگیان M. H. Djavareshkian جوازشگیان , زارع A. Z. Ashkezari زارع
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۸۹- پیاپی ۳ مدل‌سازی و تحلیل هم‌زمان مسایل تنش مسطح با مصالح FG به روش ایزوژئومتریک چکیده
حسنی B. Hassani حسنی , ظریف مقدم N. Z. Moghaddam ظریف مقدم
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پیاپی۴ دسته‌بندی سیگنال‌های آکوستیک امیشن حاصل از جدایش لایه‌ای در کامپوزیت‌های شیشه/ پلیاستر با استفاده از ترکیب روش آنالیز اجزاء اصلی و روش فازی چکیده
جهان تقی زاده , مهدی احمدی نجف آبادی
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پیاپی۴ بررسی تأثیر ترتیب جوشکاری و فرآیند هیدروتست بر تنش‌های پسماند جوشی در لوله‌های فولادی زنگ‌نزنSUS۳۰۴ چکیده
محمد مشایخی , هادی هدایتی
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پیاپی۴ مدل غیرخطی جدید برای بررسی رفتار ارتعاشات عرضی تیر ترک‌دار با ترک خستگی چکیده
موسی رضائی , وحید عرب ملکی
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پیاپی۴ آنالیز مودال پره ردیف دوم یک توربین گاز صنعتی به روش اجزای محدود و مقایسه با نتایج تجربی چکیده
عبدا... اسدالهی قهیه , محمدهادی صیادنژاد
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پیاپی۴ حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله چکیده
علی خالقی , محمود پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پیاپی۴ بررسی پایداری پدیده Shimmy در ارابه فرود هواپیما چکیده
انوشیروان فرشیدیان فر , مصطفی طوفانی
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پیاپی۴ حل تحلیلی خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد نوع لوی با لایه های پیزوالکتریک چکیده
علی محمد ناصریان نیک , مسعود طهانی
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پیاپی۴ محاسبه دامنه و فرکانس نوسانات سیکل محدود ایرفویل با اثر غیرخطی درجه۳ چکیده
بهزاد قدیری , مانی رازی
پاییز و زمستان۱۳۹۳- پیاپی۱۱ ابزار ارتعاشی التراسونیک یک بعدی و دو بعدی چکیده   PDF   PDF
سعید امینی , محمدرضا خسروجردی , مهدی محمدی مهر
پاییز و زمستان۱۳۹۳- پیاپی۱۱ ابزار سوراخ‌کاری ارتعاشی و بررسی نیروی محوری در فرآیند سوراخ‌کاری ارتعاشی آلومینیوم ۲۰۲۴-T۶ چکیده   PDF
حسین پاک طینت , سعید امینی , علیرضا بارانی , علیرضا فدایی تهرانی
سال. ۲۳, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۰- پیاپی ۵ اثر فشار سیال بر جابه‌جایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی لوح‌های ترکیبی چکیده   PDF
عماد رحیمی , حسن مسلمی نائینی , حامد دیلمی عضدی , سیامک مزدک , محمدمهدی کسائی
پاییز و زمستان ۱۳۹۲- پیاپی۹ اثر نسبت انحنا و طول گام لوله‌ی مارپیچی بر افت فشار و عملکرد حرارتی جریان آرام نانوسیال تیتان/آب چکیده   PDF
مصطفی کاهانی , سعید زینالی هریس , سیدمحمود موسوی
