دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله

علی خالقی; محمود پسندیده فرد; علیرضا تیمورتاش

بررسی پایداری پدیده Shimmy در ارابه فرود هواپیما

انوشیروان فرشیدیان فر; مصطفی طوفانی