دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

تشابه ساختاری پیاپی برای صفحات کامپوزیتی در کمانش پس از ضربه

مهرداد شکریه M. M. Shokrieh مهرداد شکریه; عسکری A. Askari عسکری

مطالعه‌ی جریان در یک توربین فراصوت خاص و بررسی تأثیر تغییر هندسی لبه‌ی پره‌ها بر عملکرد توربین

آقایی طوق R. Aghaei tog آقایی طوق; مسگرپور طوسی A.M. Tousi مسگرپور طوسی; برومند M. Boroomand برومند

تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره‌ای با استفاده از توابع گرین بار حلقوی

اردشیربهرستاقی A. Ardeshir-Behrestaghi اردشیربهرستاقی; اسکندری قادی M. Eskandari-Ghadi اسکندری قادی

بررسی عملکرد استاتیکی و دینامیکی یاتاقان های گازی با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی

دهقانی زاده بغدادآبادی M. Dehghanizade Baghdadabadi دهقانی زاده بغدادآبادی; دشتی رحمت آبادی A.D. Rahmatabadi دشتی رحمت آبادی; المدرسی S.M. Almodarresi المدرسی