بهار و تابستان۱۳۹۳- پیاپی۱۰ ارائه تابع اغتشاش ترک جدید برای آنالیز ارتعاشات عرضی تیر ترک‌دار چکیده   PDF
موسی رضائی , سعید لطفان , وحید عرب ملکی
بهار و تابستان ۱۳۹۴- پیاپی۱۲ ارتعاش ورقهای مدرج تحت جرم گسترده با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبۀ سوم چکیده   5
علیرضا شوشتری , رضا مطهری , محمد رضا کاری
سال. ۲۴, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۱- پیاپی ۷ افزایش سختی سطح فولاد AISI۱۰۴۵ در فرآیند سنگ زنی HEDG با رویکرد بهینه سازی به دو روش تاگوچی و الگوریتم SA چکیده   PDF   PDF   PDF
حمیدرضا فضلی شهری , علی اکبر اکبری
پاییز و زمستان ۱۳۹۲- پیاپی۹ انواع روش‌های محاسبه‌ی نیرو در تحلیل جریان حول یک استوانه توسط روش شبکه‌ی بولتزمن چکیده   PDF
مینا علاف زاده , شهرام طالبی
سال بیست و هشتم، شماره ۱، پاییز و زمستان۱۳۹۵- پیاپی۱۵ بررسی آماری مقدار انرژی تولید شده از مبدل پیزوالکتریک متصل به پل چکیده   Extended Abstract-3   Paper-3
رضا فتحی , میرمحمد اتفاق
سال. ۲۳, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۰- پیاپی ۵ بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت در حضور چرخش داخلی قطره چکیده   PDF
مرتضی عنبرسوز , حمید نیازمند
سال. ۲۳, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۱- پیاپی۶ بررسی اثر ترکیب شیمیایی بر خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی گرید API X۶۵ چکیده   PDF
سیدحجت هاشمی , مسعود رخش خورشید
سال ۲۷، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۵- پیاپی۱۴ بررسی اثر محرک پیزوالکتریک بر رفتار کمانش و ارتعاشی تیرهای اویلر- برنولی تحت نیروی محوری چکیده   Paper 3   Extended Abstract-3
حسن بیگلری , وحید عرب ملکی , نیما جعفرزاده اقدم
پاییز و زمستان۱۳۹۳- پیاپی۱۱ بررسی اثر مکان شعله بر دمای شعله در احتراق ابر ذرات جریان پیش‌مخلوط متقابل چکیده   PDF   PDF
مهدی بیدآبادی , علی اسماعیل نژاد , یسنا پورمحمد
پاییز و زمستان۱۳۹۳- پیاپی۱۱ بررسی اثرات انعقاد در جریانهای بخار چگالشی چکیده   PDF
اسماعیل لکزیان , سیما شعبانی
سال ۲۷، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۵- پیاپی۱۴ بررسی اثرات پارامترهای هندسی و مکانیکی توربین بادی محور افقی بر رفتار دینامیکی آن در حالت آزاد و اجباری چکیده
علیرضا شوشتری , کوروش هاشمی
پاییز و زمستان۱۳۹۳- پیاپی۱۱ بررسی اثرتغییر زاویۀ واگرایی یک شیپوره متحرک بر عملکرد آن در سیستم کنترل بردار نیروی پیشران چکیده   PDF
سهند گلرنگ , روح اله رفعی
بهار و تابستان ۱۳۹۲- پیاپی۸ بررسی ارتعاشات اجباری میز ماشین‌ابزار هگزاپاد چکیده   PDF
مهران محبوب خواه , سیامک پدرام مهر
سال. ۲۳, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۰- پیاپی ۵ بررسی بهبود عملکرد مشعل متخلخل با جریان شعاعی در مقایسه با مشعل‌های متخلخل جریان محوری چکیده   PDF
محمدمهدی معرفت , محمدرضا آسترکی , مصطفی خسروی الحسینی
سال بیست و هشتم، شماره ۱، پاییز و زمستان۱۳۹۵- پیاپی۱۵ بررسی تأثیر انحنای گوشۀ گشودگی بر تمرکز تنش ناشی از شار حرارتی چکیده   Paper-5   Extended Abstract-5
محمد جعفری , محمدباقر نظری
سال. ۲۳, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۱- پیاپی۶ بررسی تأثیر شکل بال بر روی ضرایب آیرودینامیکی هواپیمای MAV چکیده   PDF
حسان اسمعیلی منیر , مهران تاج فر
پاییز و زمستان۱۳۹۳- پیاپی۱۱ بررسی تأثیر نقاط فوق هم‌گرای تنش برای بهبود حل و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل متقارن محوری چکیده   PDF   PDF
احمد گنجعلی , بهروز حسنی
بهار و تابستان ۱۳۹۲- پیاپی۸ بررسی تأثیر پارامترهای ماشین‌کاری بر فرآیند سوراخ‌کاری کامپوزیت‌ها و پایش آن توسط روش آکوستیک امیشن چکیده   PDF   PDF
حسین حیدری , نوید ظریف کریمی , مهدی احمدی نجف آبادی , عبدالرضا رحیمی
سال ۲۷- شماره۱-پاییز و زمستان۱۳۹۴- پیاپی۱۳ بررسی تجربی اثر موقعیت برجک زیردریایی بر رفتار جریان پایین دست آن چکیده   paper5   EA5
شکراله محمد بیگی , مجتبی دهقان منشادی , علی سعیدی نژاد , علی اکبر دهقان
بهار و تابستان۱۳۹۳- پیاپی۱۰ بررسی تجربی اثرات موئینگی در دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب چکیده   PDF
امیر کریم دوست یاسوری , محمد پسندیده فرد
بهار و تابستان ۱۳۹۴- پیاپی۱۲ بررسی تجربی تأثیر پارامترهای لیزر در شکل‌دهی ورق‌های فوم حفره‌بستۀ آلومینیم با استفاده از لیزر چکیده   3
امیرحسین روحی , حسن مسلمی نائینی , محمد حسین پور گللو , مهدی سلطان پور
بهار و تابستان ۱۳۹۲- پیاپی۸ بررسی تجربی و عددی آثار پذیرش جزئی بر توزیع جریان در فضای محوری توربین فرا‌صوت چکیده   PDF
رضا آقایی طوق , ابوالقاسم مسگرپور طوسی
بهار و تابستان۱۳۹۳- پیاپی۱۰ بررسی تجربی و عددی چین‌خوردگی فلنجی ورق‌ها در کشش عمیق دوفلزی چکیده   PDF
رحمن سیفی , زهرا عباسی
سال ۲۷، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۵- پیاپی۱۴ بررسی تجربی پارامترهای یک بال‌زن در پرواز ایستا بر عملکرد آیرودینامیکی چکیده   Paper 7   Extended Abstract-7
زهرا سادات علوی , محمد حسن جوارشکیان , سجاد محمودی
سال ۲۷، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۵- پیاپی۱۴ بررسی توزیع مجدد تنش پسماند کششی مکانیکی بر اثر رشد ترک خستگی چکیده   paper 1   Extended Abstract-1
محمد نوقابی , ایرج ستاری فر , حسین حسینی تودشکی
سال ۲۷- شماره۱-پاییز و زمستان۱۳۹۴- پیاپی۱۳ بررسی جذب انرژی در جزء فداشوندۀ لکوموتیو ER۲۴PC زیمنس چکیده   paper1
پریسا حسینی تهرانی , ایمان فرستاده
سال. ۲۳, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۱- پیاپی۶ بررسی حد شکل‌دهی و جابه‌جایی خط جوش، در شکل‌دهی لوح‌های ترکیبی با استفاده از روش‌های عددی و تجربی چکیده   PDF
رسول صفدریان کرویه , حسن مسلمی نائینی , محمد نوقابی , عماد رحیمی
پاییز و زمستان ۱۳۹۲- پیاپی۹ بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار در مبدل حرارتی صفحه ای با صفحات شورون چکیده   PDF
هادی پاکدامن , محمدرضا علیزاده , ولی کلانتر
بهار و تابستان ۱۳۹۲- پیاپی۸ بررسی عددی جریان آرام وگذرای سیال ویسکوالاستیک از نوع گزیکس حول سیلندر دایروی چکیده   PDF
سیدرسول واردی , محمدجواد مغربی , محمود نوروزی , محمدمحسن شاهمردان
سال ۲۷- شماره۱-پاییز و زمستان۱۳۹۴- پیاپی۱۳ بررسی عددی و تجربی آیرودینامیک پرۀ کوادرتور در جریان با رینولدزهای کم چکیده   paper 9   EA 9
سجاد محمودی , محمد حسن جوارشکیان , محمدصادق توکلی جویباری
سال. ۲۳, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۰- پیاپی ۵ بررسی عددی و تجربی تغییر‌ شکل ورق در فرآیند شکل‌دهی قفسه‌ای لوله‌هایی با نسبت ضخامت به قطر پایین چکیده   PDF
محمدمهدی کسایی , حسن مسلمی نائینی , مهدی سلمانی تهرانی , روح اله عزیزی تفتی , عماد رحیمی
پاییز و زمستان ۱۳۹۲- پیاپی۹ بررسی عددی چیلر‌های جذب سطحی سیلیکاژل- آب با بستر دارای فین‌‌های صفحه‌ای چکیده   PDF
مهدی مهدوی خواه , مجتبی ماموریان , حمید نیازمند
سال ۲۷- شماره۱-پاییز و زمستان۱۳۹۴- پیاپی۱۳ بررسی عملکرد آیرودینامیکی یک مدل تجربی بال شکل‌پذیر با طول دهنۀ متغیر چکیده   paper3
عباس طربی , سجاد قاسملو , محمود مانی
سال ۲۷- شماره۱-پاییز و زمستان۱۳۹۴- پیاپی۱۳ بررسی عوامل مؤثر بر ضریب نفوذ رطوبت در خشک شدن سرامیک رسی و تبیین مدل تحلیلی فرآیند چکیده   paper6   EA6
محسن باقریان , خلیل خلیلی , سید یوسف احمدی بروغنی
سال. ۲۴, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۱- پیاپی ۷ بررسی و تحلیل تأثیر پارامترهای شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ ورق چکیده   PDF   PDF   PDF
بهروز زارع , محمد بخشی , عبدالحمید گرجی , سلمان نوروزی
بهار و تابستان ۱۳۹۴- پیاپی۱۲ بهبود تنش و برآورد خطا با استفاده از تعادل در هر ناحیه از تحلیل ایزوژئومتریک چکیده   XML   6
احمد گنجعلی , بهروز حسنی
پاییز و زمستان ۱۳۹۲- پیاپی۹ بهینه سازی طول ناحیه مکش بر روی ایرفویل ناکا ۰۰۱۲ با استفاده از مدل آشفتگی تنش رینولدز (RSM) چکیده   PDF   PDF
کیانوش یوسفی , سیدرضا صالح
سال ۲۷، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۵- پیاپی۱۴ بهینه سازی چندهدفۀ تبدیل یک نیروگاه بخار قدیمی به سیکل ترکیبی با استفاده از بویلرهای بازیاب حرارت تک‌فشاره و دوفشاره به‌وسیلۀ الگوریتم ژنتیک چکیده
صادق نیک بخت ناصرآباد , عبدالله مهرپناهی , غلامحسن پایگانه , محمدرضا ارباب تفتی
پاییز و زمستان۱۳۹۳- پیاپی۱۱ بهینه‌سازی شبه‌سه‌بعدی یک مرحلۀ کمپرسور محوری به‌کمک الگوریتم ژنتیک ترکیبی چکیده   PDF
محسن سرگلزایی , ابوالقاسم مسگر پور طوسی , رسول عسکری
سال. ۲۳, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۱- پیاپی۶ بهینه‌سازی همزمان پارامترهای ماشین‌کاری و هندسه ی ابزار در عملیات تراشکاری فولاد AISI۱۰۴۵ چکیده   PDF
فرهاد کلاهان , محسن منوچهری , عباس حسینی
سال. ۲۳, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۰- پیاپی ۵ بهینه‌سازی هندسی سیستم انتقال قدرت پیوسته نصف چنبره‌ای به کمک تکنیک‌های هوشمند چکیده   PDF
مجتبی دلخوش , محمود سعادت فومنی
بهار و تابستان ۱۳۹۲- پیاپی۸ بهینه‌سازی چند‌منظوره‌ی ورقه‌های کامپوزیتی هیبریدی با قید فرکانس با استفاده از بهینه‌سازی گروه ذرات چکیده   PDF
حسین همتیان , عبدالحسین فریدون
سال. ۲۴, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۱- پیاپی ۷ تحلیل احتمال اندیشانه‌ی تیر با خواص مواد و بارگذاری اتفاقی چکیده   PDF   PDF
محمد شرعیات , محبوبه رجبی قهنویه
سال ۲۷- شماره۱-پاییز و زمستان۱۳۹۴- پیاپی۱۳ تحلیل ارتعاشات آزاد تیر هدفمند دوار باریک‌شوندۀ دو طرفه با استفاده از تئوری اولر-برنولی و روش تبدیل دیفرانسیلی چکیده   paper4
فرزاد ابراهیمی , سمانه دشتی
بهار و تابستان ۱۳۹۴- پیاپی۱۲ تحلیل تأثیر پارامترهای هندسی و دینامیکی کامیونت بر انحراف عرضی ناشی از نابالانسی نیروی ترمزی چکیده   11
موسی رضائی , امین ترقی اسگوئی , حسام الدین ارغند
سال. ۲۴, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۱- پیاپی ۷ تحلیل جریان درهم سیال روی یک، دو و سه استوانه‌ی متوالی با استفاده از روش ورتکس‌های تصادفی چکیده   PDF   PDF
مهرداد زابلی , بهروز ظفرمند
بهار و تابستان۱۳۹۳- پیاپی۱۰ تحلیل شکست دینامیکی مود ترکیبی ورق مدرج تابعی با روش بدون مش چکیده   PDF
علی عبداللهی فر , محمد رحیم نامی , بهادر سرانجام
سال. ۲۳, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۰- پیاپی ۵ تحلیل عملکرد یاتاقان‌های ژورنال هیدرودینامیکی مدور و غیرمدور با روش درون‌یابی مشتق تعمیم یافته چکیده   PDF
مهدی زارع مهرجردی , اصغر دشتی رحمت آبادی
بهار و تابستان ۱۳۹۴- پیاپی۱۲ تحلیل ‌نظری و تجربی پس‌کمانش حرارتی ستونها چکیده   XML   10
حامد باقریان , حمید اختراعی طوسی
بهار و تابستان ۱۳۹۴- پیاپی۱۲ تخریب خمشی جاذب‌های انرژی جدار نازک و ارائۀ مدل ساده‌شدۀ عددی چکیده   9
احمد رحمتی علایی , محسن غضنفری , مجید شهروی
بهار و تابستان ۱۳۹۴- پیاپی۱۲ تخمین شوک حرارتی در مسائل انتقال حرارت معکوس با استفاده از روش فیلتر کالمن چکیده   4
مهدی مولوی , احمد صداقت , محمد رضا سلیم پور
سال. ۲۳, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۱- پیاپی۶ تراشکاری ارتعاشی با اولتراسونیک یک جهته و بیضوی بر روی قطعه کار In۷۳۸ چکیده   PDF
سعید امینی , محمدجواد ناطق , امیر عبداله
سال بیست و هشتم، شماره ۱، پاییز و زمستان۱۳۹۵- پیاپی۱۵ تعیین تجربی زبری سطح سلول سرطانی HT۲۹ با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی در جهت کاربرد در نانومنیپولیشن چکیده   Paper-8
محرم حبیب نژاد کورایم , هدیه بادکوبه هزاوه , معین طاهری
بهار و تابستان۱۳۹۳- پیاپی۱۰ تعیین تجربی مقدار و توزیع تنش‌های پسماند در جوش چند پاسه‌ی محیطی لوله‌ی فولادی ترمومکانیکال چکیده   PDF
lمجید سبک روح , سیدحجت هاشمی , محمدرضا فراهانی
سال بیست و هشتم، شماره ۱، پاییز و زمستان۱۳۹۵- پیاپی۱۵ تعیین مسیر فشار بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ ورق بااستفاده از روش تبرید تدریجی چکیده   Paper-9
عباس هاشمی , محمد حسین پور , سید محمد حسین سیدکاشی
پاییز و زمستان ۱۳۹۲- پیاپی۹ تعیین ناحیه‌ی بحرانی و قابلیت استفاده‌ی مجدد مخازن CNG فولادی در تصادم چکیده   PDF
محمد یزدانی آریاتپه , محمد مشایخی
سال ۲۷- شماره۱-پاییز و زمستان۱۳۹۴- پیاپی۱۳ تلفیق مبانی فازی و یادگیری تقویتی در کنترل سیستم‌های دینامیکی چکیده   paper7   EA7
مسعود گوهری منش , علی اکبر اکبری , محمد باقر نقیبی سیستانی
بهار و تابستان ۱۳۹۲- پیاپی۸ جابه‌جایی آزاد در محیط متخلخل با تولید حرارت حجمی (حل خود تشابهی) چکیده   PDF
محسن نظری , اسماعیل شاکری نژاد , محمدحسن کیهانی
بهار و تابستان ۱۳۹۴- پیاپی۱۲ حل تحلیلی کمانش ورق های ساندویچی هدفمند با لایه های پیزوالکتریک در دو حالت مدار باز و بسته چکیده   2
علی قاسم آبادیان , علیرضا سعیدی
سال. ۲۴, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۱- پیاپی ۷ حل نظری طول تغییر شکل ارتجاعی-خمیری با کارسختی خطی در شکل‌دهی غلتکی یک مقطع کانالی چکیده   PDF   PDF
روح اله عزیزی تفتی , حسن مسلمی نائینی , مهدی سلمانی تهرانی , محمدمهدی کسایی
سال بیست و هشتم، شماره ۱، پاییز و زمستان۱۳۹۵- پیاپی۱۵ روش مرز غوطه‌ور– شبکۀ بولتزمن برای شبیه‌سازی حرکت ذره در سیالات غیرنیوتنی چکیده   Paper-6   Extended Abstract-6
امین امیری دلوئی , محمد حسن کیهانی , محسن نظری
سال ۲۷- شماره۱-پاییز و زمستان۱۳۹۴- پیاپی۱۳ ساختاری جدید از ربات سیار چرخ‌دار چندحالته با کنترل ارتفاع در سطوح ناهموار چکیده   paper 12
مهدی بامداد , آرمان مردانی
سال. ۲۴, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۱- پیاپی ۷ سینماتیک و دینامیک ربات مارمانند در حرکت کرم‌مانند بر روی سطح شیب‌دار چکیده   PDF   PDF   PDF
جواد صافحیان , علیرضا اکبرزاده
سال بیست و هشتم، شماره ۱، پاییز و زمستان۱۳۹۵- پیاپی۱۵ شبیه‌سازی انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی محلول آبی کربوکسی متیل سلولز-اکسید آلومینیوم در یک میکرولوله در رژیم لغزشی چکیده   Paper-4   Extended Abstract-4
سید علی سجادی فر , آرش کریمی پور , داود طغرایی
پاییز و زمستان۱۳۹۳- پیاپی۱۱ شبیه‌سازی جریان آرام و درهم داخل کانال‌های واگرا با استفاده از روش ورتکسهای تصادفی (RVM) و بررسی تأثیر زاویۀ واگرایی و عدد رینولدز بر جریان برگشتی درون کانال چکیده   PDF
بهروز ظفرمند , یاسر نوری
1 - 100 (132) 1 2 > >>